Ordförande Eva Kristiernin, tjänsteman Åsa Markström, m fl.

Från UPS, Jan Ask, Karin Näslund-Westman, Sven-Olov Larsson o undert.

Nämnden har föreningsdialoger med de föreningar som erhåller bidrag från nämnden och i UPS inbjöds att komma till ett möte och presentera sin verksamhet 2017-03-22 även om UPS inte ingår i gruppen.

Nämndens inriktning är att individen skall ha makten över sitt liv. Det är lång kö till bostäder. Önskemål om boende sker efter följande kriterier: 1. område, 2. man känner andra som bor där, 3. har närstående geografiskt nära, 4. kostnaden. Det som styr området är också kostnaden, vill gärna bo centralt. Åldersgruppen 65+ är redan etablerad och finns inte med i valen. På nämndens AU (denna kväll) skall rätten att välja boende diskuteras.

Jan informerade om SÄV-arbetet i UPS.

Äldreboende inom LSS med demens, hur stor är den gruppen? Vi frågar efter åldersstrukturen på demensboendena.

Bostäder som följer åldern finns. Kärleksutredningen medger att om tycke uppstår kan gemensamt boende erhållas.

Vi frågar också om personalens kompetens i arbetet, t ex demens.

Välfärdsteknik, hur följer politikerna den utvecklingen ? Det är ÄLN som har avtalet, omsorgsnämnden har endast hängavtal. Diskuterades kostnad och integritet men framför allt skall behovet styra.

Tillitsdelegationen skall besöka 25 kommuner, 12 är försökskommuner. Uppsala tillhör de 12. Tanken är att samla goda exempel på hur olika yrkeskategorier samarbetar inom ett ansvarsområde. Ordföranden menar att man ser fördelar med att man gjort en omorganisation från årsskiftet.

Omsorgsnämnden känner väl till projektet Den Äldrevänliga Staden.

Ordföranden sammanfattade dagens diskussion: SÄV, välfärdsteknologi, åldersstrukturen på boenden/demens.

Nästa möte den 16 oktober 2017.

Ewon Enqvist