Datum: 2018-06-20
Plats: Stationsgatan 12
Närvarande:
från UPS: Jan Ask, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman
från Uppsala Kommun: Tove Västibacken, Enhetschef Statsbyggnadsförvaltningen, Gatu-och miljönämnd och Ingrid Lembke von Schéele, Trafikplanerare, Gata, park och natur.
Kallade till Mötet var UPS och HSO.

Idén om referensgrupp om tillgänglighet uppkom vid en redovisning av Mikael Eriksson på Kommunala Pensionärsrådet. UPS kallades som referensgrupp till dagens möte vilket öppnades med en presentationsrunda och Tove Västibacken berättade om stadsbyggnadsförvaltningens organisation.

Syftet med dagens möte var att lägga upp en plan för referensgruppens möten, innehåll och sammankomster och att gruppen tar upp frågor om tillgänglighet på allmän plats i Uppsala Kommun. UPS ur 65 + synvinkel.

Referensgruppens mötesinnehåll: Kommunen rapporterar vad som hänt, är på gång och planeras. UPS tar upp konkreta frågeställningar på allmän plats.

Tillgänglighetsfrågor i denna grupp kan vara ett komplement till Kommunala Pensionärsrådet (KPR).

Gruppens namn TIT som står för Tove, Ingrid, Tillgänglighet. Gruppens sammankomster planeras att ske 2 ggr per år.

UPS bör enligt Tove Västibacken utse en representant till Trafiksäkerhetsrådet och meddela personens namn till Anna Dahlgren, trafiksäkerhetsrådet.

UPS frågeställningar idag: Dragarbrunnsgatan problem, parkerade bilar på gatan, hinder för gångtrafikanter rent allmänt, cyklister och gångtrafikanter, kravallstenar, svårigheter vid vissa busshållplatser, sluttande trottoarer, cykel-och gångbanor, varför gångbanans del är smal gentemot cykeldelen av banan, de nya märkena i gatorna där det står gång och cykelbana, mycket positivt enligt UPS.
Märken där det står ”cykla till höger – gå till vänster”? Vore värt att fundera över att införa, istället för de märken som sitter vid gång-och cykelbanor idag.

Övrigt: FunktionshandikappstrateginTillgänglighetsnätverk, enkelt avhjälpta hinder och vart man ringer för att felanmälan. Telefonnr dit är 018- 727 40 45

Nästa möte fastställt till 18 oktober kl. 0900 – 1000 lokal Ångloket, Stationsgatan 12.
Kallelse skickas till Jan Ask UPS.

Vid anteckningarna
Karin Näslund- Westman
vice ordförande UPS