Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2017-03-14

Deltagare

ÄLN
Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP)

ÄLF
Gunn-Henny Dahl direktör, Peter Fichtel stabschef och Bo Engström planeringschef

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, Karin Näslund-Westman, Roland Edwardsson och Matthieu Hartig

HSO
Ingor Lind

01. Inledning

Ordföranden Monica Östman hälsar välkommen till dagens möte.

02. Boverkets remiss

Förvaltningen skickar nämndens yttrande över Boverkets remiss till närvarande via e-post.

03. Information om välfärdsteknologi

Peter Fichtel informerar om ett projekt gällande ett digitalt arbetssätt i hemvården. Förvaltningen kommer att behöva hjälp med testbäddar.

Jan Ask saknar en politisk diskussion kring välfärdsteknologin. Etik och integritet är viktigt att ta ställning till. UPS är gärna med och provar testbäddar. SÄV-grupperna som träffas fyra gånger per år är lämpliga att använda.

Ewon Enqvist: Det är viktigt att se på var det faktiska behovet av välfärdsteknologi finns.

Gunn-Henny Dahl: Äldrenämnden har redan lyft frågan kring etik och moral i samband med nattkamera.

Monica Östman: Äldrenämnden jobbar med det brukarnära.

04. Sammanställning av snabbscreeningen av 35 vårdboenden

Förvaltningen skickar ut sammanställningen till närvarande via e-post.

UPS frågor

05. Upphandling Private Nursing

Private Nursing får 1194 kronor/vårddygn, 17 % lägre än närmaste konkurrent. Är det medvetet från kommunens sida att inte förbättra sin egen produktion? Varför kan inte kommunen konkurrera med lika bra kvalitet? Är det möjligt att få se offertunderlaget avseende Private Nursings upphandling? Kommer äldrenämnden att fortsätta upphandla äldreomsorgen?

Gunn-Henny Dahl: Produktionen ingår i äldrenämnden från årsskiftet och nu kommer det att bli lättare att styra då nämnden både beställer och ansvarar för utförande.

Monica Östman: Vid senaste upphandlingen kom kommunen på tredje plats då priset inte var konkurrenskraftigt. Fortsättningsvis kommer det att bli kvalitetsupphandlingar.

Jan Ask: Till SÄV-gruppmötena kommer sällan egen regis chefer, däremot kommer de privata alltid. Vad menas med god kvalitet?

Monica Östman: Bland annat god och säker vård, matsituation mm.

06. Hur kommer äldrenämnden att arbeta med SKLs rapport angående kvalitet i äldreomsorgen

Äldrenämnden återkommer i frågan.

07. Byggplanerna i kvarteret Trudhem. Vad händer med Träffpunkten Storgatan 11

Monica Östman: Kontakt har tagits med Erik Pelling, ber att få återkomma i frågan.

08. Vad hände med den 95-åriga dam som fick särskilt boende efter beslut av förvaltningsrätten

Frågan kan inte besvaras på grund av sekretess, men damen har fått ett boende. Biståndshandläggarna lär utifrån överklagade beslut och domar.

09. Johanna Törmä har coachat personal åtta särskilda boenden när det gäller att förbättra matsituationen för äldre. Kan vi en rapport om detta?

Rapporten översänds med e-post till närvarande.

10. ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016-särskilda boenden?” Rapport från Socialstyrelsen

Bo Engström: Det ha varit diskussioner kring undersökningen. Det är små skillnader år från år. I år var det bättre resultat för Uppsala.

Jan Ask: UPS önskar en kvalitetsdiskussion.

Monica Östman: En vettig och bra uppföljning behövs för att höja svarsfrekvensen. Det blir bra med kvalitetsupphandling framöver.

11. Investeringsbidraget vad gäller trygghetsboenden och särskilda boenden. Hur avser äldrenämnden att arbeta med detta

Jan Ask: Regeringens subvention avseende seniorboenden har kommunen inget att göra med, däremot borde det finnas intresse från kommunen för trygghetsbostäder.

Bo Engström: Samarbete pågår med stadsbyggnadsförvaltningen.

12. Hur kan kommunen effektivisera hemtjänsten

Monica Östman: Arbete pågår med detta, det kommer att vara i balans under året.

Jan Ask: Kvaliten skulle öka om en personal arbetar mot kund.

Monica Östman: Det är bra om så få som möjligt arbetar mot kund.

13. Höganäs, Tavastehus och Glimmervägen har mycket låga siffror enligt Socialstyrelsens undersökning. Vad avser äldrenämnden göra åt detta

Jan Ask: Höganäs är skräckexempel, vad görs?

Monica Östman: Förvaltningen jagar och följer upp arbetet med handlingsplaner med tillgängliga metoder. Rapport kommer nästa möte.

14.Övriga frågor

Äldrevänlig stad

Bo Engström: För närvarande är det mycket arbete med metod. I mitten på april rullar de 15 rundabordskonferenserna igång. Det är svårt att få de andra nämnderna med sig. Ett annat problem är att hitta lokal som rymmer 80 personer. En ny projektledare är på gång.

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, Nämndsekreterare