Minnesanteckningar från möte i SÄV-gruppen 2021-09-24 på Träffpunkt Storgatan 11 kl. 09.30 – 11.40.

Mötets öppnande

Karin Näslund-Westman, ordf. UPS och ansvarig för SÄV hälsade alla välkomna. Glädjen att åter få träffas efter 19 månaders uppehåll pga. pandemin var påtaglig bland de närvarande. Karin uttryckte sin glädje över att så många hörsammat kallelsen. Dock har lokalerna på Storgatan ännu begränsningar i antal deltagare per sal. Denna träff ser Karin som en möjlighet att lyssna av ev besök på boenden och hon hade därför bjudit in endast en talare, Anna Hallén, medicinskt ansvarig för rehabilitering för äldre och omsorgerna (MAR). Hon hälsades särskilt välkommen.

Ett snabbt upprop av de närvarande med namn och vilket/vilka äldreboende man besöker. Totalt närvarande vid mötet var 35 personer.

Anna Hallén, MAR

Nyanställd i Uppsala kommun från 1 januari. Kommer från Karolinska Institutet där hon bl a arbetat inom slutenvården, är utbildad sjukgymnast. Hon har ansvar för medicinsk rehabilitering, utveckling och kvalitetssäkring samt rådgivning i frågor rörande rehabilitering. Hon skall föra journal och utreda händelser. Samarbetet med andra yrkesgrupper ska medföra ett lyckat resultat vilket är målet. Alla SÄBO i kommunen vet att hon finns. Karin tackade Anna för informationen och önskade henne lycka till i det kommande arbetet.

SÄV-träffar

Ändamålet med träffarna är att skapa dialog och utbyta erfarenheter och kunskapsinhämtning. Flera av SÄBO:s verksamhetschefer (VC) har deltagit i träffarna och SÄV-ombuden har fått information om de olika verksamhets-områden som finns för de boende. Numera får Karin endast skicka kallelsen till kommunen som därefter utser två verksamhetschefer per gång som får delta i SÄV-mötet. Denna gång deltog ingen verksamhetschef från egen regin vid mötet. Tre verksamhetschefer från privata boenden deltog.

I den pausen fick SÄV-ombuden tillfällen till samtal vid borden. Det fanns mycket att belysa under den långa tid som gått sedan man senast sågs. Karin inbjöd på stående fot verksamhetschefen på Andreas And, Viktoria Viksten-Bergqvist, att berätta om sin verksamhet.

Äldreboendet Andreas And

Äldreboendet Andreas And i Luthagen (Sturegatan 22) har 29 platser för äldreboende och 35 anställda. Verksamheten startade 1925. Viktoria (utbildad sjuksköterska) har varit anställd i 6 år, företrädaren anställd i 19 år. Drivs av en Stiftelse som äger marken och byggnaden. Styrelsen består av 9 personer, Anders Weijryd ordförande. Man har egen trädgård, egna kockar. Gymnastiksalen är mycket populär. Medelåldern 92 år, den äldsta 95 år. Karin tackade Viktoria för den fina informationen.

Pandemin – hur har det varit? Corona har drabbat både boende och personal. Kommunen ser över överetableringen av bostäder nu. Karin uppmanade ombuden att kontakta Verksamhetscheferna när besök av SÄV ombud kan påbörjas.

Rapporter

Helena Åkerlind, SÄV ombud, Hagundagården, har två gånger gjort SÄV besök utomhus under pandemin. Hon avgav rapport från besöken. Hon har lyckats påverka så att nya lås har satts i rumsdörrarna. Fyra boende dog i pandemin, en som vårdats på UAS tog med smittan hem. Karin berättade att UPS fått löpande information om sjuka och avlidna under pandemin.

Enl ett SÄV ombud kommer Granbommen i Storvreta få ett nytt boende. Planering av personalutbildning pågår.

Övriga ärenden

Karin frågade om SÄV-ombudens intresse av att delta vid att anhörigträffar på boenden. Alla ombud var intresserade av detta.

Äldrenämndens ordförande, kommunalrådet Eva Cristienin önskar att SÄV kommer in i hemtjänsten. Detta är även ett önskemål från SÄV gruppen dock får det vänta ett tag då det saknas SÄV-ombud. Idag har UPS 35 ombud men behovet är det dubbla. Hur värva fler ombud? Önskvärt är att det är två ombud på varje boende. I dagsläget har kommunen 39 boenden.

Karin och Eva Gosselman deltar i Äldredagen på Storgatan den 1 oktober för att försöka få SÄV-ombud till de boenden som saknar det. Samma dag har ÄLN sammanträde i Almungegården. Äldrenämndens (ÄLN) nästa sammanträde är den 14 oktober, Karin informerade om UPS Ordförandekonferens 1 oktober med Äldrevänlig kommun som tema. Kenny Jansson, samordnare för Äldrevänlig kommun och Helene Stenlund, Äldreombudsman kommer att delta.

Nästa SÄV-möte blir 19 november 2021. Eva Christiernin, kommunalråd och den nya chefen för SÄBO är inbjudna och de har tackat ja till inbjudan. Kaffegrupp den 19 nov. blir Helena Åkerlind och Siv Asplund.

Mötet avslutas

Karin tackade alla deltagare på mötet och hoppades att erfarenhetsutbytet mellan SÄV-ombuden varit av godo.

Noterat
Ewon Enqvist