Minnesanteckningar från Omsorgsnämndens möte med UPS

Plats och tid: Stationsgatan 12, måndag den 8 oktober 2018, 13.00–15.00

Närvarande:
Omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen
Eva Christiernin (S), ordförande
Magnus Johannesson, t.f. förvaltningsdirektör
Åsa Markström, avdelningschef

UPS
Jan Ask, ordförande
Ewon Enqvist
Karin Näslund-Westman

§1. Nya gruppboenden
Omsorgsnämndens ordförande och förvaltningen berättar om nya gruppboenden som håller på att byggas varav två är tänkta för seniorer med LSS-beslut. Dessa två boenden kommer att ligga i Danmarks by och de ska stå klara i slutet av år 2019. Förvaltningen har börjat titta på hur de ska sätta samman personalstyrka för att få in rätt kompetens för den tänkta målgruppen.
UPS har inga åsikter när det gäller placeringen av boendena i Danmarks by men uttrycker oro för att det kan vara svårt att matcha brukare, personal och rätt kompetens.

§2. SÄV-grupp (Samråd Äldres Vård)
Omsorgsnämndens ordförande lyfter frågan om det är en idé att starta SÄV-grupper på de nya och befintliga boendena för seniorer. Det ställer sig UPS positiva till.
UPS berättar kort vad syftet med en SÄV-grupp är, hur ofta en SÄV-grupp träffar enhetschefen vid ett boende och vilka som kan vara med på mötena. UPS har också möten med SÄV-ombuden några gånger per år.
Omsorgsnämndens ordförande uttrycker ett önskemål att kommunens brukarombud Kristina Bromark bör vara med som en kontaktyta när det gäller bildandet av eventuella SÄV-grupper inom omsorgsförvaltningens boenden för seniorer.

§3. Välfärdsteknik
Förvaltningen berättar att de startat ett projekt som jobbar mot olika typer av välfärdsteknik och önskar få UPS idéer och synpunkter på den här typen av hjälpmedel. UPS är mycket positiva till dem och har drivit frågan under lång tid med Uppsala kommun. UPS menar dock att arbetet med välfärdsteknik i kommunen helt har stannat upp och måste komma igång igen.
UPS poängterar att också kognitiva hjälpmedel ska beaktas.
Även frågan om djur i vården diskuteras under den här punkten.

§4. Frågeställningar från UPS
Inför dagens möte skickade UPS en lista med frågeställningar (se bilaga). Frågorna berörs i korthet under mötet.
Punkten om ålderism diskuteras mer ingående. Båda parter är överens om att ålderism existerar i samhället i dag men att det inte finns någon snabb lösning för att komma till rätta med problemet.
UPS menar att frågan behöver diskuteras mycket mer på olika plan för att medvetandegöra problemet med ålderism.
Förvaltningen föreslår att de vid nästa möte redogör för de ska-krav man ställer på utförare av en verksamhet. Ska-kraven tar upp det som berörs i frågorna i punkt nummer 1–4 och 6 i UPS frågeställningar. Förvaltningen och nämndens ordförande föreslår också att Karin Brolin bjuds in till nästa möte för att hjälpa med svar på frågorna i punkt nummer 7–11.
UPS poängterar att de även vill ha med punkt nummer 5 om ålderism på dagordningen.

§5. Våld i nära relationer
UPS lyfter frågan om våld i nära relationer. Nämndens ordförande och förvaltningen svarar att de är medvetna om att detta kan förekomma i deras brukargrupper: Det handlar främst om personer med LSS-beslut om personlig assistans där lagstiftningen tillåter anhöriganställningar som nämnden inte kan påverka. Vid SoL-beslut försöker dock förvaltningen undvika anhöriganställningar.
Frågan om hedersrelaterat våld berörs också under punkten, men förutom anhörigperspektivet är det kanske inte vanligt att den typen av våld förekommer i omsorgsnämndens och UPS gemensamma målgrupp.

§6. Nästa möte
Nästa möte planeras till måndag 18 mars 2019 klockan 13.00-15.00. Om sittande ordförande i nämnden inte längre är kvar på posten vid tidpunkten för nästa möte ska hon få en inbjudan ändå.

Vid anteckningarna

Peter Jernberg
Sekreterare

Bilaga: UPS frågeställningar inför mötet med omsorgsnämnden

 • Vilken kompetens har de som arbetar på boenden att bemöta 65+are då de mest vana att arbetar med yngre funktionsnedsatta.
 • I vilken mån har man kompetens att utveckla 65+arnas resurser
 • Hur får 65+arna möjlighet i ett (kanske kvarboende bland yngre) boende att utveckla full delaktighet och fortsatt inflytande över sitt liv oavsett ålder?
 • Möjligheter till aktiviteter som är anpassade till ålder?
 • Hur tacklar man eventuell ålderism i boenden, finns utbildning, riktlinjer och handlingsplan för att upptäcka, identifiera och åtgärda detta?
 • Sex och samlevnad
 • Terminalvård
 • Drogproblematiken
 • Självmord
 • Tandstatus
 • Undernäring, trycksår och fallskador