Minnesanteckningar förda mellan HVK, UPS, HSO och AHR-U, 2014-10-14

Deltagare:

Äldrenämnden (ÄLN)
Ebba Busch Thor (KD) ordförande
Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK)
Tomas Odin, t.f. direktör

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, och Sven-Olof Larsson

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO)
Ingor Lind

Anhörigas Riksförbund (AHR-U)
Christina Elvheden

Inledning
Ordföranden Ebba Busch Thor hälsar välkommen till dagens möte och inleder med att informera om att i december 2014 fattas beslut om ekonomiskt ramverk för 2015 och att beslut om IVE tas i maj 2015.

Aktuella vårdboenden/aktörer på gång enligt LOV (lag om valfrihetssystem)
Tomas Odin redogör för vilka vårdboenden som är på gång.
Frösunda är ny vårdgivare, och ansökan är beviljad. 72 lägenheter/platser blir färdiga i Gottsunda kvartal 3, 2015.
Vardaga är ny vårdgivare, ingen ansökan inkommen. 72 lägenheter/platser blir färdiga i Kungsängen december 2015.

Kosmo Livets Ord, och Diakonistiftelsen har fått sina ansökningar beviljade.

Attendo (Sandellska och Topelius), Förenade Care (Liljefors Torg), Andreas And (Luthagen), och Svenska Vårdfastigheter (stråket efter Fyrislundsgatan) förmodas komma in med ansökningar.

Caroline Andersson ställer följande 3 frågor.

  1. När utförare godkänns utan fastighet måste då inte fastigheten godkännas.
  2. Nämndens beslut om LOV gällande vårdboenden har ännu inte godkänts även om Kammarrätten har medgett prövningstillstånd.
  3. Momsutredning initierades av nuvarande regering. Nu behövs bevakning på den nya regeringen avseende detta.

Ordförandens svar på ovanstående frågor.

  1. Avtal skrivs med dess procedur.
  2. Kammarrätten har medgett prövningstillstånd och kommunledningskontoret förbereder ett ärende till kommunfullmäktige i oktober.
  3. Det finns en plan för vårdboenden upphandlade enligt LOV.

Ewon Enqvist undrar om det är demensplatser inplanerade i de nya vårdboendena.
Kontoret svarar ja på detta.

Inrättande av branschråd (innovation, kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning)

Branschråd är tänkt att bli en mötesplats för politik, kontor och utförare, där diskussion kan ske om innovation, kvalitetsutveckling, kompetensutveckling och arbetsmiljö.
Caroline Andersson: Stormöten inte är så dynamiska så förslagsvis utser utförarna representanter som deltar i mindre möten. Detta kommer att utvecklas på nästa arbetsutskott.

Punkter från UPS

Enligt Socialstyrelsen når inte vart femte larm fram till larmcentralen p.g.a föråldrade system. Hur ser det ut i Uppsala när det gäller detta problem?

I Uppsala pågår upphandlingar kring att säkra trygghetslarmen så att dessa följer den digitala utvecklingen i övrigt. Tekniken kommer att behöva upphandlas och är en prioriterad fråga. Uppsalas larmkontroller håller en god kvalitet. Provlarmning sker dagligen och går hela vägen till klockan på armen. Alla trygghetstelefoner sänder ett provlarm/dygn, där kan Trygghets-jouren få uppgift om larm som inte fungerar.

Hur ser äldrenämnden på Kosmos verksamet i Svartbäcken utifrån UNTs rapporteringar om problemen där?

Det är en blandad bild. Karl-Johansgården är mest populär inom LOV. Västergården är också efterfrågad. Ferlin är mycket bra. En del personer hör av sig till kontoret och är positiva då UNT varit negativ.
Under våren har 170 individuppföljningar genomförts. Under 2009 – 2012 var det mer problem. Kosmo driver 5 boenden. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har öppnat ett tillsynsärende på Karl-Johansgården och Västergården. Kontoret följer detta. Vid en uppföljning ska alla avvikelser förklaras i en handlingsplan. Om avvikelserna inte åtgärdas kan det bli vite.
Sven-Olof Larsson undrar om Kosmo sköter sig sämre än andra.
Ebba Busch Thor svarar att det var så tidigare, idag är det bättre.
Då Kosmo tog över 5 enheter på samma månad så blev det problem. Efter detta är upphandlingarna lagda så att de inte kommer samtidigt

Lillsjögården

Jan Ask frågar hur det är på Lillsjögården som Vardaga driver då han hört att det finns interna personalproblem. Fortlöpande information önskas så länge problemen kvarstår.

