Minnesanteckningar från Ordförandemöte i UPS tisdagen den 3 maj 2016 kl 13.00 – 14.40 på Storgatan 11.

UPS ordförande Jan Ask ledde mötet. Följande föreningar var representerade: Aktiva Seniorer, PRO Fjärdingen, Fålhagen, Grafiska, Svartbäcken; SPF Gottsunda, NFPF, RPG Gamla Uppsala, SKPF, SPRF, Uppsala Demensförening, Uppsala Senioruniversitet, Veteraneringa (S). Uppsalapolisens Pensionärsförening, Närvarolistor bilägges minnesanteckningarnas original.

Två ärenden av stor betydelse togs upp på dagens möte. Den ena är information om ett Uppsala för äldre och vad Föreningarna vill åstadkomma, den andra är att besvara de frågor som Mikael Franzén ställde vid UPS´årsmöte: vilka behov har 65+ av idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen.

Den Äldrevänliga Staden

Uppsala är den andra staden i landet som söker medlemskap i WHO:s projekt Age-frendly world. Det är Uppsala kommun som står som sökande. Men hur kommunen tänker arbeta med sitt medlemskap är fortfarande oklart. Jan ställde frågan: Vad ska UPS göra ? Vad ska UPS inte göra ? Ta tag i frågan att något händer så vi inte blir åskådare. Vi väntar inte att Äldrenämnden, ÄLN, ska göra något. De närvarande uppmanades att föra frågan vidare ut i sina föreningar, diskutera med medlemmarna!

Frågor inom ramen för projektet
Följande spontana synpunkter framkom: Vem lyssnar på Radio Uppland och den musik som framförs ? Vilka är hemma på förmiddagarna, ja inte är det de som lyssnar på den musik som spelas. Varför spelas inte musik för äldre ? Ska musikvalet styras av journalisterna i programmet ?
Varför har man bakgrundsmusik i TV-program som medför att det är svårt att höra talet i svenska program ?
Vi behöver bra promenadvägar, inte med hård asfalt utan med grus. Fara finns att cykelvägarna försvinner i samband med att tunnlar under järnvägen byggs. Det behövs soffor längs promenadvägarna så man kan slå sig ner och lyssna på fågelsången.
För stora förpackningar i livsmedelshandeln, liten familj och plats att lagra begränsar köpen. Butikernas hyllor för höga, svårt att nå varor. Bankerna hanterar inte längre kontanter, problem vid lotterier.Bankerna har för stor makt, sedlar och mynt är betalningsmedel. Befintliga offentliga toaletter för få, kan finnas medicinska skäl att besöka toa.

Den Äldrevänliga Staden kräver medverkan från UPS medlemsorganisationer för att få engagemang i frågan och återkommer vid ett senare möte om hur detta skall väckas och utformas. Projektet omfattar de flesta av detaljerna i att leva livet som äldre, både inomhus och utomhus. Detta blir UPS stora projekt de närmaste åren.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Jan frågar: hur vill vi äldre ha det ? Våra skolor är till för barn på dagen men ska vara tillgängliga för människor på kvällen. Vi ska kunna besöka dem , hur ska de anpassas ? Vilka idrotter vill vi syssla med ? Många pensionärer har varit aktiva i sin ungdom.
Shuffleboard, Boule, simbassäng. Jämlikheten är viktig. Yoga är populärt. Bowling kräver speciella behov, spel finns på Fyrishov 3 dagar i veckan på förmiddagar. 190 spelare, handikapptoa OK.
Det bör finnas gymnastiksalar med redskap anpassade till äldre. Gymnastik för hjärt-lungsjuka, på UAS är bassängen borta, gymnastiksalen borta, de behöver lokaler. Är nu hänvisade till Korskyrkan och Missionskyrkan men skolor finns i alla områden. Rehab ger bra resultat för hjärt-lungsjuka.
Simning är bra för äldre men Fyrishov får tänka om, har för höga priser. Friskis & Svettis har Soft gymnastik.

Bostadsfrågor
UPS stadsplanegrupp (Sven-Olov Larsson, sk) besvarar detaljplaner på remiss. I kvarteret Hugin planeras byggenskap på 65 000 m2, ingenting om äldreboenden. UPS arbetar för att servicehus, trygghetsboenden och vård & omsorgsboenden byggs i samma kvarter. Vaför riva bef. hus varför inte påbyggnad, med tanke på dyr mark. Olika synpunkter framkom på om dagis kan finnas i samma hus, kan vara positivt med blandat boende för en levande miljö, medan äldre med handikapp kan bli störd av unga.
Stadsplanegruppen påtalar problemen med cykel- och gångbanor som ej är skilda.

Övriga frågor
En angelägen uppgift för UPS är enligt Jan att få ett bättre samarbete med KPR (Kommunala PensionärsRådet). F n diskuteras och belyses våld i nära relationer bland äldre. De ärenden som tas upp på KPR är ofta initierade av UPS.

Jan informerade om kommunens färdtjänst som beräknas träda i kraft i mars månad. Påtalades problemet att färdtjänst inte får anlitas för sjukbesök.

UPS har en förteckning över föreningarnas ordföranden och en förteckning över postemottagare. Påtalades att det är angeläget att det vid byte på dessa poster i föreningarna meddelar UPS via brev, telefon eller mail.

Beslutade mötet att alla utskick från UPS skall gå oavkortat till föreningens ordförande. Lovade vi att upprätta listor med mailadresser för utskicken för att undvika papperskopior och portokostnader. Undantaget kan vara handlingar till UPS årsmöte där verksamhetsberättelser för både UPS och Träffpunkt Storgatan 11 samt bokslutet, skickas ut. Detta beslut meddelas till alla föreningar i samband med att anteckningarna från mötet skickas ut.

UPS styrelse arbetar med att skapa visioner och mål för sitt arbete. Diskuterades bl a formuleringen av visionen där en del vill ha med att vi arbetar för målgruppen pensionärer och se på frågorna ur de äldres perspektiv och få ungdomarna att förstå oss, medan andra vill utesluta ordet pensionärer för att UPS ska verka för alla samhällsmedborgare oavsett ålder.

Ytterligare synpunkter som framkom var att bjuda hem invandrare till våra hem, att det i dessa köplador som byggs saknas vilplatser för äldre, att boulen i Gottsunda har 300 m till en toalett, att verka för att kostnaderna för bostadsbyggandet borde vara lägre för att sänka kostnaden för köpare eller förhyrare. Att sälja sin villa och flytta in till Uppsala låter sig inte göras med de priser som i dag föreligger på bostadsmarknaden.

Slutligen. LÖK kommer att omorganiseras, har blivit anonym i den ideella sektors betydelse för det civila samhället.

Tackade ordföranden för framkomna synpunkter och diskussionsinlägg avseende den målgrupp som UPS representerar – Pensionärerna !

Nästa möte med ordförandena torsdagen den 17 november kl 13.00 på Storgatan.

Antecknat
Ewon Enqvist