Antal mötesdeltagare var 8 verksamhetschefer och 28 ombud.

Närvarande från ssk boenden: verksamhetscheferna på Andreas Ands Minne, Dalbyhemmet, Ebbagården, Eriksdalsgården, Ferlin, Fortuna-Onnela, Liljefors Torg 4, Råbyvägen och von Bahr.

SÄV-ombud från: Andreas And,  Bernadotte, Björklingegården, Dalbyhemmet, Ebbagården,  Ferlin, Fortuna-Onnela, Glimmern, Gutasund, Höganäs, Liljefors, Lillsjögården, Linné, Lundgården, Sandellska, Skogsgården, Sävjahus, Tavastehus,  Topelius, Tunåsen, Vigmund, Villa Salabacke, Villa Hovstallet, Årstagården.

Karin Näslund-Westman, vice ordförande i UPS och ansvarig i styrelsen för SÄV-arbetet, hälsade välkommen. Hon vände sig särskilt till kommunens utredare i alkoholfrågor, Anita Kemlén, och till Regionens skrivtolkar, Birgitta och Viktoria. Karin noterade med glädje att åtta av verksamhetscheferna kunde delta i mötet.

Caroline Hoffstedt, ordförande i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och i Äldrenämnden (ÄLN) skulle ha deltagit men fick förhinder. Caroline kommer till nästa SÄV-möte.

Kommunens projekt om missbruk
Anita Kemlén, projektledare i kommunens projekt om missbruk av olika slag fick ordet. Av kommunens ca 38 000 65+are beräknas att ca 10% har alkoholvanor vilket blir nästan 4 000 personer. Det är en fråga om livskvalitet och hur ska kommunens personal klara utmaningarna och hur ska vårdpersonalen i det här. Förenade Care och Attendo är positiva till projektet. En enkät är ute i hemtjänsten för att medvetandegöra problemen hos vårdpersonalen och hur det ser ut i hemmen där missbruk finns. 85% av 65+are har kontakt med primärvården och där måste  personer som är i riskzonen kunna fångas upp. Ett problem är att personer som har ett krisbeteende inte ser sig själva som missbrukare. 11,3% av kommunens 65+are finns i hemtjänsten eller på boenden. Anita berättade att detta är ett riksomfattande projekt men endast Uppsala är den kommun som arbetar med projektet. Resultatet blir omfattande och kommer att ingå i Uppsala kommuns handlingsplan för att motverka missbruk bland äldre. Delar av av Anitas material kommer att publiceras och redovisas vid SÄV-möte.

Presentation av Sävja äldreboende
Marie Probst, verksamhetschef på Fortuna-Onela, berättade om sin verksamhet på Sävja särskilda boende. Sävja vårdboende tillkom särskilt för finsktalande äldre och av de 40 platserna är 20 boende finsktalande.

Man firar naturligtvis Självständighetsdagen, äter morotslådor och leverlådor. Det finns naturligtvis bastu. konceptet i boendet är att man kan fortsätta att odla sina intressen. Marie berättade om olika verksamheter som finns. Hennes arbetsuppgifter är:  att skapa positiva stämningar; utbilda och ge kunskap till personalen;  rekrytera finsktalande undersköterskor; kontakt med närboende; utveckla och göra uppföljningar av arbetsmiljön, ekonomin, och ge en positiv bild av äldreboendet. På frågan om man får ta med sig eget husdjur svarade Marie att ingenting säger att man inte får det.

Karin tackade Marie Probst för en fin presentation av boendet och hennes arbete.

Verksamhetschefernas deltagande i SÄV-möten
Många av dem har svårt att komma ifrån och diskuterades nya mötestider. De kan t ex inte delta på torsdagar. Karin menar att det är svårt att få tillgång till  lokalerna på Storgatan men hon har det i åtanke.

Rapporter från SÄV-besök på boenden
Därefter lämnades rapporter från besök på boenden, skriftligt och muntligt.
Årstagården har gjort en återkoppling av utrustning.
Ebbagården, ett demensboende där man informerades om aktiviteter.
Sandelska arbetar ihop med Fortuna-Onnela.
Ferlin. Här talas bra svenska av utlandsfödda, SÄV-ombudet frågar varför det är klagomål från äldre.
Lillsjögården. Här finns allt man kan önska, trevlig personal, aktiviteter, bra vikarier.
Tunåsen. Talade om nedsatt hörsel hos de boende som skapar svårigheter att förstå svenska språket som talas av utlandsfödda.
Hovstallet. För att få sitt förstahandsval kan man tvingas flytta från boende till boende många gånger.
Vigmund. Har bra kontakt med Röda Korset. Här finns rullstolscykel.

Uppslag till nya frågor
Hur arbetar kommunen den palliativa vården på äldreboenden och i hemmen?
Ska SÄV-arbetet utökas till att omfatta hemtjänsten?
Bedömning eller ej för att få trygghetsboende.
Språkfrågan en arbetsgivarfråga.

Nästa SÄV-möte
Nästa möte  är den 25 november kl 09.30 på Storgatan och Caroline Hoffstedt, ordförande i Kommunal Pensionärsrådet (KPR) och i Äldrenämnden (ÄLN) deltar.

Karin tackade alla aktiva och engagerade ombud och avslutade ett väl genomfört möte.

Antecknat

Ewon Enqvist
Sekr UPS