Ebba Busch Thor: IVO besökte Lillsjögården i våras då var allt bra. Nu är det uppenbart att det finns personalproblem. Kontoret följer frågan noga.

Korttidsdöda
Hur har ålderssammansättning och hälsotillstånd ändrats över de senaste 5 – 10 åren. Ser äldrenämnden några problem i förändringarna?
På bordet föreligger en utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga ”Korttidsdöda” ökar dramatiskt i Stockholm.

I artikeln står att det är billigare för kommunerna att erbjuda vård i hemmet än att erbjuda plats på boende och att det leder till att kommunen pressar äldre att bo kvar hemma.

I Uppsala är det vanligare med det motsatta problemet att många äldre inte vill flytta till boende och istället vill ha insatser i hemmet i sådan omfattning att det blir betydligt dyrare än om de bodde på särskilda boenden.

I artikeln nämns en vårdboendetid på 8 – 10 månader. I Uppsala bor man betydligt längre, ca 3 år.

Caroline Andersson: Bostadssidan är komplex, en gråzon hamnar under ribban för behov till vårdboende. Det är en fråga att diskutera med KPR.

Tomas Odin kommenterar att det är en fråga om balans. Nu finns utskrivningsklara kvar på sjukhuset.

Sven-Olof Larsson: Hur gör man med de som är otrygga och inte är sjuka, alla över 85 år kan behöva vårdboende.

Tomas Odin: Det nya rehabiliteringsteamet kan troligtvis avhjälpa otrygghet.

Minnesforum som projekt och som en fortsättning efter en projekttid på två år
Handling 2014-08-28 föreligger på bordet.

Sven-Olof Larsson redogör för att han i över ett år har funderat på de som inte kan lämna sitt hem på grund av en anhörig med demens. En mötesplats via internet skulle kunna vara till hjälp och stöd.
En ansökan har varit inne hos Allmänna arvsfonden men avslagit.

Ebba Busch Thor undrar om det inte finns något liknande idag och ska UPS driva detta.

Caroline Andersson: Den virtuella hälsocoachingen kan kanske vara en idé då där kommer att finnas tips och råd för bevarande av hälsan.

Ebba Busch Thor: Mötet får tillsammans funderas vidare på hur en mötesplats kan förtydligas utifrån grundtankarna i föreliggande skrivelse.

Personalrum på Storgatan 11. För mer än en månad sedan anmäldes behovet av ett personal- och vilrum. Var finns frågan idag?

Kontoret var på Storgatan innan semestern för att få en bild av vilka möjligheter det finns att ordna ett acceptabelt personalrum. Det visade sig att ventilationen måste styra. Ett förslag är att förrådet bakom kontoret flyttas till källaren och detta rum gör som till personalrum.
Tiden har inte räckt till då det har varit kort på personalsidan. Det kommer att bli bättre framöver.

Jan Ask: Det hade varit önskvärt att kontoret meddelat tillbaka efter besöket.

Kontoret tar kontakt med Ewon Enqvist och ordnar ett möte för att diskutera förslaget.

Ny Patientlag ersätter HSL nästa år. Innebär den några förändringar för kommunens vård och omsorg?

Lagen rör framförallt förändringar i den vård som landstinget är huvudman för. Vissa delar av förslaget rör även kommunal vård. Äldrenämnden har avtal med vårdgivare men utför inte den faktiska vården själv. Vårdgivarna ska naturligtvis följa de lagar som gäller.
I övrigt innehåller den nya lagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om exempelvis vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering och val av behandlings-
alternativ.

Den nya lagen innebär bland annat:
– Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas
– Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke
– Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas
– Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen
specialiserad vård i hela landet

Nästa möte hålls tisdag 2 december 2014, kl. 14.00 – 15.30

/Vid anteckningarna Annie Morén