Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2017-12-05

Deltagare
ÄLN
Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP)

ÄLF
Carina Juhlin tf. direktör, Lena Sjöberg närvårdskoordinator, Lisa Rydberg avd. chef och Mia Gustafsson strateg

UPS
Jan Ask, Ewon Enqvist, Karin Näslund-Westman och Sven-Olov Larsson

HSO
Ingor Lind

01. Inledning
Eva Adler 1:e vice ordförande hälsar välkommen till dagens möte

02. Information om projekt ”Trygg utskrivning och hemgång”
Närvårdskoordinator Lena Sjöberg informerar om projekt ”Trygg utskrivning och hemgång” (bilaga 1).
Lag samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) gäller från 1 januari 2018.
Inskrivning sker inom 24 timmar, och redan där beräknas utskrivningsdatum.
Vid inskrivningen utses en vårdkontakt.
Samordnad Individuell Planering (SIP) kommer att ersätta nuvarande vårdplanering. En samordnad planering är oftast bäst efter utskrivning. Primärvården blir ”dirigent” av samordningen.

03. Information om förfrågningsunderlag inom äldreförvaltningen
Avtalsstrateg Mia Gustafsson går igenom och förklarar bilaga 2, särskilda boenden, upphandling och ny utvärderingsmodell.

UPS framför önskemål om att blivande chefer deltar i sävgruppsmöten.

Frågor från UPS
04. Vad händer med Träffpunkten 86:an vid Torbjörnstorg vid den kommande ny/ombyggnationen av kvarteret Sigbjörn, Torbjörnstorg i Svartbäcken?Förvaltningsdirektören redogör för att uppdrag finns till stadsbyggnadsförvaltningen att lägga in i planen om en träffpunkt.

05. Hur många anhörigvårdare finns det i Uppsala kommun?
Numera är kommunen restriktiv med anhöriganställningar. En personal sköter hanteringen av anhörigvårdare. Det finns idag 111 brukare, då ingår även omsorg (47 brukare är över 65 år).

(Avdelningschef Lisa Rydberg svarar på nedanstående frågor)

– Hur många vårdar sina män?
5 kvinnor vårdar sina män.

– Hur många vårdar sina kvinnor?
4 män vårdar sina kvinnor.

– Hur många av annan härkomst vårdar sina anhöriga?
Finns ingen uppgift på detta. Generellt finns det barn som sköter föräldrar eller föräldrar som sköter barn.

– Hur mycket avlastar detta hemtjänsten?
Finns ingen uppgift på detta.

– Hur stor är kostnaden för anhörigvården?
Totalkostnad för äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen är 20 miljoner kronor.

06. Kommer seniorrestaurangen på Fyrishov att fortsätta efter 31 december 2017?Förvaltningsdirektören informerar om att överläggningar pågår med Fyrishov och de har fått ett avtalsförslag. Eventuellt kommer ett svar under veckan.

07. Utbildning för undersköterskor och omvårdnadspersonal

(Avdelningschef Lisa Rydberg svarar på nedanstående frågor)

– Hur kan yrket göras attraktivt?
Hemvård: facebooksida, innovation och heltid som norm.
Boenden: innovation, heltid som norm, bokningssystem för tjänst i app, kompetensförsörjningsplan, och tjänst efter gymnasieutbildning.

– Handledning på boenden och i hemtjänsten
Ingen kontinuerlig handledning utan APT används för information mm.

– Kontinuiteten i vården
Inte systematiskt.

– Språkkunskaper hos personalen
Krav på svenska i tal och skrift, kunna dokumentera, språkombud på enheten.

– Utbildning om trycksår
Ingen riktad utbildning. Utbildar i vården.

08. Har förekomsten av trycksår minskat?
Förvaltningen svarar att det är svårt att veta om det minskat. Ewon Enqvist påtalar att det måste följas upp och önskar ett svar nästa möte.

09. Varför är avtal med utförare på boenden 3 år nu, när det tidigare var 6 år?Förvaltningschefen svarar att det är 3 + 3 år och därefter ut på upphandling.

10. Hur ställer sig äldrenämnden till att kommunens utvärderingsstrateger får assistans av volontärer från respektive boendes anhöriggrupper?
Förvaltningschefen: Det är myndighetens ansvar, bara tjänstemän kan göra uppföljning.

Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Moren
Nämndsekreterare