Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-02-20

Deltagare ÄLN
Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP)

ÄLF
Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Jonas Gumbel förändringsledare, Yvonne Jonsson, Lisa Bouveng och Marja Hedin avd. chefer, och Zimone Larsson verksamhetsutvecklare.

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist och Karin Näslund-Westman.

HSO
Ingor Lind

01. Inledning
Eva Adler 1:e vice ordförande hälsar välkommen till dagens möte.

02. Fastställande av föredragningslista
Punkten 03. Färdtjänstbeställningar efter kl. 22.00 utgår då det inte kommer någon föredragare. I övrigt fastställs föreliggande föredragningslista.

03. Punkten utgår

04. Mellanboendeformer
Förvaltningsdirektören redogör för att ett nytt lagförslag är på gång om mellanboendeformer. Eventuellt kommer servicehusen tillbaka. Beslut till sommaren 2018 och start våren 2019.
Bo Engström vill gärna ha en dialog om detta.

05. Korttidsplatser/växelvård
Marja Hedin: Från 1 februari samlas korttidsplatser/växelvård demens på plan 4 på Linne.
Det 7 platserna på Ödhumla och 2 platserna på Vipängen flyttats nu över till Linne.
Totalt har avdelningen 20 platser. Berörda vårdtagare, anhöriga och personal är nöjda med den information som lämnats.

Frågor från UPS

06. Hur ställer sig politikerna till frågan om hur rehabiliteringen ska organiseras mellan huvudmännen?
Ordföranden: Det är kommunen som har ansvar för allmän sjukvård och rehabilitering och regionen ansvarar för specialiserad sjukvård och rehabilitering. En viss problematik med gränsdragningar förekommer.

UPS efterfrågar en rapport under senhösten 2018 om hur det går med organiseringen mellan huvudmännen.

07. Innovation/nytänkande inom vård och omsorg, och kvalitetsutveckling boende och i hemtjänsten
Jonas Gumbel: Äldreförvaltningen håller på att bygga upp kompetens och infrastruktur för systematiskt innovationsarbete. Arbetet utgår från innovationsguiden, ett utvecklingsprogram från Sveriges Kommuner och Landsting. Programmet handlar om att bygga upp kunskap om arbetssätt för innovationsarbete med brukaren i fokus. Målet är också att hitta sätt att rutinmässigt ta tillvara goda ideer, metoder för uppföljning av resultat hos brukare samt skapa incitament som uppmuntrar till nytänkande. I hemtjänsten är fyra innovationsprojekt igång.
Presentation bilaga 1 visades på mötet.
Lisa Bouveng: Pågående kvalitetsutveckling är bland annat tyst trygghet i vårdboenden, hund i vården, arbete med kosten både i hemvård och boenden, värdegrundsgarantier, Silviasystrar och arbetsmiljöcertifiering.

08. Äldre döva i behov av boende och insatser i hemmet
a) Har äldreförvaltningen planer för boende för målgruppen äldre döva? Förvaltningen svarar att för närvarande finns det inte sådan planering.

b) Det saknas personal som kan teckenspråk i hemtjänst och på äldreboenden, hur hanteras det?Förvaltningen svarar att vid behov så har det löst sig på olika sätt.

c) De dövas pensionärsförening lär ut teckenspråk. Hur ställer sig äldreförvaltningen till den möjligheten?
Förvaltningen är positiv till detta och kommer att informera om den möjligheten.

09. Projekt äldre och missbruk
Zimone Larsson informerar om äldre och missbruk, se bilaga 2.

10. Äldre personer med HIV i hemtjänsten och på vårdboenden
Yvonne Jonsson redogör för att förvaltningen inte har några kunskaper om det finns personer med HIV i hemtjänsten och på vårdboenden. Ingen sådan statistik finns. I all vård gäller basala hygienrutiner.

Nästa möte är 12 juni 2018

Vid anteckningarna
Annie Arkebäck Moren Nämndsekreterare