Minnesanteckningar förda mellan kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) 2013-05-21

Deltagare ÄLN
Ebba Busch (KD), ordförande
Mats Hansén (M), 1:e vice ordförande

HVK
Inga-Lill Björklund, direktör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Carina Kumlin, avdelningschef, Tomas Odin, avdelningschef och Helena Thorén Lindqvist, kommunikations- strateg.

UPS
Percy Westerlund, Sven-Olof Larsson, Ewon Enqvist och Roland Edwardsson

Inledning

Ordföranden Ebba Busch hälsar välkommen. Ordföranden inleder med att det händer mycket just nu. Stora viktiga frågor är på gång som värdighetsgarantin, arbetet med de mest sjuka äldre och LOV (lag om valfrihetssystem) gällande vårdboenden.

Sven-Olof Larsson ger en eloge till kontoret för filmen på YouTube som handlar om kontorets uppföljningar på avtals- och individnivå samt kvalitetsarbete.

Vidare kommenterar Sven-Olof Larsson att äldrenämnden i IVE 2014 tillförts 30 mnkr för att säkerställa möjlighet  att möta behovet  av särskilda boenden  inom äldreomsorgen.

Slutligen vill han  som en extra punkt  ta upp ekonomi  för träffpunkt Storgatan.

Hitta och jämför vårdboenden

Helena  Thoren Lindqvist  redogör för att arbete pågår med  att utveckla information för

e-tjänst på uppsala.se då beslut har tagits att personer som beviljats vård- och omsorgsboende har rätt  att välja boende.

Med anledning av detta måste det gå att hitta och jämföra omsorgsboendena i Uppsala kommun. En  styrgrupp har  tillsats  för  att arbeta med  detta. Malmö  och Karlstad  har bra presentationer som styrgruppen  tagit del av. En bra presentation  bör vara kort och enkel.

Ett antal grunddata och kvalitetsmått har tagits fram och delas ut på bordet till närvarande. Synpunkter lämnas till Helena Thoren Lindqvist. För närvarande arbetas det med en

kravspecifikation för e-tjänst. En politisk avstämning kommer att ske i augusti och tjänsten är planerad  att publiceras i oktober.

Roland Edwardsson informerar om att UPS har skickat ut en enkät om demensvård  till alla chefer på  vård- och omsorgsboenden.

Rapport uppsökande verksamhet

Carina Kumlin  redogör  för att fem personer  arbetar med  hembesöken.  Årligen  erbjuds  alla som ska fylla 80 år hembesök. Den uppsökande verksamheten gjorde under 2012 en särskild satsning i projektform på att erbjuda uppsökande hembesök till personer i åldern70-79  år med annat modersmål än svenska. Utvecklingsarbete; Högre krav ställs på teknikkunskaper. Uppsökande hembesök behöver kunna visa sina seniorer hur tekniken kan användas, varför de behöver ha kunskapen och tillgången till tekniska hjälpmedel,  och genom tekniken  kunna tillhandahålla  och visa seniorerna vilken  information  som finns tillgänglig.

Årsrapport  2012 delas ut till närvarande.

Mellanvård, nuläge

Carina Kumlin redogör för att frågan om mellanvård uppkommit då landstinget är oroad över att akutintagna hamnar på avdelningar ”där det finns plats”. Landstinget och kommunen arbetar nu tillsammans  i dialog mot en avdelning särskilt  för dessa patienter.

Mellanvården ska hållas inom landstingets regi och kommunen håller sina korttidsplatser. Eventuellt  startar mellanvården  under 2014.

Palliativt centrum

Magnus Johannesson redogör för att invigningen av lokalerna har skett. Vid Palliativt centrum har startat en central remisshantering. En öppen mottagning kommer. Forskning och utbildning kopplat till Palliativt centrum utreds vidare. En utökning har skett av det mobila sjukvårdsteamet. Ett tätt sammarbete mellan  kommun  och landsting har  skett och sker.

En central ledningsfunktion är utsedd med personal från både landsting och kommun. Kommunen fortsätter tillsammans  med landstinget  att utreda matfrågan  för Palliativt centrum.

LOV-läget

Ebba  Busch rapporterar  att följande beslut  har fattats av äldrenämnden  24 april:

att godkänna rapporten och ge kontoret i uppdrag att förbereda en tillämpning av lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboenden i enlighet med rapportens förslag med mål om ikraftträdande hösten 2013,

att ge kontoret i uppdrag att, i enlighet med de förslag som finns i föreliggande rapport, till nämndens sammanträde i juni ta fram ett förfrågningsunderlag enligt LOV för vård- och omsorgsboenden.  Förfrågningsunderlaget ska innehålla  förslag om ersättningsnivå,

att ge kontoret i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni återkomma med en plan för hur politiska partier, berörda utförare och andra intressenter ska beredas möjlighet att yttra sig över kontorets  förslag till förfrågningsunderlag,

att förbereda information till de utförare som driver ramupphandlade boenden om att LOV planeras att införas snarast och att nuvarande LOU-avtal i så fall inte kommer att förlängas. Utförarna ska vidare informeras om att de fortsättningsvis kommer att kunna bedriva verksamhet  enligt LOV efter det att nuvarande  avtal går ut, och

att ge kontoret i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni ta fram riktlinjer för tillämpning av LOV för vård- och omsorgsboenden.  Riktlinjerna  ska bland  annat visa hur kontoret  ska arbeta med avtalsuppföljning, behovsanalys och planering för behovstäckning vid ett införande av LOV.

Troligtvis kommer beslut att tas i oktober. Remiss går ut till berörda efter nämnden i juni.

Sven-Olof Larsson: Om några år har antalet personer som är 80+ ökat, hur säkras platser enligt LOV?

Ordföranden svarar att vid nästa möte kommer framtida boenden upp.

Ekonomi Storgatan

Till höstens aktiviteter saknas 128 000 kronor. Kontoret har haft två sittningar med UPS och har en lösning på ekonomin. Kontoret brukar stå för investeringar till möbler, belysning mm, och då UPS använt av bidragspengarna till sådana investeringar så kommer kontoret att göra investeringar på 128 000 kronor som UPS finansierat via bidrag.

Ordföranden Ebba Busch tackar för dagens möte och återkommer om två tider för höstens möten.

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén Sekreterare