Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), Handikappföreningars samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO), och Anhörigas Riksförbund (AHR-U), 2016-06-07

Deltagare ÄLN

Monica Östman (S), ordförande och Eva Adler (MP)

ÄLF

Gunn-Henny Dahl, direktör, och Frida Högberg, utvecklingsledare

UPS

Jan Ask, Ewon Enqvist, Roland Edwardsson och Sven-Olof Larsson

AHR-U

Christina Elvheden

HSO

Ingor Lind

Inledning

Ordföranden Monica Östman hälsar välkommen till dagens möte.

Standard för äldrevården

UPS undrar hur svensk standard SS 872500:2015 används i styrningen av äldreomsorgen i Uppsala.

Gunn-Henny Dahl: Förvaltningen är inte skyldig att följa alla standard och ledningssystem, utan ska följa lagen. Svensk standard är bra att följa och egen regi är van att jobba med standard.

Jan Ask: Uppsala förändrar sig inte nämnvärt vid jämförande siffror.

Stimulansmedel för ökad bemanning

Ewon Enqvist: Då Uppsala endast använde drygt 3 miljoner av tilldelade 15 miljoner för 2015 så är frågan om alla denna gång känner till att pengar finns att söka för 2016.

Frida Högberg: Alla känner till att pengar finns att söka för 2016. Äldreförvaltningen har utifrån en fördelningsram fördelat medlen till utförare som ansökt om medlen utifrån socialstyrelsens krav. 33 239 197 miljoner är nu fördelade varav 17,9 miljoner till egen regi. Den ökade bemanningen innebär 103 extra årsarbetare.

Regelbunden uppföljning kommer att ske där utförarna rapporterar till äldreförvaltning enligt socialstyrelsens uppföljningsfrågor. Äldreförvaltningen sammanställer rapporterna och återrapporterar till socialstyrelsen.

Sven-Olov Larsson: Vad händer 2017?

Frida Högberg: I augusti kommer besked om pengar för 2017.

SÄV-gruppens missnöje med Skogsgården

Ewon Enqvist: Det verkar som att det aldrig blir bättre på Skogsgården. Det saknas bland annat möbler och porslin. När gjordes den senaste uppföljningen på Skogsgården?

Förvaltningen återkommer i frågan. Gunn-Henny Dahl och ordföranden Monica Östman lovar att de ska besöka Skogsgården innan juni är slut.

Öppna jämförelser

Den sjätte gemensamma rapporten från SKL och Socialstyrelsen släpptes den 30 mars 2016. Rapporten beskriver kvaliteten inom vården och omsorgen. I det rikliga materialet har UPS sorterat fram några iakttagelser bland de 31 indikatorer som redovisas för år 2015. UPS skrivelse har skickats ut inför dagen möte och gås igenom tillsammans.

Fyra punkter betonas särskilt:

  1. Bottenbetyg har fåtts för ”Hemtjänsten i sin helhet”
  2. Särskilt boende får också ett dåligt sammanfattande betyg
  3. Hantering av läkemedel framstår som undermålig
  4. Genom att redovisa indikatorer i ordning efter hur Uppsala ligger till i förhållande till andra kommuner erhålls ett underlag för förbättringsarbete, ”prioriteringbarometer”.

Sven-Olov Larsson: Höganäs har mest röda siffror.

Gunn-Henny Dahl: Förvaltningen tar med sig siffrorna för vidare diskussion och återkommer i frågan till nästa möte.

Förvaltningsrätten har gett en 93-årig dam rätt till särskilt boende Vad skiljer kommunens beslut från förvaltningsrättens beslut? Förvaltningen redogör för förloppet enligt bilaga 1.

Antal sökande till särskilt boende idag, ensamstående såväl som sammanboende

Statistik visas enligt bilaga 2.

Sven-Olov Larsson: Statistiken är uppdelad på män och kvinnor. Det vore bra om förvaltningen kan skicka ut en uppgift om hur många som bor ensamma och hur många som bor i par för att få en bild av situationen.

Framtiden för trygghetsboenden

Gunn-Henny Dahl: Vid möten med privata utförare så framför de att önskemål inlrnmmer om en större grad av serviceboenden.

Jan Ask: Kommer subvention till värd/värdinna fortgå i kommande boendeformer?

Gunn-Henny Dahl: Trygghetsboenden finns kvar så länge.

I nya boenden kommer det att finnas ledlampor som tänds vid uppstigande, golv som är bra vid fall och duschstol a la biltvätt.

Ewon Enqvist: För närvarande är det viktigast att befintliga hjälpmedel används.

Avtalsuppföljning

UPS har ställt fråga om hur vårdgivarna följer avtalen med kommunen och hur många avtalsbrott som har skett under 2015.

Jan Ask: Det har inkommit uppgifter till UPS ledning om att vårdbolagen spar in på personal. Då avtalsbrott sker borde vite tas ut.

Gunn-Henny Dahl: Vid nya avtal med utförare så sker en individuppföljning efter tre månader och en avtalsuppföljning efter fem månader. Framkommer det brister vid uppföljningen så begär förvaltningen i handlingsplan en beskrivning av åtgärder på dessa brister för att säkerställa uppfyllelse av krav i avtal. Handlingsplanen följs därefter upp. Avtalsuppföljning sker därefter löpande eller om någon anmälan kommer in. Alla uppföljningsrapporter redovisas till äldrenämnden. Vid allvarliga avtalsbrott sker ekonomiska sanktioner.

Roland Edwardsson: Hur mycket kan det bli i vite?

Gunn-Henny Dahl: Från femte dagen 10 % av ersättningen. Gällande avtalsbrott under 2015 återkommer förvaltningen i frågan.

Pågående arbete gällande Äldrevänliga städer

Gunn-Henny Dahl: Det kommer att hållas rådslag under hösten 2016 där det ska fångas upp vad Uppsalaborna önskar ur ett äldreperspektiv.

Ewon Enqvist: Det är viktigt att arbetet sker underifrån. Vidare information se bilaga 3.

Gränser för att räknas som ”fattigpensionär”

Gunn-Henny Dahl: I Sverige räknas de som har en disponibel inkomst runt 12 000 kronor per månad, inklusive bostadstillägg som ”fattigpensionär”, och

gränsen för vad EU räknar som relativ fattigdom är 11000 kronor i månaden eller mindre.

UPS frågar hur många sådana pensionärer det finns i Uppsala.

Förvaltningen ber att få återkomma i frågan efter kontroll med individ- och familjeomsorgen. Vidare information se bilaga 4.

Övriga frågor

UPS utmanar presidiet på boule fredag den 1 juli 2016, klockan 14.00 Storgatan 11. Vid anteckningarna

Annie Arkebäck Moren, Nämndsekreterare