Minnesanteckningar förda mellan kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) och UPS, HSO, och AHR-U, 2014-04-16

Deltagare:

Äldrenämnden (ÄLN)
Ebba Busch Thor (KD) ordförande, Mats Hansén (M), 1:e vice ordförande, Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK)
Tomas Odin, t.f. direktör och Magnus Johannesson, avdelningschef

KSU
Henrik Juhlin, bostadsstrateg

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS)
Jan Ask, Ewon Enqvist, Roland Edwardsson, Sven-Olof Larsson

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO)
Ingor Lind

Anhörigas Riksförbund (AHR-U)
Christina Elvheden

Inledning
Ordföranden Ebba Busch Thor hälsar välkommen till dagens möte och inleder med att informera om att Inga-Lill Björklund är sjukskriven och att Tomas Odin är t.f. direktör under sjukskrivningen.
Jan Ask som har efterträtt Percy Westerlund som ordförande i UPS, presenterar sig.

Kvarboende för äldre förutsätter tillgänglighet
Henrik Juhlin redogör för pågående arbete. Uppsala måste tackla utvecklingen med en åldrande befolkning och möjliggöra kvarboende. 2030 är närmare 50 000 personer 65 år och äldre i Uppsala kommun.
Av 30 400 äldre bor idag 27 220 i vanliga bostäder, 1 430 i vård- och omsorgsboende, 350 i trygghetsboende och 1 400 i seniorboende.
Ett uppdrag finns att ta fram ett förslag till pilotprojekt med mål att öka tillgänglighet, bryta social isolering och öka trygghet.

Aktiviteter för att nå detta:

 • Tillgänglighetsinventering
 • Möjliggöra flytt till tillgänglig bostad
 • Etablera samarbete med fastighetsägare
 • Samverkan med landstinget (skadeförebyggande)
 • Tillämpa värdskap i bostadsområden utifrån modellen trygghetsboende
 • Proaktivt förhållningsätt (team av uppsökare och anpassare)
 • Utveckla träffpunkter
 • Bygga relationer med volontärer, ideella organisationer, företag etc.
 • Implementering av teknisk innovation
 • Söka medel hos Boverket

Förslagsvis kan projektstart vara 1 november 2014 och en projektlängd på 2 år.

Sven-Olof Larsson anser att kommunen borde hjälpa till med bidrag för flytt från ett otillgängligt boende till ett tillgängligt.
Henrik Juhlins visningsbilder skickas ut till samtliga efter mötet.

Aktuellt läge vårdboende och LOV
Tomas Odin redogör för att äldrenämnden beslutat om LOV inom särskilda boenden.
Ansökningar har inkommit bland annat från Frösunda, Livets Ord, och Diakonistiftelsen.
KOSMO, Vardaga, Vård & bildning och några fastighetsägare/byggföretag har anmält intresse.
Jan Ask frågar hur kösystemet till vårdboenden fungerar idag.
Tomas Odin svarar att det är behovet i botten som styr, den sökande har tre val och om den sökande tackar nej till erbjudet boende så står den kvar i kön.
Sven-Olof Larsson frågar om en levnadsbeskrivning kan följa med från en utförare till en annan.
Tomas Odin svarar att vid byte av vårdgivare så upprättas tillsammans en ny genomförandeplan för den boende och då är det lämpligt att ta upp frågan om det finns en levnadsbeskrivning och om den då får användas. Om det inte finns kan det vara lämpligt att skapa en sådan.

IVE och äldrenämnden
Ebba Busch Thor redogör för att facken, kommunalråden och personal från kontoret för hälsa, vård och omsorg har diskuterat kommande IVE.
En grundförutsättning är:

 • Stark tillväxt
 • Beräknad ökning med 2 800 innevånare per år
 • Hittills kunnat tillföra mera pengar

Ökade volymer av:

 • Fler 45-åringar
 • Fler äldre
 • Fler förskolebarn

Utrymme för löneökning 1 %
Alla nämnder kompenseras för ökade volymer
1 % för övrig ökning

Äldrenämndens analys
Fokusområde A, ersättningsnivå: Sänka ersättning till utförare i hemvården.

Fokusområde B, biståndsbedömning: Biståndsbesluten i Uppsala är mer generösa än andra kommuners. Om många insatser staplas på varandra så blir det för mycket tid, isolerat varje insats.

Fokusområde C, samordnade förebyggande insatser och utfallsbaserade ersättningsmodeller: implementering av ett hemtagningsteam vars syfte är att rehabilitera brukarna när de skrivs ut från sjukhuset i en intensiv fas på 3-6 veckor och därefter besluta om hemtjänst. Med detta minskar behovet av korttidsplatser och hemtjänst/hemvård.

Fokusområde D, efterfråge- och kostnadsutveckling: Med ett arbete som är mer förebyggande och prestationsersättningsbaserat kommer kostnadsminskningar efter en period på fyra år.

Sven-Olof Larsson frågar om det fortfarande finns olika ersättningsnivåer inom hemtjänsten.
Tomas Odin svarar att man skiljer på servicetjänster och sjukvård.
Jan Ask undrar hur det är med läkartillgänglighet på vårdboenden.
Magnus Johannesson svarar att det finns tillgång till läkare ett visst antal timmar per boende. Avtal tecknas mellan äldrenämnden och landstinget om detta.
Ordföranden kommenterar en skrivelse som Roland Edwardsson mailat gällande kommande IVE.  Alla partier har fått den. Det är bra kommentarer i skrivelsen och dessa kommer att beaktas i kommande IVE.

Sammanställning av uppföljning avseende vårdboende och hemvård
Sven-Olof Larsson: På tidigare möten har det efterfrågats en sammanställning av genomförda uppföljningar avseende hemvård och vårdboenden. När kan en sådan sammanställning komma.
Magnus Johannesson svarar att i juni kommer en sådan sammanställning till nämnden och då får UPS ta del av den.

SKL:s rapport om brukarundersökning ”Vård och omsorg om äldre 2013”
Sven-Olof Larsson undrar hur nämnden ser på resultatet av brukarundersökningen och vad som kommer att göras åt Uppsalas dåliga siffror.
Magnus Johannesson svarar att samtal pågår om hur verkligheten ser ut och djupare analyser pågår om vilka åtgärder som ska sättas in.
Ordföranden påtalar att äldrenämnden är till för uppdragstagarna.
För att garantera kvalitet i vård och omsorg finns följande verktyg: uppföljningar på individ- och uppdragsnivå, styra mot kvalitet i upphandlingarna, hitta och jämför vårdboenden, och värdighetsgaranti.
Jan Ask: Ingen politisk diskussion har tydligen skett i nämnden om dessa siffror. Siktar nämnden på bättre resultat i siffror.
Caroline Andersson: Öppna insatser ligger till grund för uppdragsplanerna. Siffrorna i SKL:s rapport grundar sig på äldre siffror. En redogörelse behövs på nyare siffror. Nu inväntas Socialstyrelsens nya sammanfattande totala undersökning.
Ordföranden: Det går inte att plocka ihop siffror i öppna jämförelser, utan det jobbas för fullt med totalen.

Övriga frågor
Sven-Olof Larsson frågar vad som gäller bland annat vid växelvård. Om den ena i ett par behöver växelvård, får då den andra parten vara där enstaka nätter vid behov.
Kontoret återkommer i frågan.

Nästa möte hålls onsdag 11 juni 2014, kl. 13.0 – 14.30

Vid anteckningarna
Annie Arkebäck Morén