Minnesanteckningar förda mellan kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Anhörigas Riksförbund (AHR-U) 2014-12-02

Deltagare

ÄLN
Ebba Busch Thor (KD) ordförande

HVK
Carina Kumlin, avdelningschef och Sureya Calli, samordnare våld i nära relationer

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, Roland Edwardsson och Sven-Olof Larsson

AHR-U
Christina Elvheden

Inledning

Ordföranden Ebba Busch Thor hälsar välkommen till dagens möte som är det sista på mandatperioden.

Exposé över mandatperioden

Ebba Busch Thor sammanfattar följande viktiga händelser:

  • Nya träffpunkter, Sävja och Treklangen har startats.
  • Fysisk aktivitet på Recept (FaR) har införts.
  • Vårdboende på gång enligt LOV. Frösunda är ny vårdgivare, och ansökan är beviljad. 72 lägenheter/platser blir färdiga i Gottsunda kvartal 3, 2015.
  • Kvalitetsindikationer inom hemtjänst. Många skickar ut enkäter på olika nivåer. Nämnden satsar på Socialstyrelsens nationella där de får vara med och påverka utformningen av enkäten.
  • Värdighetsgarantier har införts gällande utförandet av biståndsbeslutade tjänster.
  • Inrättande har skett av branschråd (innovation, kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning) för äldreomsorg. Branschrådet är tänkt att bli en mötesplats för politik, kontor och utförare, där diskussion kan ske om innovation, kvalitetsutveckling, kompetensutveckling och arbetsmiljö.

Ett första möte hålls 2014-12-08.

Våld mot äldre i nära relationer och hur kommunen arbetar med detta

Sureya Calli: Kontoret har tagit fram en handbok (våld i nära relation, handbok äldre) som delas ut på mötet. Handboken har tagits fram för att biståndshandläggarna ska få kunskap och hjälp att göra en bedömning. Nexus utreder våldsutsatta och jobbar nära biståndshandläggarna. Vård & omsorg ska ha en utbildning i januari 2015 för 25 nyckelpersoner, hur se tecken och bli bättre på förebyggande arbete.

Det kommer att bli olika utbildningar och insatser. En nätbaserad utbildning ska köpas in för att nå fler än 25 nyckelpersoner. Enhetscheferna måste ständigt arbeta med utbildningsfrågor. I en enkätundersökning framkommer att 13 % är utsatta för våld efter 65 år.

Jan Ask: Våld är inte bara fysisk utan även psykisk. En uppföljning önskas när personalen i hemvården är utbildade.

Ewon Enqvist bjuder in Sureya Calli att föreläsa om våld i nära relationer på ett onsdagsseminarium.

Sammanlagda intryck av trygghetsboendena i Uppsala utifrån redovisad uppföljning

Kontorets sammantagna bedömning efter samtliga uppföljningar är att ett trygghetsboende kan tillföra mycket positivt i den totala livssituationen för äldre personer, men att generella förbättringsområden finns inom flera områden. Kontoret konstaterar att det föreligger bristande kännedom och oklarheter gällande definition, beskrivning och information om vad konceptet trygghetsboende och värdskap innebär. Det krävs ett ömsesidigt ansvar, aktivt arbete och åtgärder hos samtliga berörda parter för att nå ökad tydlighet i dessa frågor och förbättrade förutsättningar för uppfyllelse av kriterier.

Rapport från kontorets arbete med trygghetsboenden

Av redogörelse framkommer att trygghetsbostäder är en efterfrågad boendeform som utgör en viktig beståndsdel i kommunens utbud för att kunna erbjuda säkra och trygga boendeformer för äldre. Fortfarande existerar många oklarheter och informationsbrister bland annat rörande kösystemet, värd/värdinneskapet med mera som kommunen behöver komma tillrätta med.

Tydlig och relevant information behöver förmedlas på olika nivåer och till olika mottagare, däribland bostadsproducenter, fastighetsägare och värd/värdinna.

Tydliga kvalitetsbrister finns i det nuvarande beståndet av trygghetsbostäder. Dessa innefattar viktiga centrala delar som tillgänglighet, gemensamhetslokaler och personalkompetens hos värd/värdinna. Detta kan främst förklaras med att styrningen har varit allt för otillräcklig under den tid som trygghetsbostäder funnits som boendeform i Uppsala. Fortsättningsvis behöver styrning av verksamheten ske enligt nämndens ordinarie former för uppdragsgivning och i form av att avtal upprättas med den aktör som beviljas subvention enligt nämndens riktlinjer.

Personalsituationen på Granbommens särskilda boende

Kontoret redogör för att cheferna har haft en pressad situation. Flera möten har hållits med Vardagas ledningsgrupp. Dialog har även hållits med övrig personal. Ny chef och gruppchef har anställts. Ny uppföljning kommer att ske i december.

Erfarenheter från upphandlingen av Balder och Höganäs

Kontoret redogör för att Balder och Höganäs är upphandlad efter en ny upphandlingsmodell och ett nytt avtal. Flera brister har framkommit i verksamheterna. De mervärden som utlovades i avtalet haltade i början.

En utvärdering av den nya upphandlingsmodellen saknas och bör göras.

Lex Sarah-anmälningar i länet

UPS väcker fråga gällande Lex Sarah-anmälningar efter artikel i UNT gällande Lex Sarahanmälningar i länet åren 2011-2014. Kontoret svarar på frågorna och diskussion följer.

SIS ”Kvalitet i äldreboende och kvalitet i hemtjänst”

Jan Ask: Vård & bildning började delta i ett standardiseringsarbete med Swedish Standard Institut (SIS) men hoppade av.

Kontoret: Kontoret för hälsa, vård och omsorg ville ersätta Vård & bildning men avstod då det genererade en relativt hög kostnad och att det endast var en kort tid kvar att arbeta. Så just i detta arbete har kontoret inte deltagit.

Kontoret har säkrat upp en god och säker vård då det finns med i avtal. Det finns minimikrav för personal på demensavdelning. En demensavdelning måste alltid vara bemannad. Insatser beslutas via biståndsbeslut framöver. Genomförandeplan upprättas idag på vårdboenden.

Avslut

Ebba Busch Thor önskar alla en God Jul och tackar för åren som gått.

Jan Ask tackar tjänstemännen för gott samarbete och ett särskilt tack till Ebba Busch Thor för gott genomfört arbete och alltid visad vänlighet.

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, Nämndsekreterare