Minnesanteckningar förda mellan äldreförvaltningen (ÄLF) och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), Anhörigas Riksförbund (AHR-U), och Handikappföreningars samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) 2015-04-28 

Deltagare

ÄLN
Monica Östman (S), ordförande, Eva Adler (MP), 1:e vice ordförande, Stefan Hanna (C), 2:e vice ordförande

 ÄLF
Jari Heikkinen, direktör

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, Roland Edwardsson och Sven-Olof Larsson

AHR-U
Christina Elvheden

HSO
Ingor Lind

Inledning

Ordföranden Monica Östman hälsar välkommen till dagens möte som är det första på mandatperioden. En presentation sker.

Förebyggande verksamhet

Jari Heikkinen: Rehabiliteringsteamet är fullt igång och en lyckad satsning. En snabb rehabilitering är bra för att komma tillbaka. Cirka 100 besök har hittills genomförts.

De flesta vill bo kvar hemma och är positiv till insats.

Jan Ask: Rehabiliteringen har inte kommit igång efter Ädelreformen. UPS är tacksamma att det kommit igång och vill följa teamet under 4 år.

Bostadsförsörjningsplanen

Bostadsförsörjningsplanens mål och syfte gås igenom med hjälp av overheadbilder som efter önskemål skickas ut till närvarande.

Jari Heikkinen: En beställning har skickats från äldrenämnden till kommunstyrelsen och stadsbyggnadsförvaltningen för bostäder under perioden fram till 2018.

Två nya vårdboenden är på gång och det innebär 144 nya platser.

Den demografiska utvecklingen redovisas och som innebär en fördubbling till 2030.

Gällande kommande äldreboenden och landsbygdsperspektivet så föreslås en variant på workshops där UPS inbjuds att delta i.

Idag pågår arbete i Eriksberg med att titta på hälsofrämjande och tillgänglighet i ordinärt boende.

Välfärdsteknologi

Jari Heikkinen: Det förs diskussioner kring etik och moral gällande välfärdsteknologi.

Det finns inget formellt ställningstagande till hur fort det ska gå.

Jan Ask: UPS ska tillsammans med Regionförbundet ordna ett seminarium den 5 november 2015. Statens medicinetiska råd kommer att delta. Politiker, tjänstemän med flera från länet kommer att bjudas in. Där kommer diskussion att ske kring etik och fart gällande tekniska hjälpmedel.

Sven-Olov Larsson: Idag finns många hjälpmedel, finns det någon kunskap om vad andra länder har.

Jari Heikkinen: Enkla tekniska hjälpmedel finns idag som medicinpåminnare och spisvakt mm. Alla hjälpmedel bygger på frivillighet. Äldrenämnden kommer tillsammans med Uppsala universitet att delta i livinglab.

Mål och budgetarbetet

Jari Heikkinen: För närvarande finns inga aktuella siffror då arbete fortfarande pågår.

Äldrenämnden har ett sparbeting för 2015 på 47 miljoner kronor. Hittills har nämnden klarat av 33,3 miljoner av dessa.

Roland Edwardsson framför oro över att neddragningar ska göras på bostadsanpassning.

Jari Heikkinen: Det kommer inte att bli neddragningar men det kommer att bli billigare alternativ. Dyra anpassade lägenheter behöver återanvändas.

Minnesforum

Sven-Olov Larsson presenterar en projektidé på 2 år avsedd att vara till hjälp för anhöriga till personer med demenssjukdom, som inte har möjliget att komma till anhörigcentrum.

Tanken är att via nätet skapa ett forum för kontakt. Det krävs arbete för att etablera detta.

Ansökan sändes hösten 2013 till Allmänna arvsfonden. Den avslogs med motivering att det inte fanns tillräcklig stor säkerhet angående genomförbarhet och/eller projektets fortsättning.

En skrivelse har sänts till äldrenämnden 28 november 2014 med förslag angående Minnesforum. Kostnadskalkylen som gjordes för 2 år sedan låg på ca 400 000 kr per år.

UPS är beredd att söka pengar igen hos äldrenämnden.

Kvalitetsjämförelser

En sammanställning föreligger från UPS gällande ”Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre 2014.

Jari Heikkinen: Kvalitetsjämförelser behöver tydliggöras via webbportalen. Grad av nöjdhet,

begära åtgärder där värden är låga och tydligare lyfta fram de duktiga.

Monica Östman: Maten behöver ses över och eventuellt publicera vilka som är dåliga.

Jan Ask: Vad gjorde Uppsala med undersökningen. Eventuellt kunde Vård och omsorg bjudas in för att informera.

En ny mätning ska ske i okt-nov 2015.

Våld i nära relationer

Ewon Enqvist: Planeringen gällande medarbetarnas utbildning när det gäller våld i nära relationer inom äldreomsorgen måste upp på dagordningen.

Palliativ vård

Roland Edwardsson: Betalar äldrenämnden för mycket primärvård.

Jari Heikkinen: Uppsala har gått för långt gällande palliativ vård. Ansvarsfrågan måste över till landstinget. Landstinget borde betala ca 30 miljoner till. Diskussioner pågår tillsammans med landstinget gällande palliativt centrum.

Luftens kvalitet i särskilda boenden

Kommunen följer riktlinjer och gör OFK kontroller.

Avloppsrensning vid särskilda boenden

Avloppen ansvarar alltid hyresvärden för.

Formerna för samverkan – gemensam diskussion

Jan Ask: UPS deltar gärna i arbetsgrupper.

Jari Heikkinen: Det kommer att behövas en arbetsgrupp för de nya riktlinjerna.

Inför nästa samverkan 2 juni 2015, kl. 14.00

Eventuella ärenden: Hemrehabilitering, Ekonomi, Nya riktlinjer, Minnesforum, Välfärdsteknologi och våld i nära relationer.

 

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, Nämndsekreterare