Minnesanteckningar från SÄV-möte måndagen den 6 maj 2019 på Storgatan 11 i Uppsala.

Närvarande från ssk boenden: Verksamhetscheferna på Attendo Råbyvägen, Bernadotte, Ebbagården. Eriksdalsgården, Sandelska, Topelius, Tunåsen, Villa Hovstallet.
Omsorgschef i Uppsala Kommun:  Ann-Sofie Sundman.
SÄV-ombud från Björklingegården, Ebbagården, Ferlin, Fortuna-Onnela, Höganäs, Liljefors, Lillsjögården, Linné, Lundgården,  Villa Salabacke, Skogsgården, Sävjahus, Tavastehus, Tunåsen, Villa Hovstallet.
9 verksamhetschefer, en omsorgschef  och 25 SÄV-ombud. 2 skrivtolkar från Regionen.

Karin Näslund-Westman hälsade alla välkomna. Därefter följde en presentation av de närvarande med namn och vilket boende man representerar.

Tunåsens verksamhetschef Anne-Sofie Lund och Villa Hovstallets verksamhetschef Johan Anselm hade inbjudits för att berätta om sitt uppdrag.

Tunåsen
Anne-Sofie är sjuksköterska och har arbetat både inom kommunen och regionen. Det är första jobbet som verksamhetschef. Hon anser att vara tillgänglig för medarbetarna och arbetsglädje är viktiga ingredienser i arbetet.  De boende är dåliga då de flyttar in och de har svårt att delta i aktiviteter. Det är en stor utmaning att rekrytera personal, främst med kunskaper i svenska språket. De anställda måste kunna göra sig förstådda, de boende hör inte så bra. Hon har inga heltidsanställda  p  g a den ekonomiska situationen.  På frågan om hur mycket svenska personalen kan svarade hon att Arbetsförmedlingen stöttar men det kommer personer som läst svenska bara i några timmar och har dåliga kunskaper. Det kan också vara personer som bott i Sverige i 20 år och inte lärt sig svenska språket under den tiden.  Anne-Sofie svarar på en fråga om träningar  att arbetsterapeuten och den som är ansvarig för aktiviteterna går hand i hand.
Karin tackade Ann-Sofie för informationen.

Villa Hovstallet
Villa Hovstallets verksamhetschef Johan Anselm började den 1 mars i år. Han har arbetat inom barnpsykiatrin och inom akutsjukvården med erfarenhet av dementa och svårt sjuka. Skälet till att Villa Hovstallet, som startade 2016, fick problem var att det gick för fort och då kan det bli fel.
Ambitionsnivån var för hög och fel personal rekryterades.
Johan berättar att mycket har gjorts att förbättra situationen, mycket har påbörjats och mycket är kvar att göra, man är inte färdig på lång väg. Men de boende och anhöriga upplever en stor skillnad från november föregående år fram till i dag. Vid anställning av personal måste man vara hård. Språket är särskilt viktigt och kan man inte svenska kan man inte jobba kvar. Johan anser att det måste finnas tydlighet i verksamheten men även arbetsglädje och klara riktlinjer i vardagen, dels styrning. Det finns en aktivitetsansvarig och en arbetsterapeut. Boendet har Silviasystrar.  Vardaga ha egen demensakademi.
Karin tackade Johan för informationen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Karin presenterade UPS sammanställning av resultaten i Socialstyrelsens brukarundersökning åren 2013-2018.   Jämförelsen bygger på svar från hela riket och Uppsala underpresterar år efter år.  Under de 6 åren har UPS redovisat för Äldrenämnden (ÄLN) hur de boende upplever att kvalitén försämrats i flera avseenden. ÄLN har hänvisat till en annan undersökning som dock aldrig visats.

I följande områden, viktiga för de boende, har resultaten försämras för  Uppsala:

  • personalens tid för sitt arbete
  • meddelande i förväg om förändringar
  • möjligheter att påverka tider
  • trygghetskänsla
  • förtroende för personalen
  • aktiviteter
  • möjligheten att få kontakt med personalen vid behov.

Siv Asplund säger att varför Uppsala är så dåligt kan bero på att de boende som får plats är så sjuka och gamla. ”Vi är för gamla när vi kommer dit.” 

