Följande pensionärsföreningar deltog i konferensen från SPF, Almunge-Knutby, Luthagen, Sunnersta, Uppsala City, Vaksala-Almtuna, Västra Nova-Eriksberg; från PRO Fålhagen, Kungsängen, Storvreta, Svartbäcken; SKPF avd 207, Arbetarrörelsens Historieförening, Aktiva Seniorer, Senioruniversitetet. UPS representerades av ordföranden Jan Ask, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Rolf Wallner.

Ordföranden Jan Ask hälsade välkommen till mötet och följande ärenden behandlades:

  1. UPS 25 år
  2. UPS nya hemsida, praktiska övningar
  3. Uppföljning årsmötet: kontanthanteringen i samhället
  4. SÄV-rapport från UPS vice ordförande Karin Näslund-Westman 

Styrelsens ledamot Rune Hedman har forskat i arkiven som finns från 1973 av-seende UPS tillkomst och hur pensionärsorganisationerna deltagit i verksamheten via sina mandat. Han har vidare följt hur UPS har bytt namn under åren från UPR, till UKPR och senare UPS. Arbetet fortskrider nu med att intervjua av f d ordföranden. Rune har styrelsens uppdrag att färdigställa en minnesskrift om UPS tillkomst och utveckling. Ordföranden tackade Rune för informationen och det arbete han hittills gjort. Arbetet fortsätter.

Ordföranden ställde sig våren 2017 frågan, ”hur effektivt är UPS att jobba mot kommunen med äldrefrågor och hur kan vi skapa en bättre kommunikation med medlemsföreningarna för att öka intresset och få en dialog?”. På hösten inleddes ett arbete med  en kartläggning av alla ärenden i möten med KPR (Kommunala Pensionärsrådet) och med presidiet i ÄLN (Äldrenämnden), senare även Omsorgsnämnden. Alla styrelseledamöter deltog i arbetet som resulterade i utarbetandet av en helt ny hemsida. Den presenterades på mötet i ett grupparbete med datorer för att söka information. Tyvärr var det långa väntetider på datorerna beroende på att Storgatan 11 ligger på kommunens skoldatanät. Grupperna redovisade att de äldrefrågor man sökt på var fallolyckor, fattigpensionärer och demens.

En fråga som ställdes var om det fortfarande finns trygghetsboenden och Jan Ask svarade att det är en nygammal reform på gång som kallas serviceboende och som skall införas 2019-04-01.

Kritik framfördes på ljudet i lokalerna på Storgatan. Sven-Olov Larsson, UPS kassör, medgav att mikrofonerna är mindre bra men systemet med hörselslinga fungerar bra.

En studerande på Uppsala Universitet, Simon Magnusson, undersökte i ett examensarbete, genom att spela in sammanträden mellan UPS och kommunen,  hur arbetet med kommunens företrädare fungerar och hur UPS kan påverka politikerna och resultatet blev; sällan konkreta svar på UPS frågor.

På UPS årsmöte i mars deltog en tjänsteman från Länsstyrelsen för att svara på frågor om problem med kontanthanteringen för främst pensionärsföreningarna. En fråga som hon fick med sig var: Kan butiker neka att ta emot kontanter? Svaret var: Huvudregeln är att kontanter är lagliga betalningsmedel och därmed ska accepteras vid betalning. Denna regel kan dock avtalas bort av affärer, restauranger etc. Ur ett konsumentperspektiv är det önskvärt att informera i god tid, t ex genom en skylt på dörren, för att välja om man vill handla där eller ej. Svaret redovisades på mötet och lades ut på UPS hemsida.

Karin Näslund-Westman, ansvarig inom UPS styrelse för SÄV-arbetet, berättade att en inventering har gjorts av både SÄV-ombud och utförare på särskilda boenden. Just nu saknar 9 boenden SÄV-ombud. Dessutom har tre boenden endast ett SÄV-ombud, det bör vara två ombud på varje boende. Karin uppmanade de närvarande att sprida informationen i sina föreningar för att få fler SÄV-ombud. Ordföranden tackade Karin för informationen.

Höstens ordförandekonferens äger rum torsdagen den 15 november kl 13. Ordföranden tackade de närvarande för att de tagit del av informationen och önskade alla en bra sommar.

Antecknat

Ewon Enqvist