Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), 27 november 2018

Deltagare
ÄLN
Eva Adler (MP), och Stefan Hanna (C)

ÄLF
Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Viktor Granvald statistiker, Jesper Kyrk och Yvonne Jonsson avdelningschefer

UPS
Jan Ask, Karin Näslund-Westman, Ewon Enqvist, och Sven-Olov Larsson

01. Inledning
Eva Adler 1:e vice ordförande hälsar välkommen till dagens möte.

02. Fastställande av föredragningslista
Punkten 4, Arbetet med personalkontinuiteten inom hemtjänsten, och punkten 10, Tillgång till boende för äldre i planeringen framöver, utgår, i övrigt fastställs föreliggande föredragningslista.

03. Socialstyrelsens brukarundersökning
Förvaltningen visar socialstyrelsens brukarundersökning och nationella brukarundersökningen. Diskussion följer.
UPS efterfrågar siffror där kommunen förbättrat sig.

04. Arbetet med personalkontinuiteten inom hemtjänsten
Punkten utgår.

05. Beslut ny boendeform
Förvaltningen: Beslut om biståndsbedömd trygghetsboende togs 7 november 2018.
Beslutet gäller från 1 april 2019. De boende kommer att ha hemtjänstinsatser (ej natt), och besittningsskydd. Betalningsansvar mot Regionen.
Behovet idag är cirka 120 stycken.

06. Samverkan med Regionen kring utskrivningsprocessen
Förvaltningen redogör för den nya lagen som började gälla 1 januari 2018 om samverkan med Regionen vid utskrivning från slutenvården efter 3 dagar. Detta gäller under veckans 7 dagar.
Förbättringsområden är kommunikation inom den egna organisationen och mellan verksamhetsområden. Även tillit och förtroende inom den egna organisationen behöver förbättras.
UPS efterfrågar en riktlinje där utvärdering sker av utskrivning inom 3 dagar och även av psykiatrins 1 dag som börjar gälla 1 januari 2019.

07. Vilka förändringar görs/kommer att göras med träffpunkterna
Förvaltningen: En genomlysning kommer att ske av förebyggande verksamhet januari – februari. Efter genomlysningen kommer besked.

08. Hur är självmordspreventionen organiserad i Uppsala?
Förvaltningen: Det finns ett uppdrag tillsammans med Regionen. En person arbetar med detta. Det sker en kartläggning just nu som ska vara klar i mars 2019, och därefter utmynna i en behandlingsplan. Äldre ska prioriteras. Förvaltningen återkommer när kartläggningen är klar.

09. Språksvårigheter mellan vårdtagare och personal i hemtjänsten och på boenden
Förvaltningen: Det krävs språkkunskap på 9:ans nivå. I förfrågningsunderlaget kravställs om språkkunskap. Språkstöd ges av förvaltningen.
Stefan Hanna: Det är viktigt att göra mer gällande språket.

10. Tillgång till boende för äldre i planeringen framöver
Punken utgår.

11. Avtal mellan äldrenämnden och restaurang Fyrishov 2019 gällande seniorer
Förvaltningen: Det är inget klart ännu, möte inbokad 3 december 2018.

12. Får färre personer hemtjänst i Uppsala idag än för något år sedan i jämförelse med andra kommuner med samma åldersstruktur?
Förvaltningen: Inte färre.

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, nämndsekreterare