Minnesanteckningar från Ordförandemöte i UPS tisdagen den 24 november 2015 kl 13.00-15.00 på Storgatan 11.

Närvarande:
Ordföranden i UPS Jan Ask, PRO-föreningarna i Fålhagen, Vaksala-Danmark, Bälinge, Storvreta, Vattholma, Kungsängen, Knutby, Svartbäcken, Fjärdingen, Björklinge, PRO Posten och PRO Kultur; SPF-föreningarna Linné, Björken, Nova, Södra Oland, Luthagen, Fyris, Sunnersta, Vaksala; Aktiva Seniorer, Gamla Uppsala RPG, Vision Pensionärerna, Uppsala Emeritikrets, SPRF Uppsala.
Från UPS deltog AU. 31 personer deltog.

 

Jan Ask hälsade välkommen och alla presenterade sig.

Kassören i UPS tillika sammankallande i UPS´Stadsplanegrupp, Sven-Olov Larsson, berättade om remisser som besvarats av UPS rörande Översiktsplanen för Uppsala, Innerstaden, Södra staden med Södra och Norra Bäcklösa, Ulleråker, Östra Salabacke och Luthagsstranden.

Remissvaren har påtalat behoven av särskilda boenden och bostadsbristen för dementa. I dag finns 741 platser i demensboenden. Kommunen räknar med att fördubbla boendet för dementa de närmaste åren medan vi från UPS´sida räkar med att den behöver fyrdubblas för att täcka behovet, dels för redan diagonistiserade sjuka men dels för de hemmaboende som ännu ej fått diagnosen fastställd. I remissvaret angående Östra Salabackar föreslår UPS att man skapar kvarter med Särskilda boenden, Trygghetsboenden och Seniorboenden.

Sven-Olov Larsson berättade också om projektet Den Äldrevänliga Staden, initierat av WHO (FN:s Världshälsoorganisation) och som utvecklas i Leeds i England. UPS försöker få KPR (Kommunala Pensionärsrådet) intresserade för att få en ansökan ställd till WHO och få projektet till Uppsala.

Sven-Olov Larsson redovisade resultatet från den enkät som besvarades av ombuden på UPS´Höstmöte. Följande synpunkter framfördes:

Ulla Hjelmqvist, PRO Vattholma; för att skapa möjligheter att bo kvar i sitt geografiska område bör seniorboenden byggas på mindre orter, kostnaden för ett boende i staden är oftast mycket hög;

Ingrid Sonesson, SPF Björken: kollektivtrafiken är för kostsam och de dåliga förbindelserna inom staden medför att man tar bilen i stället;

Rolf Wallner, PRO Kungsängen: hänvisade till en undersökning mellan ett seniorboende och ett vanligt boende som visar på att fastighetsägarna sparar pengar på underhåll genom att bygga bostäder för äldre då vi är aktsamma om husen;

Solveig Brundin-Eriksson, PRO Björklinge: UL drar in hållplatser efter väg 600 (UPS har påtalat det i skrivelse till UL);

Agneta Pewe, SPF Linné: oro för försämrade bussturer och de vägar bussen tar.

Sven-Olov: UL har en linjekarta för busstrafiken på remiss, uppmanade de närvarande att ladda ner den och framföra sina synpunkter direkt till UL.

Jan Ask svarar att det i Uppsala inte finns en naturligt plats för samordning av busstrafiken till ett ställe.

Sten Lundgren,PRO Fjärdingen: anser att ramperna på bussar fungerar bra men påtalade dåligt underhållna och knaggliga gator och funderar hur busstiderna hålls.

Inger Grandell, PRO Svartbäcken: svårigheter att se numret på bussen, särskilt de gröna bussarna och när de dessutom står efter varandra vid hållplatsen.

Jan Ask föreslår att hållplatsen ropas ut när bussen kommer till knutpunkten, det underlättar för synskadade och finns i annan kollektivtrafik.

På en fråga om Björkgården skall läggas ner hänvisade Jan Ask till UPS´möte med Äldrenämndens (ÅLN) presidium på måndag, 30/11. Sven-Olov visade på Socialstyrelsens enkät angående äldreboenden där 40 000 svarat (svarsfrekvens 50%), att Björkgården har höga siffror vad gäller driften men lokalerna får kritik.

Inger Sjöberg, SPF Sunnersta, värnar bl a om grönområden och parker som bidrar till läkande och att barn och gamla är de grupper som sämst tål luftföroreningar. Särskilt äldre äldre måste få uppleva naturen.

Jan Ask ställde frågan om UPS skall koncentrera sig på en fråga i taget nu arbetar UPS med flera frågor samtidigt. Han berättade att en ny fråga för UPS kan bli konsumtionsfrågor med inriktning på näthandel med aggresiva säljare, stora köpcentra, bemötande i butik, sortimentet, lokalernas utformning, läsbara varudeklarationer på förpackningar, förpackningarnas utformning, mm.

Ulf Holmqvist, Aktiva Seniorer anser att UPS ska ha en god framförhållning på demenssjukdomar och vården.

Inger Sjöberg,SPF Sunnersta föreslår fordon i stormarknader och bänkar i butiker. Rolf Wallner, PRO Kungsängen, avfärdar tanken på fordon i stormarknader med hänvisning till risken att bli påkörd.

Ulla Hjelmqvist, PRO Vattholma hänvisade till fallolyckor och anser att kommunen måste vårda asfaltbeläggningar, jämna ut stenar och hon hänvisade till dammen utanför UKK som omgärdas av en låg kantsten som är svår att upptäcka.

Ingrid Sonesson, SPF Björken, påtalar att kön till demensboenden skapar långa väntetider. Hon vill också ha Äldrevårdscentraler, ÄVC.

Per Hansson, PRO Fålhagen frågade: Hur kan vi som Förening stötta UPS ? Vilka frågor ska vi prioritera ? Vi är en stark grupp, men en tyst grupp.

Jan Ask uppmanar Föreningarna att rikta egna skrivelser till de fyra kommunalråden. UPS tar upp frågor som kommer in i både KPR (kommunala pensionärsdrådet) och ÄLN. De här möten med Föreningarnas ordföranden ska också ta fram frågor att diskutera och men varje Förening är naturligtvis fri att agera.

Sven-Olov Larsson hänvisade till UPS´hemsida där de skrivelser UPS skickar återges. Även i UPS´Nyhetsbrev informeras om vilka frågor Styrelsen arbetar med. En lista skickades runt och de som vill ha Nyhetsbrevet via sin dator kan anmäla sig. UPS mötte ett stort gensvar i detta förslag och många anmälde sig.

Styrelsen har just börjat att formulera sig på Twitter, ett medium där politiker och journalister finns.

Slutligen Ann-Margret Öberg-Wiklund från SPF Södra Oland önskemål om rabatterade biljetter för mindre grupper på teatrarna för att ge fler tillfälle att ta del av kulturen.

Ordföranden Jan Ask tackade för engagemang och framförda synpunkter i olika frågor som skapar ett aktivt möte med medlemsföreningarna!

 

Noterat: Ewon Enqvist