Minnesanteckningar förda mellan äldreförvaltningen (ÄLF) och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), Anhörigas Riksförbund (AHR-U), och Handikappföreningars samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) 2015-06-02

Deltagare

ÄLN
Monica Östman (S), ordförande

ÄLF
Gunn-Henny Dahl, direktör och Carina Kumlin, avdelningschef

UPS
Jan Ask, Karin Näslund-Westman, Roland Edwardsson och Sven-Olov Larsson

AHR-U
Christina Elvheden

HSO
Ingor Lind

Inledning

Ordföranden Monica Östman hälsar välkommen till dagens möte.

Under övrigt upptas frågor som inkommit från:

UPS gällande Regeringens förslag på ändringar i hemtjänsttaxan.

HSO gällande låsning av dörrar på vårdboenden.

Minnesforum

UPS har i skrivelse den 28 maj 2015, som bifogades till dagens kallelse, framställt om pengar till ett projekt på 2 år (Minnesform). Denna skrivelse är en precisering av vad som framställdes om i skrivelse till äldrenämnden den 28 november 2014.

Förvaltningen föreslår att ansökan behandlas tillsammans med UPS föreningsbidragsansökan

för 2016.

UPS är nöjd med detta.

Våld i nära relationer

Jan Ask: Huvudfrågan för UPS är hemtjänst och vårdboende.

Sofia Venemalm från socialförvaltningen redogör för arbetet som pågår gällande hot och våld i nära relationer. I IVE finns ett uppdrag att under året ta fram ett program för hur arbetet med hot och våld ska ske. I detta arbete deltar politiker, förvaltningar och andra. Programmet ska ut på remiss för att sedan tas av kommunfullmäktige.

Med pengar från Socialstyrelsen har det direktupphandlats en internetbaserad kurs ”Hur bemöta våldsutövare”. Individ- och familjeomsorgen är först ut, deras chefer börjar utbildas vecka 24. De ska sedan utbilda vidare. Därefter utbildas egen regi och därefter andra vårdgivare. Totalt ska ca 1500 personer utbildas.

Jan Ask: Vilka program finns det för medarbetare att lära sig möta och stötta de personer som möter våld?

Sofia Venemalm: Idag finns inget sådant program.

Jan Ask: Ett sådant program borde initieras. UPS önskar en återkoppling om hur den internetbaserade utbildningen går, och hur många som utbildats, om 6-8 månader.

Matfrågan på särskilda boende

Punkten bordläggs då UPS inte kommer ihåg vad frågan handlar om.

Nämndens syn på trygghetsboenden och dess framtid

Jan Ask: Idag finns i Sverige 36 000 seniorboenden och 4 000 trygghetsboenden.

Vad tycker den nya majoriteten om trygghetsboenden.

Ordföranden Monica Östman: De borde bli mera lika servicehusen med en träffpunkt och en restaurang i närheten.

Carina Kumlin: Vid nya ansökningar om trygghetsboenden bör det undersökas om möjlighet till träffpunkt och restaurang.

Höganäs (Samråd Äldres Vård, SÄV)

Jan Ask: Praktiskt fungerar det så att två pensionärer (SÄV-grupp) besöker särskilda boenden och ställer frågor till verksamhetschefen om hur de boende mår. Det är verksamhetschefen som bjuder in till besök 2-3 gånger per år. Efter besöket skrivs en rapport som läggs ut på UPS:s hemsida.

UPS bjuder in SÄV-grupper och verksamhetschefer några gånger per år.

Problemet är att verksamhetschefen på Höganäs inte vill bjuda in SÄV-gruppen till ett besök.

Carina Kumlin redogör för att verksamhetschefen på Höganäs inte har känt till detta med SÄV-grupper. Om hon får kontaktuppgifter på gruppen så kontaktar hon dem.

Jan Ask bjuder in direktören och ordföranden att delta i nästa träff som UPS anordnar den 29 september 2015. Vid detta tillfälle är det även lämpligt att påminna om SÄV-grupperna.

Budgetprocess 2016

Direktören redogör för att mål och budget 2016 ska tas i november av kommunfullmäktige.

Äldrenämnden har ett tufft ekonomiskt läge och det kommer att bli neddragningar 2016.

Arbetet framåt kommer att ske på en 5-årsplan.

I september ska äldrenämnden fatta beslut om mål och budget för 2016.

Enligt SKL:s jämförelser ligger Uppsala högt gällande hemtjänst och korttidsvård.

Exempelvis så har bara 10 platser av 58 rehabiliteringsplatser på Svartbäcksgården använts.

Övrigt

Regeringens förslag på ändring av hemtjänstavgift

Regeringen föreslår en höjd maxtaxa. Uppsala följer troligtvis detta.

För de som har en svag ekonomi blir det ingen skillnad, då 30 % av de som har hemtjänst inte betalar något alls.

Låsning av dörrar på vårdboenden

Ingor Lind har ställt frågan om det finns generella riktlinjer för låsning av dörrar till entréer och avdelningar på vårdboenden.

Carina Kumlin svarar att det inte finns några riktlinjer, och att det är kodlås som används på dörrarna.

Ålderism

Sven-Olof Larsson presenterar en sammanställning om ålderism. Ålderism definieras som ”fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering”, enligt gerontologiprofessorn Lars Andersson som skrev boken ”Ålderism” 2008.

UPS ställer följande krav till politiken med anledning av sammanställningen, och som de kommer att upprepa och driva:

  1. Fler äldre i beslutande församlingar (Riksdag, kommun och landsting). (Detta gäller de politiska partierna).
  2. Mer resurser till äldreforskningen.
  3. Politiska åtgärder för att äldre anställda med tunga jobb ska kunna arbeta kvar längre.
  4. Attitydförändringar, Finland startade under 2000-talet en nationell kampanj under namnet

”Erfarenhet är en nationell tillgång” och fick positiva förändringar till stånd.

Sammanställningen mailas ut till närvarande på mötet.

Inför nästa samverkan den 15 september 2015, kl. 14.00

Eventuella ärenden: Matfråga på särskilda boenden (bordlagd)

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, Nämndsekreterare