Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsfiireningars Samarbetsråd (UPS) och Anhörigas Riksförbund (AHR-U), 2016-03-22

Deltagare

ÄLN
Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP)

ÄLF
Gunn-Henny Dahl, direktör, och Åsa Markström, avdelningschef

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, Roland Edwardsson och Sven-Olof Larsson

AHR-U
Christina Elvheden

Inledning
Ordföranden Monica Östman hälsar välkommen till dagens möte.

Äldrenämndens  punkter:

Slutrapport Palliativa Förstärkningsteamet

Sven-Olof Larsson tackar för en bra rapport.

gång inom öppna förebyggande

Åsa Markström inleder med att kommunen har ett ansvar att se till att Uppsalas seniorer har förutsättningar att leva ett gott liv. Var och en har också ett eget ansvar att på ett förutseende sätt planera sin ålderdom. För att se vad Uppsala har att erbjuda gällande service och aktiviteter finns broschyren Seniorguiden och www.uppsala.se/senior.

För närvarande pågår bland annat ett arbete med att målgruppsanpassa träffpunktsverksam­ heterna så att de i högre grad riktar sig mot grupper där hälsovinsterna förmodas bli störst. För närvarande pågår utvecklingsarbete inom: psykisk (o)hälsa, fallprevention, munhälsa, missbruk, våld i nära relationer och värdegrund.

Jan Ask: Det är över 70-75 år som utövar vardagsmotion. Storgatan 11 vill ha ett samarbete gällande hälsa. Gällande våld i nära relation så saknar den aktuella remissen ”barns våld mot äldre”.

Ewon Enqvist: På ett seminarium som anordnades på temat våld i nära relationer, så kom endast 4 personer. Det är ett känsligt område

På gång inom förvaltningen gällande välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi = digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att en funktionsnedsättning.

Exempel på sådan teknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, sensorer för påminnelser, assistanshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel, lokaliserings­ verktyg m.m.

Jan Ask undrar hur politiken ser på saken.

Monica Östman svarar att det inte kommit så långt ännu.

Jan Ask frågar vem som beslutar om till exempel sändare och att hämta den som försvunnit. Efter undersökning efter mötet framkommer följande: Inget myndighetsbeslut behövs för nödsändare eller anhöriglarm.

Gällande nödsändare så hanteras dessa genom demensutvecldare och hemvården som gör en beställning vid behov och upprättar en handlingsplan. Tidigare har det funnits ca 2-4 stycken i hela Uppsala. Se information om nödsändare i bilaga 1.

Gällande anhöriglarm så hanteras dessa genom demensutvecldare som gör en beställning till Trygghetsjouren, larmgruppen. Anhöriglarmet fungerar endast inom bostaden och används av personer som inte vill ha något att göra med hemvården eller trygghetsjouren. Idag finns ca 10 anhöriglarm.

Gunn-Henny Dahl: Det är mycket estetik att ta hänsyn till så det gäller att gå varligt fram. Se vidare information i utsänt material.

Sammanställning av avtalsuppföljningar 2009-2016

Sammanställningen som är utsänd tillsammans med kallelsen avser hemvård och vård- och omsorgsboende.

Asa Markström: Uppsala ligger bra till i Sverige gällande uppföljningar.

Gunn-Henny Dahl: En ny upphandlingsplan ska tas fram.

Sven-Olof Larsson: Ingen uppföljning har gjorts av den nya upphandlingsmodellen ”ekonomiskt mest fördelaktiga, med kvalitetsprofilering” som exempelvis Höganäs vårdboende är upphandlad efter, så det går ännu inte att säga om den är bra.

Jan Ask: Anmälningar som kommer till patientnämnden gällande kommunen, hur tas dessa omhand.

Gunn-Henny Dahl: Arbete pågår kring detta.

UPS frågor:

Var går högsta och lägsta gräns för antalet insatstimmar i hemmet innan man nekas eller tas in särskilt boende?

Gunn-Henny Dahl besvarar frågan med att det är alltid en individuell prövning i alla fall. Förtydligande svar i bilaga 2.

Vilken utbildning har medarbetarna angående munhygien?

Gunn-Henny Dahl: Personalens kunnande är inte så bra ännu men det håller på att ändras. Utbildning börjar efterfrågas mer. Utvecklingsledare Christina Brännström arbetar med munhälsa i samverkan med tandläkare.

Se vidare svar från Christina Brännström i bilaga 3.

Social hållbarhet utifrån ett äldreperspektiv. Vem/vilka ska analysera detta för att användas i planeringen av stadens utbyggnad?

