Minnesanteckningar förda mellan kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) och Anhörigas Riksförbund (AHR- U) 2013-02-22

Deltagare

ÄLN
Ebba Busch (KD), ordförande
Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

HVK
Inga-Lill Björklund, direktör, Carina Kumlin, avdelningschef, Karina Bodin, uppdragsstrateg

UPS
Percy Westerlund, Sven-Olov Larsson och Ewon Engkvist

AHR-U
Christina Elvheden

Inledning

Ordförande Ebba Busch hälsar alla välkommen till dagens möte. KS har haft flera dialoger som diskuterat skatteutjämningssystemet, Uppsala bidrar ännu mer i detta från 2014. Om inga åtgärder görs utifrån den budget som ligger kommer Uppsala att ligga -80miljoner 2014. IVE- förhandlingarna påbörjas och åtgärder krävs. Prioriteringar måste göras mellan verksamheter, det blir tuffa politiska samtal.

Läget gällande LOV i särskilt boende

Karina Bodin föredrog ärendet. Äldrenämndens ordförande ska tillsammans med styrgruppen ta fram en rapport som skall upp till nämnd. Ett etappinförande är möjligt.

Sven-Olof Larsson: finns det något material? Svar: det blir den rapport som ska tas fram.

(Power point-presentation visades).

Nytt förfrågningsunderlag för hemvården

(Power point-presentation visades).

ÄLN gav kontoret tre uppdrag för att eliminera bristerna.

Förfrågningsunderlaget: tydliggöra ska-kraven

Tre tjänsteområden föreslås, 1, 2 och 3. Skillnaden är minst mellan 2 och 3.

För den som väljer utförare är det bra att tänka på vilka tjänsteområden de erbjuder.

Om förslaget går igenom blir det svårt för ett mindre nystartat företag att gå in på nivå 3. Percy Westerlund: risken med att ha endast stora utförare är personalrotationen till skillnad mot de mindre där personal stannar längre.

Caroline Andersson: skulle tjänsteområde 1 kunna tas bort? Svar: olika förslag och för- och nackdelar har diskuterats.

Komma med förslag hur incitament kan skapas för en aktivare rehabilitering

Den första tiden i rehabiliteringen är jätteviktig. Ska-kraven gällande rehab har funnits men varit alltför lösa. Socialstyrelsen har tankar kring ett HTT = Hemtagningsteam.

Ewon Enqvist: gör inte detta att landstinget skickar hem patienterna tidigare? Det läggs så mycket ansvar på anhöriga. Svar (Ebba Busch): detta ska inte påverka landstingets beslut. Det är intressant om det visar sig att de som har insatser idag kan bli bättre på att själva klara sig efter att under en koncentrerad kortare tid ha fått rehabinsatser.

Percy Westerlund: var går gränsen mellan kommun-landsting? Svar (Carina Kumlin):

Landstingets del måste säkras upp med vem som har vilket ansvar.

Översyn av ersättningsnivåerna till utförarna

Caroline Andersson: tittar ni på ersättningen för resor som utförarna har? Svar (Karina Bodin): vi har tittat på krontalet och ett förslag kommer att presenteras för nämnd. Den direkta och indirekta tiden ska redovisas.

Ewon Enqvist: vem ska bestämma vad kvalitet är för mig? Svar (Ebba Busch): kontoret arbetar både med ska-krav och den ”mjuka” delen. Uppföljning sker av individen för den beviljade insatsen.

Inga-Lill Björklund påtalar att bra effekter och resultat för utföraren ska belönas.

Förhoppningen är att kontorets förslag går upp till nämnd i mars.

Upphandlingsmodell Höganäs och Balder – Värderingsmodell

Fyra företag la anbud på varje boende. Ansvar och omsorg fick Höganäs och Förenade Care fick Balder. Karina Bodin berättar att två professorer tittar på den värderingsmodell som användes. En utvärdering och en rapport ska bli klar under våren.

Palliativt centrum

Broschyr delades ut.

Avstämning av utvecklingsarbetet kring de mest sjuka äldre

Carina Kumlin berättar att samarbete sker med landstinget för att göra detta så bra som möjligt. Carina Kumlin är med i Ledningskraft – chefer från kommunen och landstinget.

  • Ett preventivt arbetssätt – Senior alert
  • God vård vid demens
  • God läkemedelsbehandling för äldre
  • God vård i livets slutskede

Ewon Enqvist: hur hitta personer med många läkemedel? Svar (Carina Kumlin): läkemedelsgenomgångar ska göras 1 gång/år. ÄLN har tagit beslut om detta i Värdighetsgarantin. Kommunens sjuksköterska ska påminna landstinget.

Ebba Busch: våra sjuksköterskor sätter då press på landstinget.

  • Sammanhållen vård och omsorg

Två projekt pågår med landstinget, Vårdlotsar och att fånga upp ”hur stor är risken att individen hamnar på sjukhus igen inom 30 dagar.

Inga-Lill Björklund påtalar Hemtagningsteamets vikt för att fånga upp dessa.

Carina Kumlin informerar om projektet det mobila hembesöksteamet. Gör hembesök hemma hos individen. Idag finns en kommunal sjuksköterska på akuten. Landstinget är mycket intresserade av en förlängning av detta projekt.

Sven-Olof Larsson: detta är information som behöver spridas. Carina Kumlin:  material finns.

Ewon Enqvist vill ge en stor eloge till den demens-/minneslots som är placerad på Storgatan och som arbetar med tidig upptäckt av demenssjukdomar.

Ebba Busch menar att mycket är på gång och vägar håller på att etableras för att individen ska slussas rätt.

Vad händer med boendeplanen

Inga-Lill Björklund informerar om att beslut togs den 20 september 2012. Sedan skickades den till Fastighetsnämnden. KS tar över ansvaret för planeringsfrågor (efter den bolagisering som skett från årsskiftet)– behovet av bostäder. En bra samverkan mellan kontoren och politiken måste nu skapas. För att möjliggöra kvarboende görs en inventering tillsammans med Uppsalahem.

Ebba Busch påtalar att den långsiktiga samhällsutvecklingsplaneringen hänger löst idag. Inga-Lill Björklund menar att kontoret tittar på teknikens betydelse i framtiden, konvertera tidigare servicehus till trygghetsbostäder, bättre kontakter med bostadsföretagen skall skapas. Ebba Busch: nämnden har ett uppdrag från KF om ”En väg in” och här skall ingången till Trygghetsbostäder bli tydligare.

Inga-Lill Björklund informerar om att det finns behov av ett annat flöde av uppdrags- och boendeplanen.

Övrigt

Ebba Busch informerar om att datum för kommunala pensionärsrådet (KPR) nu är inbokat 5 mars och 25 april.

Percy Westerlund: hur långt har IVE:n kommit då? Ebba Busch svarar att den ska finnas i tryck då.

Nästa UPS: vad finns det behov av att prata om?

  • Förändringar i förfrågningsunderlaget
  • Rapporterna som nämns ovan
  • ”Hitta och jämför” – att på nätet kunna jämföra vårdboenden
  • Synpunktshantering på nätet
  • Förfrågningsunderlaget på LOV i hemtjänst går ut på remiss