Minnesanteckningar från telefonmöte med SÄV-ombud 11 maj 2021.

Antalet deltagare: 17 personer

Ordförande Karin Näslund-Westman hälsar alla välkomna.

1. Angående förfrågan från kommunen om SÄV-ombud i hemtjänsten.
Olika förslag framkom om hur detta skall organiseras. Möte med cheferna för hemtjänsten kontakta alla verksamhetschefer. 

2. Förfrågan från Attendo har även framförts men lagts på is tills vidare då Attendo trodde att SÄV-ombuden skulle svara för aktiviteter på boendena. 

3. Framåtblick – hur går vi vidare.
Förslag att man startar om från 0 när pandemin är över. 

4. Nya ombud – hur.
Förslag att man går ut i de olika föreningarna och berättar om uppdraget som SÄV-ombud för att värva nya. 

5. Information.
Ordförande informerar om möten hon varit deltagare i, bland annat om utvecklingen i välfärden inom äldreomsorgen, God och Nära vård samt ÄLN. 

6. Övriga frågor.
Hur blir det med tillgången till Storgatan 11.

7. Kommande möten blir den 24 sept kl.9.30, oklart var samt 19 nov då äldrenämndens ordförande Eva Christiernin är inbjuden.

8. Ordförande tackar de deltagande och avslutar mötet.

Vid pennan
Britt-Marie Löfgren