tisdagen den 16 september 2014

Närvarande: 31 SÄV-representanter, sex verksamhetschefer, fyra ledamöter från UPS styrelse. De vårdboenden som var representerade med ledningen var Björklingegården (kommunen), Liljefors Torg och Vigmund (Förenade Care), Granbommen och Skogsgården (Vardaga), Karl Johansgården (Kosmo).

UPS´ ordförande, Jan Ask, tillika ansvarig för SÄV-arbetet i styrelsen, hälsade välkommen och vände sig särskilt till verksamhetscheferna (VC) som prioriterat detta möte. Kallelse till mötet har skickats till alla vårdboenden i kommunen.

Föreslagen dagordning med nio punkter godkändes.

Jan berättade att SÄV-arbetet är en hjärtefråga för styrelsen. I dag har, av de 32 vårdboendena i Uppsala kommun, 17 SÄV-grupper medan 15 saknar grupper. Det är styrelsens ambition att minska antalet som är utan SÄV-grupp. Även lägenhetsboenden saknar SÄV-grupper. UPS´styrelse träffar KPR (Kommunala Pensionärsrådet) och ÄLN (Äldrenämnden) ett antal gånger under året och har då med sig framkomna synpunkter från SÄV-möten.

Grupperna ser lite olika ut, t ex antal personer och antal möten per år. Vi ser gärna att grupperna lämnar rapporter från besöken på vårdboendet. Dessa läggs ut på UPS hemsida.

Inga synpunkter på föregående mötes minnesanteckningar anmäldes.

Marie-Louise Rönnbäck (VC på Lillsjögården) anser SÄV-gruppen som viktig både i aktiviteter och vid ev. förändringar i verksamheten om något inte fungerar bra. Carin Unebrand, som varit med sedan SÄV-gruperna bildades, anser det viktigt att verksamheten fortsätter. UPS arbetar för att fler VC skall engagera sig för en SÄV-grupp.

Maj-Lis Lundin, Lillsjögården, rapporterade från senaste besöket. Det är en viktig uppgift, känns att man uträttar något och får ökad förståelse för verksamheten. Genom att delta i boendets aktiviteter får man på köpet nya vänner.

Ulla Hjelmqvist frågade om man får komma oförhappandes och svaret var ja. Man bör dock kontakta VC vid besökets början. Särskilt på demensboenden som har låsta dörrar.

Hans Rönnqvist frågade vem som kallar till möten och fick svaret att det är VC som kontaktar SÄV-gruppen. Det är dock inget som hindrar att gruppen hör av sig om ett besök.

På Lillsjögården bokas tid för nästa möte innan man skiljs åt. Vårdboendet samarbetar med andra enheter. Lillsjögården samarbetar med andra vårdboenden.

Förteckningen över Förslag till samtal vid besök som är tänkt som en stöd för SÄV-gruppen, har reviderats enligt beslut på föregående möte. På förslag från VC lägger vi till Värdighetsgarantin, för att föra samtal om vad som gäller och hur vårdboendet tillgodoser behoven. Listan fastställdes men kan omarbetas efter behov och önskemål.

När det gäller anhörigstödet som är en viktig del i mottagandet av nya boenden, redovisades att personalen visar stor empati och god tid att ta hand om anhörig. Anledningen till att det togs upp är Äldreombudsmannens årsrapport från 2013 (och muntlig redovisning vid möte på Storgatan 11 i augusti) som visar att stödet upplevs av anhörig ibland som bristande. Det är många gånger svårt att släppa greppet om en anhörig som under lång tid varit en del av livet.

Sören Gozzi redovisade att på Hasselparkens vårdboende finns anhörigråd på varje våningsplan och kontaktperson.

En annan viktig del av verksamheten förutom vården är att skriva ner den boendes levnadsberättelse, familj, yrke, fritid, mm, som stöd för samtal i vardagen och ett hjälpmedel för personalen. Det bör respekteras att alla vill inte tala som sitt tidigare liv. Om det finns många närstående kan det vara svårt att veta vem man ska hålla kontakten med.

Jan avslutade mötet med att arbetet med få samman fler SÄV-grupper har hög prioritet, att vi är ambassadörer för SÄV och för pensionärsorganisationerna och framför allt inte ombud för anhöriga. Och att inte lägga sig i verksamheten. Barbro Sundström påminde om sekretessen.

Nästa sammanträde med SÄVgruppen är 2015-02-14 kl 13.00 på Storgatan. Kallelse kommer.

Tackade Jan för ett informativt och öppet möte och tackade särskilt verksamhetscheferna som deltagit och förklarade mötet avslutat.

 

Antecknat
Ewon Enqvist