Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-09-18

Deltagare
ÄLN
Eva Adler (MP) och Stefan Hanna (C)

ÄLF
Carina Juhlin förvaltningsdirektör

UPS
Karin Näslund-Westman, Ewon Enqvist och Sven-Olov Larsson

HSO
Ingor Lind

01. Inledning
Eva Adler 1:e vice ordförande hälsar välkommen till dagens möte.

02. Fastställande av föredragningslista
Under övriga frågor tas en inbjudan upp, i övrigt fastställs föreliggande föredragningslista.

03. Underhåll av träffpunkten Storgatan 11, fastighet, bredband, datasystem mm
UPS undrar om det nya avtalet är påskrivet ännu. Det är viktigt att veta när underhåll ska åtgärdas. UPS önskar en separat sittning med förvaltningen för att diskutera åtgärder. Inomhusarbete är lämpliga att åtgärda juni – augusti, och utomhusarbete kan ske när som helst.
Förvaltningen konstaterar att avtalet ännu inte är påskriven, men överenskommen. Förvaltningen bjuder in till ett möte på Storgatan om underhåll.
Eva Adler tar uppkommen fråga om blockerad hållplats för buss vidare.

04. Hur avser kommunen att använda de miljoner som man får i anslag, för välfärdsteknik
Förvaltningen: Det delas ut 350 miljoner kronor till kommunerna att användas till välfärdsteknik. Uppsala kommun får 5.8 miljoner kronor av dessa. De kommer bland annat att användas till digitala trygghetslarm, utbyggnad av wifi (delas med omsorgsförvaltningen), och testbädd.
Pengar är sökta hos Vinnova, och pengar är även sökta för kompetenshöjning av personal.
Nästa möte informerar förvaltningen om projekt välfärdsteknik.

05. Kontanthantering på Träffpunkter och seniorrestauranger
Förvaltningen: Det är meningen att kontanthantering av pengar ska försvinna då det är en säkerhetsrisk.
Det går att använda swish, bankkort och inbetalning via bankgiro.

06. Luftens kvalité på kommunens äldreboenden
Förvaltningen: Sommaren 2018 slog enheterna larm om värmen, och det nationella programmet för värme följdes. Det var viktigt att få i de äldre vätska mellan målen, och det skedde på många fantasifulla sätt. Då inga boenden har air condition så köptes det in fläktar till alla boenden och även air condition till alla enheters samlingsrum. Hela tiden hade förvaltningen en bra kontroll på boendena. Personalen tilläts använda lättare kläder under värmen.

07. Uppföljning och utvärdering av TITORB inom hemtjänsten
TITORB finns med i den systematiska uppföljningen som sker varje år för samtliga brukare inom boende och hemvård. Det redovisas när det finns med i systemet.

08. Arbetet med personalkontinuiteten inom hemtjänsten
Förvaltningen redogör för att projekt pågår i hemtjänstdistrikt med försök att arbeta i team för bättre personalkontinuitet. Arbete pågår med att titta på vilka verksamheter som behöver åtgärdas.

09. Övriga frågor
UPS bjuder in ordföranden och förvaltningsdirektören att delta i firandet av SÄV-gruppernas 10-års jubileum den 26 november 2018, klockan 9.30 – 12.00. Skriftlig inbjudan kommer.

Nästa möte är den 27 november 2018.

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, nämndsekreterare