Minnesanteckningar förda mellan kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Anhörigas Riksförbund (AHR-U) 2013-09-03

Deltagare

ÄLN
Ebba Busch (KD), ordförande
Mats Hansén (M), 1:e vice ordförande Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

HVK
Inga-Lill Björklund, direktör, Tomas Odin, avdelningschef, Ylva Saarinen, internkonsult, Henrik Juhlin, bostadsstrateg, och Åsa Markström, sektionschef.

UPS
Percy Westerlund, Sven-Olof Larsson, Ewon Enqvist och Roland Edwardsson.

AHR-U
Christina Elvheden

Inledning

Ordföranden Ebba Busch Thor hälsar välkommen.

LOV särskilt boende

Tomas Odin ger en kort sammanfattning av projektet.

En styrgrupp bildades med en representant per parti. Fem styrgruppsmöten har hållits. Utredningen presenterades för äldrenämnden 24 april 2013 där beslut fattades att arbeta vidare med LOV i särskilt boende.

Förslag till förfrågningsunderlag och plan för remissrunda förelåg på nämnden 12 juni 2013. Seminarier har hållits i augusti 2013 där synpunkter har lämnats och frågor kunnat ställas rörande ett eventuellt införande av LOV.

Det har inkommit sex skriftliga synpunkter efter remissrundan. Just nu arbetas dessa synpunkter och de synpunkter som framkom vid seminarierna in i förfrågningsunderlaget. Beslut kommer att fattas på nämnden 2 oktober 2013

Översyn av ersättning inom hemvården

Tomas Odin redogör för att nämnden har uppdragit åt kontoret att se över ersättningarna inom hemvården. Tomaz Ohlsson tillsammans med Eva Elmegren arbetar med frågan. Möten har hållits med utförarna där synpunkter på ersättningarna framkommit. Utförarna anser att ersättningarna för legitimerad personal är för låg. Olika ersättningsnivåer diskuteras.

Avrapportering och beslut kommer på nämnden 23 oktober 2013.

Percy Westerlund frågar om i vilken omfattning brukarna använt sig av att byta utförare.

Ebba Busch Thor redogör för att brukaren klagar hos utföraren som då försöker byta ut den personal som kommer. Det är inte så många byten av utförare.

Legitimation i hemvården

Percy Westerlund redogör för att han blivit uppringd av en person som undrade över om inte vikarier inom hemvården ska ha namnskylt. Vilka krav finns i förfrågningsunderlagen.

Tomas Odin svarar att i ska-kraven finns sedan i våras krav på att personal ska kunna identifiera sig för brukare och anhöriga. En extra kontroll av detta ska ske under hösten.

Övrig fråga gällande trygghetslarm

Ebba Busch Thor refererar till ett inlägg i 24UNT som gällde trygghetslarm. En dam med trygghetslarm ringer till trygghetsjouren då hon inte mår bra och då det senare visar sig att hon har fått en stroke och har synbortfall, trygghetsjouren hänvisar då till att hon ska ringa

112. Det utreds om trygghetsjouren hanterat detta samtal på ett korrekt sätt. Ett möte är inbokad tillsammans med trygghetsjouren och landstinget för att diskutera möjligheten att eventuellt direkt kunna koppla samtal från trygghetsjouren till 112.

Övrig fråga gällande Framtidens TV kostar för hyresgäster

Sven-Olof Larsson delar ut en skrivelse rörande att framtidens TV kostar för hyresgäster. Ett arbete pågår med att fasa ut kabel TV och ersätta med TV via nätet, så kallad IPTV. Detta innebär att en box måste inköpas för att det ska fungera att titta på TV.

Frågan idag är hur blir det med detta på våra särskilda boenden? Kontoret lovar att återkomma i frågan.

Kompetensförsörjningsplan

Ylva Saarinen redogör för uppdraget med hjälp av overheadbilder. Det övergripande syftet med uppdraget är att hitta metoder och strategier för att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken. Uppdraget består av fyra faser: förstudie, bearbetning och analys, konkretisera åtgärder och beräkna kostnader. Idag är förstudien samt bearbetning och analys avklarad.

Uppdraget ska resultera i en kompetensförsörjningsplan. Avrapportering i oktober/november. Bilden idag är att det är en skev personalstruktur, många kvinnor, få män. Stora pensionsav- gångar väntas. Ett växande personalbehov finns de kommande 20 åren.

Ylva Saarinen ber de närvarande att komma med förslag på åtgärder.

Roland Edwardsson: Då demensen ökar bland befolkningen behöver personalen utbildas för detta.

Ewon Enqvist: Personal behöver kunna fatta egna beslut och få ett eget ansvar.

Sven-Olof Larsson: Goda exempel behövs, som exempelvis Hattstugan.

Ebba Busch Thor: Det behövs att få till några snabbare insatser och några mer långsiktiga.

Tillgänglighetsinventering

Henrik Juhlin, bostadsstrateg, kontoret för samhällsutveckling (KSU) redogör för sitt arbete.

Kort fakta gällande nyproduktion av bostäder

  • 2013 antas 1093 bostäder produceras, 629 har påbörjats första halvåret.
  • Till 2017 är prognosen 10547 bostäder.
  • Antalet byggherrar har ökat från 6 till 23 de två senaste åren.
  • Uppsala rankas som tredje starkaste fastighetsmarknaden i Sverige.
  • Efterfrågan är hög. Exempelvis genomsnittlig prisutveckling för bostadsrättsföreningar 8,7

% per år.

På uppdrag av stadsdirektören har ett projekt (Framtidens boende för tredje livsåldern) startats i syfte att lyfta fram framtidens boende för seniorer samt ta ett helhetsgrepp över tillgänglighet och möjligheten till kvarboende.

Projektets övergripande uppgift är att ta ett helhetsgrepp på boendefrågan för seniorer, öka möjligheten till boende i det ordinarie bostadsbeståndet samt finna gemensamma målbilder och samarbeten.

Projektets organisation består av en styrgrupp, en arbetsgrupp och två referensgrupper (en bestående av hyresvärdar och en av intresseorganisationer).

Arbetsgrupp ska utses i veckan.

UPS kan få vara den ene referensgruppen som ska bestå av 5 personer som UPS då utser. Gruppen träffas ca 4 gånger under hösten 2013 och mötena pågår ca 2 timmar.

Henrik Juhlin sammanfattar uppdraget och skickar det till Sven-Olof Larsson som lämnar besked inom en vecka om vilka som kommer att delta.

En väg in

Åsa Markström, sektionschef, redogör för läget idag avseende uppdraget ”En väg in” för äldrefrågor.

Ett uppdrag finns i uppdragsplanen att införa ”en väg in” för äldrefrågor.

Det finns till viss del redan idag genom informationsgruppen, men tydliggörs med uppdraget. Personlig service ska finnas på ett telefonnummer, e-post, webb och/eller besök.

De som har kunskap och kännedom om viktiga frågor för seniorer är:

  • Informationsgruppen
  • Uppsökande hembesök
  • Resurs kring information om trygghetsbostäder

Planering som pågår inför preliminär start november 2013 är: Vad ska namnet vara på ”en väg in”?

Organisationen måste finslipas

En väg in – service – kontra myndighet Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, Nämndsekreterare