Minnesanteckningar från Ordförandekonferensen 2018-11-15 på Storgatan 11 kl 13.00 – 14.45.

Följande pensionärsföreningar deltog i konferensen:  från SPF, Almunge-Knutby. Vaksala-Almtuna, 485 Björken,  Luthagen, Södra Olland, Norunda. Från PRO Posten, Kultur, Eriksberg, Kungsängen. SKPF avd 38. Aktiva Seniorer, Senioruniversitetet.

UPS representerades av ordföranden Jan Ask, ledamöterna Rune Hedman,  Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Rolf Wallner och webbredaktören Matthieu Hartig.

Dagens möte hade två ämnen: Ålderismen och Senioruniversitetets (USU) filmade föreläsningar.

Per-Olov Osterman, USU
Per-Olov inledde med att presentera USU verksamhet med cirklar och föreläsningsserier. Medlemsantalet är ca 8 000. Ca 80% deltar i aktiviteterna.

Filmprojektets syfte är att nå dem som inte kan ta sig till föreläsningarna. Anledningarna kan vara nedsatt syn eller nedsatt hörsel, är upptagna eller inte fått plats. Måste vara medlem för att få tillgång till filmerna som ligger ute i två veckor. Kostnad 250 kr/år plus medlemsavgiften i USU. Prov på film visades.

Jan Ask om ålderism
Jan började med att introducera vad ålderism är och hur UPS arbetar med frågan. I projektet Den Äldrevänliga Staden, som UPS introducerade för kommunen, finns nu ett handlingsprogram som bl a planerar att ha 10 äldreambassadörer i sin kampanj mot ålderism. Han berättade att på UPS Höstmöte hade chefredaktören för UNT, Kalle Sandhammar, inbjudits, för att med honom diskutera och framföra kritik mot hur negativa bilder av äldre används i media.

Matthieu Hartig, UPS webbredaktör, visade därefter ett kollage av bilder som  UNT använder i tidningen, gengrebilder/arkivbilder. Bilder som ofta inte har göra med innehållet i artiklarna men som bekräftar fördomar om äldre. Därefter visade Matthieu alternativa bilder som finns och som skulle kunna användas. Jan konstaterade att äldre finns inte i reklamen.

UPS beskriver i fyra punkter vad det handlar om:

  1. Systematisk anonymisering av en hel åldersgrupp.
  2. Äldre framstår som en homogen grupp och individer reduceras till sina potentiella hälsoproblem.
  3. Förmedling av negativ bild av åldrande och seniorer. Fördomar bekräftas.
  4. Risk att debatten kring äldrefrågor begränsas i enlighet med klichéerna som förmedlas.

Efter anförandet framkom flera förslag, t ex har de flesta inte hemtjänst, visa o stället att man lever ett aktivt liv och att UPS tar tillvara äldres intressen. Pensionärsparti har funnits tidigare men är oftast ett enfrågeparti. En generationsfråga, barn och barnbarn känner inte sina mor- och farföräldrar.  I USA finns inte ålderismen jämfört med Sverige som är näst sämst i världen på att bemöta äldre människor. Äldre står utanför normen.

Därefter tackade Jan Ask för bra diskussioner och UPS förhoppningen är att problemet ålderism diskuteras och uppmärksammas i alla sammanhang där pensionärer träffas och i pensionärsorganisationer.

Ordförandemöten 2019 är 2 maj och 7 november. Förklarades mötet avslutat.

Antecknat

Ewon Enqvist
Sekreterare UPS