Minnesanteckningar förda mellan äldreförvaltningen (ÄLF) och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), Anhörigas Riksförbund (AHR-U), och Handikappföreningars samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) 2015-09-15

Deltagare

ÄLN
Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP)

ÄLF
Gunn-Henny Dahl, direktör, Carina Kumlin, avdelningschef, Bo Engström, uppdragsstrateg och Jenny Söderlund, verksamhetsutvecklare

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, Roland Edwardsson och Sven-Olov Larsson

AHR-U
Christina Elvheden

HSO
Ingor Lind

Inledning

Ordföranden Monica Östman hälsar välkommen till dagens möte.

Pengar till ökad bemanning inom äldreomsorgen

Carina Kumlin lämnar följande information: Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela och löpande följa upp satsning kring ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. Syftet är att skapa en ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Uppsala kommun har getts möjlighet att söka 16 562 708 kronor för år 2015. Pengarna kommer att fördelas ut på utförare som har avtal med äldrenämnden om att bedriva hemtjänst/hemvård eller särskilt boende för äldre utifrån vissa principer.

Personalkostnader får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre exempelvis: vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå.

För att ta del av pengarna ska utföraren komma in med en ansökan innehållande en beskrivning av vilken funktion som planeras vara extraresurs och hur denna tillför den enskilde ökad trygghet och kvalitet.

Efter ansökningsperioden kommer en bedömning att ske av inkomna ansökningar. De ansökningar som godkänns kommer att tilldelas pengar. Fördelningen kommer att utgå från antalet brukare inom hemvården och/eller antalet boendeplatser på det särskilda boendet.

Jan Ask undrar om pengarna är tänkta till någon särskild yrkesgrupp.

Ordföranden svarar att så är inte fallet då utförarna själva får söka kategori och motivera detta.

Taxor i hemtjänsten

Carina Kumlin redogör för att regeringen i sin vårbudget föreslår att kommunerna från 1 januari 2016 ska tillåtas höja avgiftstaket för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende.

En höjning med upp till 220 kronor ska bli möjlig. Eventuellt höjs möjlighet till bostadstillägg. Äldrenämnden har ännu inte fattat beslut i frågan.

Bostadsförsörjningsplan

Bo Engström redogör med hjälp av overheadbilder för det pågående arbetet med att ta fram en bostadsförsörjningsplan. (Bilderna kommer att skickas ut till mötesdeltagarna). Del 1 som presenteras idag, innehåller själva behovsbedömningen, del 2 innefattar behovsutveckling 2020-2050, hur tillgodose behovet (plan/marknad, lokaliseringsprinciper, servicegrad/ utbudsnivå, samspel hemvård/boende). Idag är det tveksamt om behovet av vårdboende är tillgodosett, då främst gällande demensboende.

Beslut om bostadsförsörjningsplan kommer att tas av äldrenämnden i november.

Självmord bland äldre i allmänhet och äldre män i synnerhet

Jan Ask: Finns statistik för Uppsala och har personal kunskap om suicid.

Jenny Söderlund redogör för att hon ännu inte hittat särskild statistik för Uppsala.

Personal har specifik kunskap om psykiatri.

Av de som begår självmord är 20 % över 65 år och den största orsaken är depression. Uppsala har 13 personer idag som utbildar i ”Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre.”

Nästa år kommer Uppsala att ha 400 ”första hjälpare”.

Den 2 och 9 november kommer det att hållas en utbildning ”Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre” som hålls på Stationsgatan 12.

Uppföljning av utbildning inom den palliativa vården efter Omtankens nedläggning

Förvaltningen redogör för att nästa vecka kommer ett förstärkningsteam att arbeta på korttidsboendena. Fem personer är ännu kvar på Omtanken. Det finns en webbutbildning som Uppsala ska börja använda.

Ewon Enqvist: Hur uthålliga är Uppsala att ge aktiv träning efter en stroke.

Carina Kumlin: Fysioterapeuter och arbetsterapeuter ska alltid vara uppmärksamma på behovet av träning efter en stroke.

Riktlinjer för biståndsbedömning

UPS lämnar en skrivelse med synpunkter på Riktlinjer för biståndsbedömning som nämnden fattade beslut om 27 augusti 2015.

UPS tidigare inlämnade synpunkter på Riktlinjerna har inte på ett tillfredställande sätt beaktats och slutresultatet har det inte getts möjlighet att påverka.

Förvaltningen tar till sig framförda synpunkter och beaktar dessa när Riktlinjerna ska revideras nästa gång.

Mål och budget 2016-2018

Gunn-Henny Dahl informerar om att kommunstyrelsen har bistått med en svarsmall som är lika för alla förvaltningar. Äldrenämnden kommer att få en förstärkning på 20 miljoner.

Jan Ask informerar om att UPS i början på 2016 inkommer med en skrivelse angående Mål och budget 2016-2018.

Inför nästa samverkan den 30 november 2015, kl. 14.00

Efterfrågad redovisning av UPS: En sammanställning av hur avtalsuppföljningarna har varit de sista åren.

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, Nämdsekreterare