Deltagare
ÄLN
Caroline Hoffstedt (S) ordförande, Johan Edstav (MP) vice ordförande, Rigmor Stenmark (C), Tobias Smedberg (V), Camilla Westerbom (L), och Margit Borgström (KD) 

ÄLF
Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Jesper Kyrk och Yvonne Jonsson avdelningschefer 

UPS
Jan Ask, Karin Näslund-Westman, Ewon Enqvist, och Lars O Eriksson 

A. Inledning
Caroline Hoffstedt hälsar välkommen till dagens möte.

B. Fastställande av föredragningslista
Föreliggande föredragningslista fastställs.

(Frågor från UPS)

01. Säkerhet inom hemtjänst, hemsjukvård och trygghetsjour
Personalbemanning, personalkontinuitet, kontakt med utförarna. Meddelande av ändrad tid för insats, vid byte av utförare -personakter- övriga dokument.
Förvaltningen: Det finns krav på kompetens, och det ska finnas bemanning utifrån behov. Det finns ett bra planeringsverktyg, men det är svårt att rekrytera och därför är det svårt med personalkontinuitet. Det pågår olika projekt för att fä ner personalmängden. Generellt genererar en bra ledare en stabilare verksamhet. 
Gällande kontakt med utförarna så ska det gå bra att fä tag i dem, det står inskrivet i avtalet. Detta följs upp på avtalsuppföljningen. 
Byte av utförare: Det finns ett valfrihetssystem, inom 14 dagar kan ett byte ske. Levnadsberättelsen är personlig och bör föras över till ny utförare. 

02. Nutritionsvård inom särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård och vid palliativ vård i hemmet. Riktlinjer, kompetens och samarbete med Regionen
Förvaltningen: Det finns länsgemensamma riktlinjer för personer som är +65 år. Utförarna har ett ansvar att följa riktlinjer. Ansvarig MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har det yttersta ansvaret för rutiner. Patientansvarig sjuksköterska ska hålla kontroll och ge råd och stöd. Nutritionsansvarig sjuksköterska ska utbilda och planera mat. Det finns ingen egen dietist i äldreförvaltningen. Måltidsservice har en som kan ge råd och stöd. Varje utförare har egna rutiner som följs upp. Krav finns på näringsriktig och närproducerad mat. 
Jan Ask UPS: Förvaltningen måste komma tillrätta med personer med undernäring. 

03. Samarbete med Regionen i utskrivningsprocessen/rån slutenvård till hemmet
Förvaltningen: Med hjälp av bilder visas statistik på hur Uppsala kommun lyckas ta hem utskrivningsklara personer från sjukhuset. Statistiken ligger ganska bra till. De som inte kan tas hem efter tre dagar följs i statistik och analyseras. I samverkan med Regionen arbetas det för bättre resultat. 
Jan Ask UPS: Återinskrivning bör följas upp. Är detta system bra, då Regionen styr. Förvaltningen: Återinskrivningar följs, men kommunen är beroende av slutenvården för siffror. En översyn pågår tillsammans med Regionen om hur en eventuell gemensam verksamhet skulle se ut. Det finns läkare kopplade till varje boende. 

04. Palliativa vården – på boenden, inom hemtjänsten och hemsjukvården. Statistik över insatser, kostnader, kvalite på vården, kompetens hos personalen sedan nedläggningen av Omtanken
Förvaltningen: Det finns en utbildning för personal på webben om palliativ vård. Uppsala är ansluten till Svenska palliativregistret. Personer som hr palliativ vård kan ingå i mobila teamet, som då också berättigar till en direktplats på närvårdsplats. Till efterlevande erbjuds samtal efter två månader, där frågas bland annat om hur vården har upplevts. 
Ewon Enqvist UPS: Vid rapporter från Säv-ombud framkommer det att på natten tjänstgör endast en undersköterska. 
Förvaltningen: Vid vak sätts extra personal in vid palliativ vård. 
Jan Ask: Palliativt utbildade sjuksköterskor kan föra ner sin kunskap till undersköterskor. Även baspersonal bör få fortsättningsutbildning. 

05. Gratis broddar
Caroline Hoffstedt, ordförande: Det måste göras en prioritering av resurser. Just nu har äldrenämnden ett underskott på 22 miljoner kronor. Kanske ska det vara ett eget ansvar att skaffa broddar. Men inget absolut nej för tillfället. 
Johan Edstav, vice ordförande: Snöröjningen måste skötas bättre. Vite kan utdelas. 

Vid anteckningarna 

Annie Arkebäck Moren, nämndsekreterare