Minnesanteckningar förda mellan äldreförvaltningen (ÄLF) och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) och Anhörigas Riksförbund (AHR-U), 2015-11-30

 Deltagare

ÄLN
Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP)

 ÄLF
Gunn-Henny Dahl, direktör, och Carina Kumlin, senior adviser

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, Roland Edwardsson och Sven-Olof Larsson

AHR-U
Christina Elvheden

Inledning

Ordföranden Monica Östman hälsar välkommen till dagens möte.

Under punkt 11 upptas även palliativ vård.

Bostadsförsörjningsplanen

Carina Kumlin redogör för att planen är återremitterad för en tydligare definition av trygghetsboende, revidering i texten om LOV och komplettering gällande landsbygds-perspektiv.

Sven-Olov Larsson: Denna plan är den bästa hittills, men det saknas siffror om det faktiska behovet av demensomsorg. Är det inte möjligt att få fram siffror via landstinget.

Gunn-Henny Dahl lovar att försöka få fram efterfrågade siffror.

Sven-Olov Larsson efterfrågar en sammanhängande plan för att förbättra boenden för äldre, och undrar även hur arbetet går vidare i det gamla bostadsbeståndet.

Gunn-Henny Dahl svarar att en översyn pågår.

Jan Ask informerar om ett möte på förmiddagen där det framfördes kritik mot trygghetsboenden gällande värd/värdinna. Det krävs 80 boende för att få en tjänst på 100 %.

Vissa hus har bara några få boende och det innebär att det bara finns värd/värdinna några få timmar i veckan. Kan äldrenämnden styra upp detta på något vis, och att om en värd/värdinna är sjuk så måste denne ersättas.

MAS-funktionens organisation i framtiden

Gunn-Henny Dahl redogör för att funktionen ska ändras. Förvaltningen är huvudman men vårdgivaren har vårdansvaret. Det ska anställas en Hälso- och sjukvårdsansvarig som ska hålla ihop och stärka vårdgivarens ansvar. Vidare ska funktionen ha en dialog med landstinget, stödja de medicinskt ansvariga ute hos vårdgivarna och bjuda in dessa för information.

Särskilda boenden för personer med demenssjukdomar

Gunn-Henny Dahl: I maj 2016 är troligtvis kön kapad till demensboenden.

En utredning har påbörjats om ett annat stöd i form av dagverksamhet till närstående till en dement person som bor kvar i det egna hemmet.

Jan Ask påtalar socialstyrelsens kritik mot sjukvårdens behandling av personer med demens som inte får en korrekt diagnos. Detta måste belysas i samarbete mellan kommun och landsting.

Gunn-Henny Dahl konstaterar att demensfrågan är viktig. Årstagårdens avtal går ut och samverkan mellan kommun och landsting ses över. 

Socialstyrelsens utvärdering

Sven-Olov Larsson: Det är första året som socialstyrelsens utvärdering har bearbetats och resultaten är intressanta. Där finns bland annat en rangordning mellan olika boenden.

Gunn-Henny Dahl meddelar att på nästa möte kommer förvaltningen att göra en dragning av enkätsvaren i socialstyrelsens utvärdering.

Björkgården

Gunn-Henny Dahl redogör för att en utredning pågår och beslut ska fattas på äldrenämnden den 10 december. Rikshem äger lokalerna. Vård & omsorg vill starta ett HVB-hem på Björkgården. Äldreförvaltningen har inte drivit frågan.

Taxor i hemtjänsten

Carina Kumlin redogör för att från 2016-07-01 kommer det att bli en kostnad när HSL-personal gör hembesök. Undantagen är personal från rehabiliteringsteamet. Kostnaden blir 100 kronor per besök eller maximalt 300 kronor per månad. Om någon redan har maxtaxa blir det ingen extra kostnad. Vid behov går det att få nedsättning av avgift.

Maten på kommunens restauranger kommer att kosta 50 kronor från 1 januari 2016. 

TITORB, kommunens värdegrund från 2007

TITORB (Trygghet, Inflytande, Tillgänglighet, Oberoende, Respekt och Bemötande) gäller fortfarande och de finns med i Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorgen.

Riktlinjerna kommer att skickas till samtliga närvarande på dagens möte.

Sammanställning över avtalsuppföljningar de senaste åren, vårdboenden och hemtjänst

Förvaltningen har inte någon sammanställning till dagens möte men lovar en till nästa möte 22 mars 2016.

Välfärdsteknik

Frågan om välfärdsteknik lyfts fram till ett möte under våren då personal från Vård & omsorg kommer och informerar.

Jan Ask saknar diskussion med politiken om hur tekniken ska användas. Vilka kunskaper har kommunen om tekniken och när är det godtagbart att ersätta en personal med en robot. 

Kommande och pågående utredningar

Rehabiliteringsteam

Teamet startade för ett år sedan och första uppföljningen är klar om en vecka.

Korttidsvård

Det finns för många korttidsplatser och kostnaden är för hög. Utredning kommer att ske 2016.

Hemvård

Nya modeller för hemvård behövs. En utredning ska vara färdig sommaren 2016.

Palliativ vård

Kommunen har varit inne på landstingets område och tagit ansvar för en mix av palliativ vård.

TKL (tjänstemän kommun och landsting) har initierat en gemensam utredning som nu är färdig.

Endast allmän palliativ vård ska kommunen sköta fortsättningsvis. Beslut kommer att tas på äldrenämnden den 10 december. De mobila teamen kommer att utredas.

Mötestider 2016

Mötet beslutar om följande mötestider 2016:

22 mars, 7 juni, 18 oktober och 6 december, kl. 14.00.

Övriga frågor

Träning på träffpunkter

Jan Ask undrar om det tas ut avgifter vid träning på kommunens träffpunkter.

Gunn-Henny Dahl svarar att inga avgifter tas ut idag och kommunen behöver bli mer proaktiva.

Avslutningsvis önskar de närvarande varandra en god jul.

 

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Morén, Nämdsekreterare