Lars O. Eriksson anser att vi måste ha en förändring och att ÄLN har för lite resurser.

Vilka ssk boenden som är bra eller mindre bra bör redovisas om äldre skall kunna välja boende, det finns inte någon konsumentupplysning när det gäller äldreboenden.

Karin tackade verksamhetscheferna för visat intresse för SÄV.

Rapporter från ombuden
Inleddes med en fundering över hur verksamhetscheferna kan ge intryck av att allt är bra för de äldre när Soc-styr:s rapport säger det motsatta.

Från Årstagården rapporterades att hörselslingorna som ej fungerar bra, ska åtgärdas och att när Villa Salabacke byggdes lovades de hörselslinga men det blev aldrig av, det ska åtgärdas. Finns inlämnad rapport från besök.

Lillsjögården. SÄV-ombuden ordnade hattparad och bakade kaffebröd, PRO ordnade musik med dragspel och fiol och boendet bjöd på kaffet. 30-talet boende deltog. I ett boende på landsbygden där alla känner varandra blir tonen och samvaron mycket familjär.

Glimmervägen.  Lämnade en utförlig rapport omfattande ett par A4-sidor.

Tavastehus. Boendet är tömt och flytten av de boende har fungerat mycket bra enligt de boende själva och de anhöriga. Kommunen har lagt stor kraft i att flytten skulle ske smidigt och SÄV-ombuden rapporterade att de har fått en positiv bild av arrangemanget.

Ferlin. Drivs nu av Förenade Care. En gruppledare  50% som deltar i arbetet på avdelningen. En arbetsterapeut och en sjukgymnast, båda 100%. En äldre pedagog som har Leva livet-utbildning. Arbetar i team. Kombinerar träning och aktivering på ett naturligt sätt. Tar reda på de boendens tidigare intressen och tar fram det i olika aktiviteter. Vårdhundar i tre olika raser. Ska köpa in en buss för utflykter. Genomförandeplan med delmål, mål och önskemål. Personalen får endast prata svenska på boendet.

Balder. Byte av verksamhetschef har inneburit att det är svårigheter att få kontakt med boendet för ett besök. Maud Blom gör ett nytt försök.

Björklingegården. Tipspromenader med rullstolar. SÄV-ombuden fick vara med på en aktivitet för de boende och fick därmed tillfälle att träffa all personal som arbetar på boendet.

Introduktion för nya SÄV-ombud.
Planerade introduktionen 8 maj måste p g a förhinder från flera deltagare flyttas till ett senare tillfälle. När detta skrivs är nytt datum bokat till tisdagen den 11 juni 2019 kl 10.00 på Storgatan.
F n har 8 personer anmält sig till introduktionen som hålls av Eva Gosselman och undertecknad.

Söker fler SÄV-ombud.
Det bör vara minst 2 SÄV-ombud på varje boende.
Man kan vara SÄV-ombud för flera boenden.
Man kan samarbeta med  andra pensionärsorganisationer, måste inte vara samma organisation.

Följande boenden behöver nya SÄV-ombud eller förstärkning: Attendo, Balder, Hagundagården, Hasselparken, Stenhagen, von Bahr, Karl-Johansgården och Västergården.

Övriga frågor
Karin har föredömligt skrivit en årsrapport för 2018 som delades ut.
Den som byter e-postadress skall omedelbart anmäla det till Lena eller Therese.
Nästa SÄV-möte är måndagen den 23 september kl. 09.30 på Storgatan. Då kommer kommunalrådet och ordföranden i ÄLN och KPR, Caroline Hoffstedt. En fråga som då bör ställas är kommunens regler för samboende på ssk boenden.  Får den som blir ensam bo kvar? Vidare framkom önskemål att ta fram kommunens demografiska utveckling av befolkningen, information om cykelturer (specialcyklar) på boenden och en belysning av hur den palliativa vården f n fungerar på boenden, med anledning av att ett SÄV-ombud rapporterade att nattetid finns endast 1 undersköterska på det boendet.

Karin avslutade mötet genom att berätta att årsrapporten och alla SÄV-rapporter finns på UPS hemsida.  Hon riktade ett stort tack till alla ombud ”ni förstår att ni är värdefulla och Guld värda för våra äldre” !

Antecknat
Ewon Enqvist
Sekr i UPS