Plats: Storgatan 11, Uppsala
Tid: 13-16

Närvarande: 14 verksamhetschefer och 21 ombud och totalt deltog 44 personer, i mötet.
Inbjudna gäster:
Ebbagårdens nya verksamhetschef Marie Simas
Ebbagårdens arbetsterapeut Christina Nordström 
Hagundagårdens verksamhetschef Carola Bertolini.

Ordföranden Karin Näslund-Westman, hälsade gäster, verksamhetschefer, SÄV-ombud, tolkar välkomna och speciellt ett nytt SÄV-ombud för Hagundagården.

Första talare var Carola Bertolini, som har arbetat som verksamhetschef på Hagundagården sedan april 2019. Hon var tidigare utvecklingsledare och strateg inom Äldreförvaltningen.

Hagundagården har 42 lägenheter fördelat på fyra avdelningar, två för demens och två omvårdnadsavdelningar. De har 36 anställda, varav 30 undersköterskor, två sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Nästa talare var Maria Simas Nordberg, ny verksamhetschef på Diakonistyrelsen Samariterhemmets demensboende, Ebbagården. Ebbagården är Silviacertifierat. Det är en juridiskt och ekonomiskt självständig stiftelse inom Svenska kyrkan. 

Ebbagården har 33 platser i tre våningar. De har eget kök och maten lagas på plats. 30 personer arbetar på Ebbagården. Aktiviteter med hänsyn till de boendes intressen och bakgrund tillmäts stor vikt. För varje boende finns en levnadsbeskrivning och en aktivitetsdosett med ett schema för aktiviteter på varje boendes dörr.

Christina Nordström, arbetsterapeut på Ebbagården var nästa talare. Hon talade om demens som kognitiv sjukdom/kognitiv svikt och om hur vetskapen därom kan bidra till ökad förståelse för hur miljö i form av utrymme, föremål, aktiviteter och relationer kan utgöra stöd eller hinder för de dement.

Karin Näslund-Westman informerade om att kommunen har återtagit Träffpunkten i sin regi och om vad det innebär för UPS.

De närvarande uppmanades att hjälpa oss att hålla vår e-postlista uppdaterad.

Karin N-W tackade verksamhetscheferna för deras medverkan och påminde om nästa möte då de får ytterligare en kvarts mötestid till sitt förfogande. Efter kaffepausen, rapporterade ombuden från sina besök på respektive boende.

Karin N-W informerade om den nationella värdegrunden och Uppsala kommuns värdeord i arbetet med äldre, som kallas för TITORB. Därefter följde en kort diskussion om värdegrunderna för att trygga de äldre i särskilda boenden i Uppsala – och också en hänvisning till Socialstyrelsens enkät om vad de äldre tycker om äldreomsorgen.

Ordföranden informerade om UPS analys av Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om Äldreomsorgen”. Enligt denna undersökning har resultaten försämrats. Uppsala kommun uppvisar de sämsta resultaten sedan 2013 och hamnar 2019 i en jämförelse mellan kommunerna på plats 216 av 240 kommuner!

Ordföranden framhöll att det är viktigt att SÄV-ombuden inte bara träffar verksamhetscheferna vid sina besök utan också representanter för andra yrkeskategorier. Bra är också om ombuden försöker få tillstånd att delta i anhörigträffar.

Ordföranden meddelade att Ewon Enqvist avgår ur styrelsen vid UPS årsmöte 26 mars i år. 

Vidare meddelades att det inte längre är en uppgift för Träffpunktens personal

att koka kaffe mm. till SÄVmötena. Beslöts att utse fyra kaffegrupper till följande SÄVmöten. 

Följande personer utsågs:
13 maj 2020 Birgitta Ljungquist, Ferlin
Ingrid Lundell, Ferlin

24 september 2020  Anita Berger, Liljefors
Kristina Eriksson, Liljefors

24 november 2020 Inger Olsson, Fortuna Onela
Siv Asplund, Fortuna Onela

12 februari 2021 Ulla Svensson, Lillsjögården
Mona Nordström.

Stödgrupp för nya ombud och SÄV:s arbetsgrupp består av: Karin Näslund-Westman, Eva Gosselman och Brittmari Ekholm.

Nästa möte blir 13 maj kl 13-16.Mötet avslutades och ordföranden tackade närvarande ombud och tolkar för ett gott arbete och visat intresse. Tackade SÄV-ombuden för deras goda insatser.

Sekreterare för mötet

Brittmari Ekholm
SÄV-ombud och Sekreterare för mötet