Gunn-Henny Dahl svarar att Bo Engström, utredningschef ska arbeta med detta tillsammans med Daniel Karlsson, utredningssekreterare.

Jan Ask: Forskning om den tredje åldern är eftersatt. Ingen ger politiken underlag för beslut och helhet. Det måste gå att planera en stad utifrån åldrande. Sovande kunskaper måste lösas upp.

Sven-Olof Larsson: Det behövs storytelling istället för statistik och mått, att lyssna och gå på den äldres synpunkter och berättelser. Ett möte kring detta behövs.

Undernäring våra särskilda boenden. Hur ser det ut idag?

Under 2015 genomfördes 1 356 riskbedömningar i senior alert på 1 346 unika personer. 430 av dessa hade BMI under 22 och 144 bedömdes som undernärda.

Följande åtgärder planerades främst: vägning minst 1 gång var 3:e månad, mellanmål, minska nattfasta till max 11 timmar, läkemedelsgenomgång, uppmuntran och påstötning, protein- och energirik kost, berikning av maten och omgivningsanpassning för individuell måltidssituation. Gunn-Henny Dahl. Problemen är uppmärksammade och behöver undersökas ytterligare för att återkomma med svar om ca 1 år.

Hur ser efterfrågan platser ut våra särskilda boenden?

Monica Östman informerar om att äldrenämnden beställt ett nytt boende i Storvreta.

Gunn-Henny Dahl: Generellt ser det bra ut. Inga väntar på sjukhuset. I demenskön väntar 49 stycken. Det nya vårdboendet Villa Hovstallet :far 72 platser totalt, varav 36 är demensplatser. Efter sommaren finns ingen kö till demensplatser.

Sven-Olof Larsson: Finns det någon som vill ha boende och nekas?

Gunn-Henny Dahl: Biståndshandläggarna ska fånga särskilda behov. Det är en omsättning på 300 platser/år som rullar runt.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Resultat av Socialstyrelsens undersökning?

Frågan utgår och tas upp på kommande möte.

UNT-artikel om vanvård. Vad gick fel?

Ett svar från medicinskt ansvarig sjuksköterska, Monica Brundin, läses upp. Ansvaret ligger på slutenvårdsavdelningen.

Vilka åtgärder kommer äldreförvaltningen att ta för att komma tillrätta med fallolyckor inom äldreomsorgen och bland äldre?

Det har varit många aktiviteter under året. Broddar och informationskortet ”8 tips för att hålla

dig på benen” har delats ut till alla +65 år som kommit i kontakt med: träffpunkter, seniorguider, biståndshandläggare, rehabteamet och vårdplaneringsteamet (ca 6000 personer). Balanstester, information om läkemedel och näring tillsammans med seniorguiderna på 60+ mässan på Fyrishov. Gåstavar till 200 personer under 60+ mässan. Planering för aktivitet för fallförebyggande i samband med Blodomloppet. Fortsatt arbete med broddar och information.

Bevaka nollvision nationellt.

Granbommen och Skogsgården

Jan Ask: Många klagomål har förts fram gällande trasiga möbler och chefer som slutar. SÄV­ gruppen är missnöjd med Skogsgården.

Gunn-Henny Dahl: Vill återkomma i frågan efter en uppföljning.

Övrig fråga, Stimulansmedel för ökad bemanning

Övrig fråga av Ewon Enqvist.

På uppdrag av regeringen fördelar Socialstyrelse 33 239 197 kronor till Uppsala kommun för att under 2016 öka bemanningen på särskilda boenden och inom hemvården.

Syftet med satsningen är att öka trygghet och kvalitet för den enskilde. Stimulansmedlen ska användas för att öka personaltätheten.

Äldreförvaltningen har utifrån en fördelningsram fördelat pengarna till utförare av äldreomsorg i Uppsala. Utföraren bestämmer själv vilka verksamheter och områden som prioriteras. Utföraren ansöker om medel upp till ett maxbelopp utifrån fördelningsramen. Genom valfrihet kan utföraren öka bemanningen inom de verksamheter och områden där de själva upplever behovet som störst.

Ansökningarna för särskilda boenden prioriterar områden som social samvaro, guldkant i vardagen, aktivitetssamordnare/äldre, pedagog, samt övergripande kontaktperson och avser undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Inom hemvården prioriteras den ökade bemanningen till aktivitetsansvariga, gruppaktiviteter, fallprevention m.m. och avser undersköterskor, sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Gunn-Henny Dahl: Det var dåligt med ansökningar 2015 då pengarna kom sent, men det är många ansökningar för året.

Återkommer i frågan efter bedömning av årets ansökningar.

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Moren, Nämndsekreterare