Deltagare
ÄLN
Caroline Hoffstedt (S) ordförande, Johan Edstav (MP) vice ordförande, Helene Brodin Rheindorf (M), Rigmor Stenmark (C), Tobias Smedberg (V), Camilla Westerborn (L), och Margit Borgström (KD) 

ÄLF
Jesper Kyrk tf. förvaltningsdirektör 

UPS
Jan Ask, Karin Näslund-Westman, Ewon Enqvist, och Lars O Eriksson. 

01. Inledning
Caroline Hoffstedt hälsar välkommen till dagens möte.

02. Fastställande av föredragningslista
Föreliggande föredragningslista fastställs.

(Frågor från UPS)

03. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Vad vet Uppsala kommun om orsakerna till de stora skillnaderna i kvalite i omsorgerna i de särskilda boendena? (Handling bifogas).
Förvaltningen: Just nu är Socialstyrelsens undersökning för 2019 ute. Uppsala vill ligga i överkant i jämförelsesiffrorna. Förvaltningen vill avvakta detta års undersökning innan ytterligare undersökning sker.
Jan Ask kommenterar bifogad handling som han anser att nämnden bör ta del av.
Sidan 5, och framåt bör nämnden diskutera.
Sidan 8, där står de viktigaste frågorna.
Sidan 10-11, Björklingegården får bra siffror, det är samma boenden år från år som får bra siffror och samma som får dåliga.
Sidan 17, bör nämnden fundera på.

Caroline Hojfstedt: Det är viktigt att kunna analysera skillnader mellan boenden, och mellan avdelningar. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska organiseras, och att de uppföljningar som görs används.
Tobias Smedberg: Vad ser UPS utifrån sammanställningen?
Jan Ask: En slutsats är att titta på de verksamheter som är bra och att medarbetarna är viktiga.

04. Med de effektiviseringskrav som föreligger kan Kvalite, Trygghet, Säkerhet, Personalkontinuitet inom äldreomsorgen, särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvården bibehållas och höjas 2019?
Caroline Hoffstedt: Äldrenämnden har fått en högre budet, och mindre effektiviseringskrav. På mötet i juni ska nämnden ta ställning till hur budgeten ska klaras. Myndighetsutövning och boendekedjan ska ses över. 
Lars O Eriksson: I hemtjänsten är det för många personal och ingen personalkontinuitet kring många brukare. 
Förvaltningen: Det är svårt att hitta en lösning på detta, men ibland kan det vara en ledningsfråga. Bra ledning, bra personal, och bra kvalite är oftast också en bra ekonomi. 

05. Säkerheten inom hemtjänst, boende, hemsjukvård och trygghetsjour bl.a. av
a. Personalkontinuitet (Förvaltningen fortsätter att arbeta med bättre personalkontinuitet)
b. nå kontakt med utförren (Förvaltningen återkommer i frågan)
c. meddela ändrad tid till vårdtagaren (Förvaltningen återkommer i frågan)
d. personakter och dokument vid byte av utförare (Nödvändig information överförs till ny utförare om brukaren medger)
e. belastningsregistret/domar vid anställning (GDPR ger ej stöd i lag för krav på sådana uppgifter för personer över 18 år. En person som söker ett arbete kan frivilligt ta med sig ett sådant intyg)

06. Särskilda boenden
a. Ebbagårdens demensgrupp – vad händer och varför
Karin Näslund-Westman: Det är inte humant att flytta enskilda dementa till annat ställe.
Förvaltningen: Avtalet för den upphandlade dagverksamheten på Ebbagården löpte ut den sista mars 2019. Då egen regi har kapacitet över har personer flyttats från Ebbagården till egen regi. 
Caroline Hoffstedt: Tomplatser kan inte motiveras, flytt av personer ska ske med trygghet och kommunikation. 

b) Tavastehus – utflytt (Tavastehus och Glimmern är ett paket)

c) Glimmern – vad händer (Egen regi tar över vården)

d) Hovstallet – vad har hänt
Förvaltningen: Många signaler kom in under och efter sommaren. Uppföljningar har skett och därefter möte med ledningen. Efter mötet med ledningen har extra personal anställts och det börjar bli bättre. 

e) Björkgården i Knutby – innevånarna oroas.
Förvaltningen: Det som händer på Björkgården är att omklädningsrum för personalen byggs om. 
Karin Näslund-Westman: När vårdcentralen flyttas får Björkgården då vara kvar.
Förvaltningen: Det finns ingen koppling mellan vårdcentralen och Björkgården. 

07. Nya Trygghetsboende – bistånd eller inte, behov, antal i kö?
Om bistånd: Ska alla som står i kö biståndsbedömmas och prioriteras utifrån behov.
Caroline Hoffstedt: Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda frågan och återkomma under hösten för ett beslut. Nya Trygghetsboenden med biståndsbeslut är ingen lag utan en möjlighet för kommunerna.
Nuvarande kötid varierar beroende på lägenheter. 
Jan Ask: UPS förordar ej biståndsbedömd trygghetsboende. 

08. Seniorlunchställen – kostnader och subventioner
a. Björngården – vilken är subventionen per serverad portion för 2018
Förvaltningen: Över 65 år betalar 50 kronor, under betalar 85 kronor. Äldrenämnden betalar en mellanskillnad på ca 40 kronor. 

b. Fyrishov – vilken är kostnad/subvention per serverad portion
Jan Ask: En förhandling med Fyrishov om pris bör kunna ske. Seniorrestauranger bör finnas jämnt fördelade över kommunen. 
Caroline Hoffstedt: Det ska utredas om tillgången till subventionerade luncher med spridning. 

c. Övriga seniorrestauranger – subvention per serverad portion

09. Värdar/värdinnor på Trygghetsboende
Karin Näslund-Westman: Det går rykten om att värd/värdinna på Trygghetsboenden tagits bort.
Förvaltningen: Idag finns inga planer på att ta bort dem. Det som hänt är att anställningen har gått över till kommunen. Bostadsforeningen är inte längre ansvarig för dem.

Vid anteckningarna
Annie Arkebäck Moren, nämndsekreterare