Deltagare: Verksamhetschef Bodil Gustafsson på Ebbagården samt en SÄV-grupp från PRO Kultur, Ulla Milton och Berit Hagekull.

Bakgrund: Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i nära relationer till Svenskakyrkan. Ebba Boström grundade stiftelsens verksamhet 1882. Hon övertog då Sedlighetsföreningens i Uppsala räddningshem som fanns till för bland annat kvinnor i utsatthet. Efterhand invigdes ett barnhem 1886,jämte ett nytt sjukhus 1893. Till sjukhuset knöts även utbildning av diakonissor och sjuksköterskor. Idag är stiftelsen fristående men har koppling till Svenska Kyrkan. Stiftelsen har bl a egen präst och kyrkobyggnad.

Ebbagården ligger i Uppsala centrum i ett fd patienthotell som man flyttade in i 2007. Verksamhet för personer med demenssjukdom startade 1993 i samband med Ädelreformen. Det finns 30 enkelrum 3 växelvårdsrum utspridda på 3 våningar för personer med demensdiagnos. Varje rum har egen dusch, WC, TV- och telefonuttag.

Utöver Ebbagårdens verksamhet ingår daglig verksamhet (18platser) för personer yngre än 67 år med diagnosticerad demenssjukdom samt en dagverksamhet för äldre personer (8 platser) i Samariterhemmets vård och omsorgsverksamhet. Även ett äldreboende med 50 enrumslägenheter (hyresrätter), Kungsängsliljan, ingår i verksamhetschefens ansvarsområde.

I det följande ligger fokus på demensboendet Ebbagården.

Diakonistiftelsen Samariterhemmets värdegrund: Verksamheten på Ebbagården vilar på följande:
Alla människors lika värde, varje människas rätt till respekt och integritet, medbestämmande, samhörighet och gemenskap.
Varje människa är unik, är en helhet med kroppsliga, sociala och existentiella behov.
Ingen människa får behandlas som ett ting eller föremål.

Personalsituation: På varje våning finns en ansvarig sjuksköterska. Totalt finns 3 personal på dagtid och 3 på kvällstid på varje våning. För anställning krävs lägst undersköterskeutbildning. Personalen har helgtjänstgöring var 3:e helg. Man har inte ”delade turer”. I personalgruppen finns representanter för olika trosriktningar – ett viktigt mål enligt verksamhetschefen. Alla måste vara beredda att hjälpa alla boende oavsett religion och vårduppgift. Våningarna har kodlås som öppnas med kort.

Ett antal andra vårdspecialister är knutna till Ebbagården. Läkare gör besök 2 ggr/vecka och mediciner (APO-doser) hämtas på ett närliggande apotek. Tandläkare och tandhygienist har utbildning för personalen och kommer i övrigt vid behov, fotvård ges 1 gång/månad till varje boende, och frisör kommer vid behov. Arbetsterapeut och sjukgymnast är anställda på 75%. Speciella lokaler finns inredda för dessa vårdaktiviteter. Man har också bra kontakt med minnesmottagningen och dess överläkare som föreläst för personalen.

Aktiviteter för de boende: F.n. arbetar man med ett 3-årigt aktivitetsprojekt. En person har anställts på heltid för att aktivera de boende. Hon beskrev entusiastiskt en lång rad aktiviteter som pågår t.ex. gymnastik, målning, bokcirkel, sång, och olika aktiviteter i samband med helgfirande. När möjlighet finns deltar även övrig personal. Man har redan upplevt som något mycket positivt för de boende som blivit piggare och med nöje deltar i olika aktiviteter. Personalen upplever också att medicinbehovet minskat.

Levnadsberättelser: Stor vikt läggs vid beskrivning av olika bakgrundsuppgifter rörande den boende. Formuläret är detaljerat och revideras t.ex. då hälsotillståndet förändras.
Det påpekades att det är viktigt att upplysa boende och närstående om att den boende nu har kommit till den sista bostaden i livet.

Mat och utevistelser: Eget kök finns där maten tillagas. Vi såg fina bilder från olika måltider, både till vardag och när man dukat till ”Nobelfest”. På sommaren äter man ofta lunch ute på gården.
Den boende går ut minst 1 gång/vecka; på sommaren blir det ofta 1 gång/dag.

Sammanfattning: Vi mötte en engagerad verksamhetschef som svarade på alla våra frågor. Mer finns att fråga och lära om Ebbagården, särskilt den ambitiösa satsningen på aktivitetsutveckling. Vi ser fram emot att träffa Bodil Gustafsson på nästa stora SÄV-gruppsmöte och då bestämma om tidpunkt för nästa träff.

Berit Hagekull
Ulla Milton