Minnesanteckningar från Ordförandekonferensen torsdagen den 2 maj 2019 på Storgatan 11.

Representanter för följande pensionärsföreningar deltog:
från SPF: City, Linné, Luthagen, Norunda, Sunnersta, Sävaådalen, Vaksala-Almtuna, Västra Nova-Eriksberg;
från PRO: Fjärdingen, Fålhagen, Kultur, Posten, Storvreta, Svartbäcken, Svartbäcken Vänsam, Vattholma;
Aktiva Seniorer, PLR/PLI.  RPG Gamla Uppsala, Seniornet, Senioruniversitetet, Uppland Dövas PF;
från UPS styrelse: Jan Ask, ordförande, Karin Näslund-.Westman, vice ordförande, Inger Wentzel, ledamot, Rune Hedman, ledamot, Ewon Enqvist, sekreterare.

Jan Ask hälsade välkommen och en kort presentation av de närvarande följde. Uppland Dövas pensionärsförening följde dövtolkarna Mirjam och David.

Sammanställning av Soc styr:s enkätundersökning 2013-2018.
UPS har under åren  presenterat enkätsvaren i Äldrenämndens (ÄLN) presidium och då hänvisats till att kommunen har andra undersökningar som dock aldrig redovisats. I en sammanställning av enkätsvaren, framtagen av UPS, där Uppsala jämförs med hela landet och där boendena redovisas var för sig (figur 3) visas i 21 frågor som är intressanta och i högsta grad berör de boende, att Uppsala ligger under snittet och dessutom försämras år från år. I figur 1 (fråga 24) visas utfallet på helhetsbedömningen av boendena och i figur 2 visas genomsnittet för samtliga delfrågor. I båda ligger Uppsala under genomsnittet i landet,

Är då alla frågor lika viktiga?  UPS pekar på några viktiga frågor. Är kvaliteten jämn, gör alla boenden ett hyfsat jobb? Frågan är viktig för de äldre när de skall välja boende, som konsument kräver man den informationen. I figur 12 visas varje boende, med regi, andel svarande, upplevd kvalitet på boendet och genomsnittliga svar på övriga frågor. Resultatet från 2018 visar att i 12 frågor av 21 har utfallet försämrats. 

Siffrorna ljuger inte. Trots detta har majoriteten i ÄLN år efter år argumenterat emot Soc.styr. resultat och man har aldrig presenterat något svar. Vi UPS AU möte med ÄLN:s AU i april var det första gången de var intresserade av enkäten. Vi ställer oss frågan, varför kan inte kommunen undersöka varför en del boenden är bra och ta det konceptet till de boenden som har en sämre utveckling.

UPS frågar sig, vilken information får de boende som skall flytta in på ett boende. Valfriheten finns inte när det saknas information om vilka boenden är bra eller vilka aktivitet olika boenden har.

Sören Gozzi, PRO, uppmanade de närvarande att föra ut den här information i sina organisationer med syftet att få en bättre äldreomsorg i Uppsala kommun.

Jan Ask avslutade redovisningen av enkätsvaren och svarade på en fråga om UPS fortsätter med granskningen av Uppsala särskilda boenden genom Soc.styr:s redovisningar och svaret var övertydligt JA.

Jan Ask lämnade mötet i avsikt att kurera sin förkylning och UPS vice ordförande Karin Näslund-Westman tog över.

Information från UPS styrelse
UPS valberedning har inte lyckats hitta en ny kassör efter Sven-Olov Larsson och årsmötet uppdrog åt styrelsen och valberedningen att arbeta med uppgiften. Karin Näslund-Westman uppmanade de närvarande att hjälpa till med att söka efter lämplig person. Arbetet avser endast att vara kassör för UPS och Träffpunkten.

Karin redogjorde för den ekonomiska situationen på Träffpunkten där förhandlingar pågår med kommunen om höjt bidrag. I avvaktan på detta omfördelas arbetsuppgifterna på personalen. Tjänsten som verksamhetschef är utlyst.

Lämnades en kortare redovisning av renoveringen av Träffpunkten som skall ske under sommaren. Tätning av fönster, byte av rutor i övre entréhallen, ny teknik för öppning och stängning av ytterdörren, fler cykelställ och asfalt på befintlig gräsmatta samt omläggning av golv i cafédelen. Fastighetsägaren har visat stor hänsyn för att inte störa pågående aktiviteter om arbetet, som huvudsakligen sker under sommaren,  fortlöper in på hösten.

UPS interna arbetsgrupper
Karin redovisade de arbetsgrupper som förbereder ärenden och fångar in nya frågor:

stadsplanegruppen
landsbygdsgruppen
trafikgruppen
historiegruppen
tillgänglighetsgruppen
programgruppen (Träffpunkten)
KPR (Kommunal pensionärsrådet)
SÄV (Samråd äldres vård)
OSN (Omsorgsnämnden)
ÅLN (Äldrenämnden)
ÄVS (Äldrevänlig stad)

UPS hemsida
Karin uppmanade till läsning på hemsidan som informerar om vad som skall hända inom en nära framtid och rapporterar från möten som UPS styrelseledamöter deltar i, protokoll från styrelsemöten samt protokoll från möten med kommunala organ. 

Avslutning
Inga övriga frågor förelåg och Karin tackade  för att de deltagit i mötet och visat intresse för UPS arbete med att få till stånd en högre kvalitét på äldrevården.

Antecknat
Ewon Enqvist