Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2017-09-19

Deltagare
ÄLN
Monica Östman (S), ordförande och Stefan Hanna (C)

ÄLF
Yvonne Jonsson, Karin Eduards, Marja Hedin, Anita Hansson och Andre Johansson

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, och Sven-Olov Larsson

HSO
Ingor Lind

01. Inledning
Ordföranden Monica Östman hälsar välkommen till dagens möte. En allmän presentation sker då det är många nya tjänstemän som deltar.

02. Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning fastställs.

03. Söktryck särskilda boenden
Yvonne Jonsson: Vid omedelbara behov finns boende att tillgå. Kommunen har tre månader på sig att verkställa en ansökan. Diverse statistik presenteras avseende kö till särskilt boende.
Presenterat materialet finns som bilaga till protokollet.

04. Särskilda boenden som planeras i närtid
Sala Backe Plaza har öppnat med 36 platser som ska fyllas på under hösten. Boendet kommer att på sikt ha 72 platser.
Ett ytterligare särskilt boende kommer att öppna på Råbyvägen med 75 platser i maj 2018. Eventuellt kommer ett trygghetsboende att byggas i Storvreta.
Jan Ask: Vid byggande av nya boenden skulle det satsas på 80 lägenheter så att det går att få en värd/värdinna på 100 %.
Sven-Olof Larsson: En samlokalisering av trygghets- och vårdboenden skulle vara bra.

05. Seniorrestaurangens framtid i Fyrishov
Anita Hansson: Dialog förs nu med Fyrishov om en eventuell fortsättning. Pågående avtal går ut 31 december. Det har skett en fördubbling av besökande matgäster som betalar 50 kronor per portion. Närmaste seniorrestaurang finns på Ramund.

06. lndividuppföljningsarbetet i den nya organisationen
Yvonne Jonsson: Det är ingen förändring gällande individuppföljningen i den nya organisationen. Uppföljningen ska vara neutral oavsett utförare.
Individuppföljningen ska säkerställa att den enskilde far det den är beviljad samt säkerställa de av nämnden angivna värdeorden. TITORB (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt, och bemödande). Antalet uppföljningar behöver ökas. Energi har lagts på oanmälda uppföljningar oavsett utförare. En utveckling pågår gällande uppföljning av individ och avtal.

07. Överklagande av verkställighet av biståndsbeslut under 2016 inom hemtjänsten
Yvonne Jonsson: 2 500 individer har ett beslut, varav ca 300 är trygghetslarm.
Beslut fattade 2016 samt överklagade beslut med dom (antal och andel i procent) se bilaga.

08. Tolkar vid biståndshandläggning och hemtjänstsinsatser
Yvonne Jonsson: Vid biståndshandläggning finns tillgång till tolk enligt avtal med Semantix. Även teckenspråkstolk finns att tillgå.
Följande krav finns i förfrågningsunderlag LOV hemjänst/hemvård:

  • Utförare ska tillgodose att det finns möjlighet till alternativ kommunikation vid behov, ex. vid afasi, syn- och hörselnedsättning.
  • Utföraren ska tillgodose att finsktalande brukare kan föra sina kontakte på hemspråket.
  • Utföraren ska tillse att auktoriserad tolk finns att tillgå vid behov.

09. Trygghetslarm och den nya tekniken.
Andre Johansson: Lokalmässigt finns trygghetsjouren på Verkstadsgatan 3. Det finns 3 600 larm i Uppsala och det inkommer ca 450 larm om dygnet till trygghetsjouren.
Testlarm sker 1 gång per dygn. GSM-larm och på väg ut och IP-larm på väg in.
Kostnaden för larm är 201 kronor per månad och den ingår i maxtaxa.

Annie Arkebäck Moren
Nämndsekreterare