Hösten 2011 hölls en dialogkonferens där hela Uppsalas föreningsliv var inbjudet. Som ett resultat hölls ytterligare en konferens med förslag till en överenskommelse mellan Uppsala kommun och föreningslivet. Kommunfullmäktige beslutade 2013 att anta överenskommelsen. Enligt överenskommelsen skulle innehållet revideras vart femte år.
Så skedde också 2017 och den 28 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya överenskommelsen. Enligt denna överenskommelse skall kommunen en gång varje år bjuda in till en kommunövergripande dialogkonferens för att stämma av överenskommelsen och andra utvecklingsfrågor.

Årets konferens ägde rum 7 nov. Ca 200 personer deltog i denna konferens. Från UPS deltog Rune Hedman (USU) och Hans Granlund (PRO).

Kommunalrådet Caroline Hoffstedt (S) och oppositionspolitikern kommunalrådet Jonas Segerstam (KD) hälsade välkomna. Därefter presenterade konferensens moderator Anna-Karin Berglund, fil.dr i geografi och numera senior adviser, Sveriges kommuner och landsting (SKL) kvällens program och Daniel Nilsson, processledare Uppsala kommunsledningskontor (KLK) och Sven Borgmästars, processledare föreningslivet, berättade om vad överenskommelsen innehåller och vad kommunen åtagit sig att utföra de kommande åren. De 12 åtagandena kan ses på nätet. Bl.a. skall man utreda förutsättningarna för ett föreningarnas hus och se över lokalbokningssystem och utreda konsekvenser gällande likställighetsprincipen för lokalhyror.

Därefter talade professor Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, om innovativ samverkan i idéburen sektor vilket leder till nytänkande lösningar och samarbeten över organisations- och sektorsgränser.

Anna-Karin Berglund återkom med att tala om SKL:s kartläggning av hur kommuner, landsting och regioner samverkar med civilsamhällets organisationer. Det är uppenbart att samverkan blir mer och mer accepterat och nödvändigt.

Varje konferens måste förstås också ha workshops, och alla deltagare fick ett par frågor att besvara. Hur kan vi arbeta för en bättre samverkan mellan Uppsala kommun och föreningslivet, och vad vill föreningslivet att kommunen ska förändra eller bli bättre på?

Samtalen skulle föras vid alla bord i salongen, och vid det bord där vi satt fanns även företrädare från Aktiva seniorer, Rasbo MK-MC, samt Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Vi kom gemensamt fram till att det skulle vara angeläget att kommunen bl.a. ser till att busslinjenätet ses över, att t.ex. avståndet mellan busshållplatser förkortas och möjliggör att det är lätt för alla föreningsmedlemmar att nyttja bussar i samband med olika föreningsaktiviteter.
Vi framhöll även att det skulle vara önskvärt med flera dialogmöten där man behandlar olika frågor mer ingående. Viktigt är det också att kommunen erbjuder ett bra system för information om ansvar för olika åtgärder och vart man skall vända sig om man behöver få svar.

Alla bord skrev ned sina funderingar på utlämnade papper som sedan samlades in och förhoppningsvis kommer att tas om hand och ge resultat som alla senare kan få ta del av.

Under konferensen serverades kaffe och ciabatta, ett uppskattat initiativ som vi alla tackade för.

Konferensen avslutades av de båda politikerna som tackade deltagarna för den livliga diskussionen som ägt rum.

Rune Hedman
Hans Granlund