Deltagare
Äldrenämnden (ÄLN)
Caroline Hoffstedt (S) ordförande, Johan Edstav (MP) vice ordförande, Rigmor Stenmark (C),  Camilla Westerborn (L), och Margit Borgström (KD)

Äldreförvaltningen (ÄLF)
Carina Juhlin förvaltningsdirektör, och Jesper Kyrk avdelningschef

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS)
Jan Ask, Karin Näslund-Westman, och Ewon Enqvist

A. Inledning
Caroline Hoffstedt hälsar välkommen till dagens möte.

B. Fastställande av föredragningslista
Föreliggande föredragningslista fastställs.

(Frågor från UPS)

01. Våld i nära relationer inom Anhörigvård. Frågan har varit uppe tidigare men med enbart hänvisning till att et finns en chef för detta. Finns Åtgärdsplan och Handlingsplan. Antal anmälningar.
Förvaltningen: Genom föreläsningar har personalen utbildats för att se tecken på våld i nära relationer. Nu finns även en film som kan visas för ökad kunskap. Vårdtagaren måste stöttas för att anmäla våld i nära relation.
Jan Ask: Som vårdad är man i en beroendeställning om en anhörig vårdar. UPS vill få information om hur många fall som missköts.

02. Förekomsten av trycksår på särskilda boenden och inom hemtjänsten.
Ökat eller minskat över tid. En fråga som UPS önskar årlig redovisning av.
Förvaltningen: Statistik kommer efter årsskiftet. Fall skickas in löpande till Vårdhygien och sammanställs årligen.

03. Överklagande av ej verkställda biståndsbeslut
UPS önskar få en årlig redovisning
Förvaltningen: Inspektionen förvård och omsorg (IVO) begär in uppgifter om de beslut som inte är verkställda inom tre månader. Åtta sådana begäranden har inkommit gällande ledsagning från IVO. Ett föreläggande om avgift har inkommit och som förvaltningen har överklagat. För närvarande finns det god tillgång på boenden.

04.  Finns Åtgärdsplan och Handlingsplan för alkohol, narkotika och spel
Förvaltningen: Det pågår ett projekt om alkohol tillsammans med omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. En plan blir klar under december. Kommunen och Regionen har ett gemensamt ansvar gällande alkohol. Gällande narkotika och spel så ligger ansvaret under socialförvaltningen. Förvaltningen tittar även på läkemedelsmissbruk.
Jan Ask vill att spelberoendet tas på allvar.
Ordföranden Caroline Hoffstedt: Spelberoendet finns med i ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, och Spel) och i mål och budget.

05.  Information önskas om de kvalitetsarbeten som enligt äldreförvaltningen pågår inom egen regin och privata utförare av äldrevård/omsorg
Förvaltningen: Det finns ett kvalitetsledningssystem där allt står som förvaltningen måste förhålla sig till. Samtliga verksamheter inom äldrenämndens område följs för att tillse att som utförarna följer de avtal (privata utförare) och uppdrag (egenregin) som styr hur verksamheten ska bedrivas. Samtliga individuella beslut om äldreomsorg följs upp av biståndshandläggare genom individuppföljningar. Kvalitet ska följas upp med indikatorer och kvalitetsmått, arbete pågår med detta.
Ordföranden Caroline Hoffstedt: På nästa möte den 29 november presenteras nämndens pågående kvalitetsarbete.

06.  Information önskas om den effektiviseringsplan inom äldreförvaltningen som skulle läggas fram 19 juni 2019
Ordföranden Caroline Hoffstedt: Nämnden har ett sparbeting på ca 40 miljoner kronor för 2020.
Bland annat ses följande över: Staber, samarbete med omsorgsförvaltningen, mat och material, avgifter, medicinskt färdigbehandlade och stödja det friska.
Heltid som norm innebär extra kostnader. Bemanningsföretag är ännu inne, men de minskar.
Jan Ask: Avgifter och myndighetsbeslut oroar.
Förvaltningen: Maxtaxa finns kvar och IBIC (individens behov i centrum) ska hjälpa handläggarna att fatta beslut.

07.  Vilka åtgärder tänker äldrenämnden/äldreförvaltningen vidta mot de stora språksvårigheter som finns både i hemtjänst, hemsjukvård och på boenden. Handlingsplan?
Förvaltningen: Det är svårt att rekrytera personal till vården. Det finns ett beslut om KIVO (kompetensförsörjning genom aktiv samvaro). Språkombud ska finnas på varje arbetsplats.
Idag finns 40 äldre språk- och kulturstödjare i vardagen. SFI har föreslagits att ha ytterligare utbildning riktad mot vård.

08.  För kontinuiteten och säkerheten är en fast omsorgskontakt viktig mellan verksamhet, vårdtagare och anhörig.
Vilka satsningar pågår med utbildning och kunskap?
Förvaltningen: Hemtjänstutredningen föreslår kontaktperson.

 09.  Säkerhet inom hemtjänst och särskilda boenden
Utifrån svaret UPS fick på föregående möte och det svar som fanns i minnesanteckningarna på frågan, så verkar det inte att fungera ute i verksamheten. Vad ämnar äldreförvaltningen göra åt detta?
Förvaltningen: Det behöver ges en helhetsbild för att stärka kvalitetsarbete och åtgärder.

10.  Anmälan till Kommunrevisionen från Lars O Ericsson och Stefan Hanna om missförhållanden inom hemtjänst/hemvård i Svartbäcken
Jan Ask: Privata hemtjänsttagare har skrivit till ansvariga om missförhållanden och fått som svar att arbete sker med värdegrunder.
Förvaltningen kommenterar att anmälaren är inbjuden till möte för att göra en genomförandeplan utifrån önskemål om hur omsorgen ska utföras. Anhörig har inte velat delta.

11.  Övriga frågor

Mötestider år 2020

  • 6 februari
  • 4 juni
  • 17 september
  • 10 december

Samtliga dagar klockan 08.00.

Annie Arkebäck Morén
Nämndsekreterare