Tisdagen den 29 september 2015 kl 13-15 på Storgatan 11.

Närvarande: 27 SÄV-gruppsrepresentanter, verksamhetschefer från Ebbagården, Eriksdalsgården, Granbommen och Skogsgården, Gutasund, Höganäs, Liljeforstorg, Lilllsjögården, Lundgården, Sandelska, Tunåsen och Årstagården.
Från UPS styrelse deltog Jan Ask, Roland Edwardsson, Brittmari Ekhom och Ewon Enqvist.

UPS ordförande, Jan Ask, hälsade välkommen och vände sig särskilt till de verksamhetschefer (vc) som kommit till mötet. Han poängterade att mötet är en dialog om verksamheter på särskilda boenden och den skall hållas i en positiv anda. Alla närvarande presenterade sig och vilket boende de tillhör.

Fallolyckor
Den första frågan som togs upp var fall inom äldrevården. Jan presenterade statistik över fallolyckor och den efterföljande vården. Därtill kommer det lidande äldre människor utsätts för. Det är angeläget att ställa frågor om fall så att riskerna för dessa olyckor kan undanröjas. Rapporteringen är ofta bristfällig.

Geriatriker i vården
Nästa fråga handlade om tillgången på geriatriker på särskilda boenden. Här redovisades att det är svårt att få en läkare i geriatrik, att man inte har det och att allmänläkare är vanligast. Berit Öberg, sade att Lundgården har tillgång till geriatriker. Hans Rönnqvist meddelade att den vidareutbildning för sjuksköterskor i geriatrik som skulle ha startat den 24 augusti inte kom igång p g a för få anmälda. UPS har frågan om geriatriker på särskilda boenden ständigt aktuell i samtal med kommunen.

Fotvård äldre diabetiker
När det gäller fotvård, särskilt för diabetiker, framkom under diskussionen att den hanteras lite olika. De flesta fungerade bra men var på ett boende en arbetsmiljöfråga, att arbeta i en miljö som inte var skapad för fotvård, på ett annat var tiden var åttonde vecka, på andra boenden var den oftare. Fotvården är en viktig del av vården för de äldre.

Äldre dementa
Ordföranden berättade att vid samtal med kommunen har framkommit att det fortfarande saknas boenden för dementa äldre och att kommunen försöker bygga ikapp behovet. Vidare är det ett problem att många dementa inte får en diagnos.
Det drabbar också anhöriga som vårdar. Även detta är en fråga som ständigt tas upp i möten med kommunen.

Rapporter från särskilda boenden
Flera av ombuden rapporterade från besök på ”sina” boenden och om bra samtal med verksamhetschefen.
Ove Hedin från det under året nyöppnade boendet i Gottsunda, Gutasund, berättade att där bedrivs en kognitiv stimulans för de boende som omfattar miljön. Den har utformats ur ett neuropsykologiskt perspektiv och med kunden i fokus är vården individanpassad. Verksamheten drivs av Frösunda.

Frågeunderlaget vid besök
Vid introduktion av nya SÄV-representanter lämnas frågeunderlaget ut som ett stöd för samtal med verksamhetscheferna. Underlaget har utökats under åren och nytt denna gång att ta upp i samtalen var

  • tillgång till optiker
  • hörselfrågor, särskilt rengöring av hörselapparater
  • tvättning av kläder
  • städfrekvensen
  • djur på boenden (allergier)
  • anhörigträffar
  • fallskador

Frågeunderlaget skall ses som ett stöd i samtalen och inte ett måste.

Möten i SÄV-grupperna 2016
Vi beslutade att möten under 2016 blir den 2 februari, den 10 maj, den 20 september och den 15 november. Alla möten mellan kl 13 och 15.

Avslutning
Jan Ask tackade alla närvarande för bra diskussioner och en angenäm samtalston som skapar förtroende i det fortsatta arbetet. Målgruppen, äldre som behöver god vård, berör oss alla.

 

Ewon Enqvist