Plats              Storgatan 11

Tid                13.30– 16.00

  1. Mötets öppnande

Rådets nye ordförande Hans Nordström öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

  • Närvarande

28 deltagare enligt bifogad närvarolista (rådet har 51 avdelningar).

  • Minnesanteckningar

Rådets sekreterare Hans-Eric Lindahl skriver minnesanteckningar som delges föreningarna.

  • Träffpunkten presenteras

Linda Arteaga informerade om Träffpunkten verksamhet som finns i 16 lokaler i kommunen. Dessutom finns ett mobilt team. Information om alla enheter finns på kommunens hemsida. Alla 65+ är välkomna till Träffpunktens aktiviteter. 24 maj blir det en allaktivitetsdag i KAP-området.

Mikrofonproblem i lokalerna Storgatan 11 kommer att åtgärdas 28/4. Då installeras även hörselslinga i lokalen.

  • SÄV-gruppen informerar (Särskild vård-boenden)

Karin Näslund-Westman informerar om ombudens besök på boenden och samtal med verksamhetschefer. Om möjligt deltar även andra professioner i verksamheten i samtalen. Eventuella kritiska synpunkter återges till UPS samt vid behov till Äldrenämnden. Fyra gånger per år samlas alla ombud samt vissa verksamhetschefer från såväl kommunala som privata aktörer till stormöte, 10 maj nästa gång. Vissa svårigheter finns att rekrytera nya ombud, som erbjuds utbildningsdag för uppdraget.

Generellt noterade brister: maten, rotation på verksamhetschefer, kompetensbrist, kommunens lönesättning, många underställda till chefer, tomma platser. Åtgärder pågår för att minska språkproblem. Rapporter från boenden finns på UPS hemsida https://www.uppsalapensionarerna.se/

Ombuden ställer gärna upp på föreningsmöten. Ny broschyr, som beskriver ombuden fördelade på boenden är på gång.

  • Stadsplanegruppen informerar

Inger Sjöberg meddelar att UPS/Stadsplanegruppen är remissorgan i kommunen i stadsplanefrågor. Dag Fredriksson, Lena Höglin och Erik Knutsson ingår också i gruppen. UPS-kontakt i landsbygdsfrågor är Peder Björk. Focus ligger på äldres synpunkter såsom utsikt, tillgänglighet och uteplatser.

Den kommunala processen från översiktsplan till beslut i plan- och byggnadsnämnden presenterades. Exempel på pågående projekt: Kungsgatan-kulturskolan, Storgatan 11, Gamla pantbanken-Vaksala torg, Västgötaresan – vid äldreboende, Flogstaskolan, Åkanten (vid fd restaurang Lingon), Gottsunda stadsstråk, seminarieparken.

  • UPS-organisationen

Hans Nordström informerar om formering av den nyvalda styrelsens arbete. Gårdagens styrelse fördelade ansvar och arbetsuppgifter inom olika delområden av UPS verksamhet, se översikten.

Kommunens pensionsråd (KPR) samråder med UPS fyra gånger per år och med äldrenämndens AU två gånger per år, närmast en förmiddag efter Valborg, med nye nämndordförande Tobias Smedberg som värd.

16 juni kl 13.00 kommer ett större pensionärsråd att hållas i fullmäktigesalen med ledamöter från Kommunstyrelsen, Omsorgsnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Gatu- och samhällsmiljönämnden, Kulturnämnden samt Äldrenämnden. Alla medlemsföreningar i UPS kommer att bjudas in.

En uppdaterad hemsida är på gång. Förhoppningsvis ska nuvarande problem med översikt av innehållet då vara lösta. Preliminär lansering i juni.

  1. Programgruppen informerar

Lena Hartwig informerar om gruppens arbete. Tre av fyra i gruppen är fd kommunalråd vilket innebär ett utvecklat kontaktnät för att locka intressanta föreläsare till de regelbundna onsdagsträffarna 10.30-11.30. I genomsnitt deltar ca 20 personer per tillfälle, se bilaga med vårens sammanställning. Mats Hallor är styrelsens kontaktperson gentemot programgruppen.

Gruppen disponerar ett särskilt kommunalt stöd på ca 40 000 kronor per år för arvodering av föreläsarna. Utbudet presenteras i programblad på Storgatan 11, på hemsidan samt i regelbundna annonser i UNT på lördagar. Ambitionen är att även nå ut via föreningarnas ordförande.  Höstens programutbud kommer att vara klart inom kort.

  • Äldreombudsmannen (ÄO) informerar

Helen Stenlund informerar om ombudsmannens roll och funktion. Målet är att Uppsala ska upplevas som en äldrevänlig kommun. ÄO har en oberoende roll utanför linjeorganisationen. I årsrapporten beskrivs rekommendationer som via förvaltningen och Äldrenämnden hamnar i fullmäktige.

ÄO samråder med projektledningen för ”äldrevänlig kommun”. Frågor som initierats är bl.a. att information även ska finnas i tryckt form, biltrafik, bostadsfrågor medborgarundersökningar mm.

Ett nytt pensionärskort är på gång för kollektivtrafiken. Kostnad 200 kronor per månad, giltigt dygnet runt. Detaljer senare när allt är klart, förhoppningsvis innan sommaren. Hur nuvarande pensionärskort omvandlas är ännu inte klart.

Helen tar tacksamt emot inbjudningar till möten i föreningarna.

  • Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Nedtecknat av Hans-Eric Lindahl