I mötet deltog repr. från PRO Fålhagen, PLR, Finska Föreningen, PRO Kultur, SPRF, Senioruniversitetet, Tornedalingarna, Aktiva Seniorer, Schackklubben, och SeniorNet. Från UPS deltog Jan Ask (ordförande), Roland Edwardsson (vice ordförande), Sven-Olov Larsson (kassör), Ewon Enqvist (sekreterare). Från Träffpunkten Storgatan 11 deltog Lena Johansson (verksamhetschef och Barbor Lindahl (bitr. verksamhetschef). Sammanlagt 20 personer.

Jan Ask hälsade välkommen och alla presenterade sig och sin Förening.

Föredragningslistan upptog praktiska frågor runt uthyrning och gällande regler.

Fastigheten har fått ny ägare, det påverkar inte verksamheten på Träffpunkten. Lena har kontakt med ägaren när så krävs.

Bokning av lokaler: vanligast är bokning via personligt besök men även telefon och mail förekommer. Trycket på lokalerna är stort och det kan vara svårt att hitta dag och tid om det bara finns ett alternativ. De som hyr bör ha flera alternativ för att underlätta bokningen. Diskuterades styrd bokning i form av fasta timmar, d v s dagen styrs av 3-timmarspass. Ett problem kan vara att många äldre inte vill börja dagen tidigt. Frågan kan tas upp igen senare.

Ventilationen i Övre salen är anpassad efter tillåtet antal personer. Om fler finns i lokalen blir luften dålig. Ofta krävs att fönster öppnas.

Tillgången till köket fungerar numera mycket bra med respekt för varandras tider.

SeniorNet efterlyser ingång till datorn i Övre salen så adapter som är anpassad till nyare program kan användas. Sven-Olov undersöker.

De två parkeringsplatser som tilldelats Träffpunkten är inte tillgängliga för besökare.

Efterlystes kraftigare soppåsar och en ny långborste.

Beställning av kaffe har tidigare haft gräns max 15 personer. Den kan reduceras ner till färre då personalen avsätter mycket tid till denna syssla. Fortsättningsvis skall kunden upplysas om att alla förhyrare kokar sitt kaffe själva så att personalen hinner med alla andra uppgifter och för att ha kaffe ska finnas tillgängligt för mindre grupper och besökande i kaffeterian.

Personalen måste övertyga sig om att förhyrare som själva låser efter stängningstid kan slå på larmet på innan ytterdörren låses.

Tackade Jan för aktivt deltagande i diskussioner och förklartade mötet avslutat

Ewon Enqvist