Plats: Storgatan 11
Tid: 09:30 – 12:00
Totalt antal deltagare: 37 

SÄV-ansvarig, UPS ordf. Karin Näslund-Westman hälsade alla ombud välkomna som de viktigaste personerna i rummet. Verksamhetscheferna för Särskilda boenden (Säbo) välkomnades, vilka fick presentera sig själva. Sedan välkomnades gästerna; Eva Christiernin, Kommunalråd och Ordförande i Äldrenämnden och Heikki Syrjapalo, Chef för egenregins Säbo i Uppsala.

Eva Gosselman, Hans Granlund, Helena Åkerlind och Siv Asplund tackades för iordningställande inför mötet.

Karin N-W berättade att SÄV har tappat ombud under pandemin men var glad över de ombud som kommit. Vissa ombud och verksamhetschefer avstod från att komma till mötet pga. rädsla för smittspridning. Vissa ombud har valt att inte vaccinera sig och då är det viktigt att inte gå ut på Säbo, därav att några ombud försvunnit.  SÄV behöver ytterligare 40 ombud. Hur rekrytera?

Från den privata sektorn deltog flest verksamhetschefer vid mötet.

Ordet överlämnades till Kommunalrådet Eva Christiernin
som tog upp den tidningsartikel som varit i UNT gällande en 97 årig dam med vissa rörelsesvårigheter och upplevd ensamhet som önskar ett äldreboende vilket hon inte beviljas av kommunen. Ärendet har varit uppe i förvaltningsrätten där damen fått avslag men hon ansöker igen om ett boende. Kommunalrådet Eva anser att biståndsbedömningen bör ses över. 

UPS ordf. infogar att frågan lyftes av UPS i äldrenämndens AU föregående sammanträde men pga. tidsbrist, togs frågan inte upp. Vid nästa sammanträde mellan UPS och äldrenämndens sammanträde kommer frågan att lyftas igen.  

Extra bidrag har tilldelats till kommunerna av staten. Uppsala fick 200 milj.kr. varav 40 miljoner går till äldreomsorgen. I Handlingsplanen för Kraftsamling inom äldreomsorgen har politiker, tjänstemän, fackföreningar och UPS (pensionärsorganisationer) deltagit i arbetet. Satsning på, arbetstid, att alla ska kunna få arbeta heltid, minutstyrning och delade turer tas bort, mer personal, och personalutbildning, digital inkludering, grundbemanning med 1000 nya arbetspass mm. Ett stort arbete åvilar äldreomsorgen. 

Inom ramen för äldreomsorgslyftet, pågår till 2030, ligger utbildning för all personal, språkutbildning mm., satsning på chefer att varje chef ska ha färre antal personal att ansvara för. Eva informerade om ung omsorg.

Kontinuitet i hemtjänsten är bättre idag än 2017 då 20 olika personer i snitt per månad var hos en vårdtagare. 2021är har antalet personer som ger insatser ned-bringats till 12 personer i snitt per månad.

Mellanboendeformer, Seniorboenden efterfrågades. Kommunalrådet tog upp Säbo tex Eriksdalsgården, Stenhagen, Björklingegården och ett nytt boende vid Mimmi Ekholms plats, och Gottsunda där Max fyra Lax är ett boende för kvinnor och hyran är max 4000 kr per månad.

Heikki Syrjapalo är chef för alla egenregins Särskilda boenden i Uppsala. Han berättar att storstädning av lokaler är inledd och ska i fortsättningen göras varje år. Inköp av gardiner och möbler görs, skyltar ska förbättras på Säbo och materialförråd ska ses över. Ett 10: tal vårdhundar införskaffas. Hjärtstartare ska placeras ut i alla boenden och vara tillgängliga för de närboende. Varje Säbo ska få julgranar. En undersökning som gjorts av 2000 anställda påvisar att enbart 88 inte är vaccinerade.

Mona Fröjberg, verksamhetschef på Balder, arbetar även som utvecklingsledare informerade om att en insatsstyrka på 10–15 utbildade undersköterskor ska förstärka vården vid ev. kommande kriser på Säbo. 

Verksamhetschef Erika Ekberg-Norlander informerade om Juliahemmet, ett nyöppnat boende som drivs av Ersta Diakoni. Erika inbjöd till att besöka boendet. På Juliahemmet finns totalt 69 rum, demens och annan problematik, inriktningen är utevistelse, konserter, musik. Varm mat levereras från Stockholm 2 ggr/dag. 
Erika vill gärna återkomma vid nästa träff och berätta mer om boendet. Vid varje SÄV-möte brukar en verksamhetscheferna berätta om sitt boende. 

Ordförande tackade gästerna med att överlämna UPS historik i bokform, och ett SÄV-märke vilket betyder att de är hedersmedlemmar i SÄV och kan komma när de så önskar och delta i SÄV-möten. 
Ordföranden tackade verksamhetscheferna och meddelade att nästa SÄV-möte är 2 mars 2022 och inbjöd sedan alla till kaffe.

Timme två: Rapporter från besök på Sandelska huset, Lillsjögården och Fortuna-Onela. Siv Asplund meddelade att Sävjahus är avvecklat. Ett SÄV-ombud tipsade om att besöka Äldrenämndens hemsida. Utifrån rapporterna och SÄV-verksamheten ställdes frågor till gästerna. Brister som påtalades ligger inom arbetet med Kraftsamling och Äldreomsorgslyftet, t.ex. språkbrister, underbemanning. Ombudens deltagande vid Anhörigträffar på Säbo ses som positivt. Många frågor togs upp med gästerna Eva, Heikki och Mona.

Några ombud efterfrågas som vill delta i en planeringsgrupp för att föra SÄV-arbetet framåt. Ansvarig för SÄV-s arbetsgrupp är f.n. Brittmarie Ekholm. Ansvarig för SÄV-verksamheten f.n. är UPS Ordförande.

Ordförande tackade alla och välkomnade till nästa möte onsdagen den 2 mars 2022 kl. 0930–1200.
Ingen anmälde sig frivilligt till kaffekokningen så dagens kaffegrupp anmälde sig frivilligt till 2:dra mars 2022.

Samtidigt som detta skrivs får undertecknad ordf. ett besked från Eva Christiernin. Att SÄV-möte 2 mars kommer att äga rum i Nya Stadshuset och viss förtäring utlovas.

Minnesanteckningarna nedtecknade 2021-11-26 av Karin Näslund- Westman. Ordförande i UPS och SÄV-ansvarig. 
Minneshjälp av Helena Åkerlind och Eva Gosselman, båda Säv-ombud.

Påminnelse från Ordförande/ SÄV-ansvarig
Värvar Ni nya ombud så inbjuds dessa, efter introduktion, att delta vid mötet i stadshuset den 2 mars.
Genom mun mot mun metoden värvas nya ombud. En vän, make/ maka, bror, kusin, granne, någon ni varmt kan rekommendera, värva den personen. är Grunden för ett SÄV-ombud är ett intresse för äldrefrågor, ideellt arbete 20 tim. på ett år och tankar på hur man själv önskar ha vården och omsorgen när behovet uppstår.
Ju fler ombud desto bättre kan UPS påverka vården och omsorgen.

Karin Näslund-Westman
Ordförande UPS