Mötet startade med repetition av grundfakta om boendet:

Antal boende totalt : 33 platser
Antal dementa boende: 8 – 10 platser (1 dubblett)
Antal parboende: 3 platser (varav 1för dementa boende)

Bemanning följer avtalet med kommunen:
Omvårdnad
Dagtid 5 st.
Kväll 3 st.
Natt 2 st.
Helg 4 st.

Demens
Dagtid 3 st.
Kväll 2 st.
Helg 2 st.

Boendet har förmånen att ha avtal med Vårdcentralen i samma hus när det gäller läkare. Tandläkare (Oral Care), frisör och fotvårdsterapeut kommer regelbundet och besöker de boende.

Boendet har 2 st Silviasystrar anställda. Dessa bildar nätverk med kolleger vid boendet Liljeforstorg och samarbetar i utvecklande frågor. Lägsta utbildningsnivå för tillsvidareanställd personal är undersköterskor.

Aktiviteter sker i princip varje vardag. Mon.ia Muhre ’n heter den nyanställda aktivitetsledaren. Många aktiviteter sker i sarnarbete med Röda Korsets Rasboavdelning.

Kommunens uppföljning sker genom tertialrappertering från ansvarig på boendet och genom kontroller av särskilda funktioner.Ingen extra uppföljning har dock skett under senaste året.

Inom 14 dagar efter inflyttning upprättas levnadsberättelser och genomförandeplan i samråd med anhöriga.

Diskuterades problem med promenader på höst och vinter, delvis beroende på att antalet frivilliga minskat och att gångvägar i närområdet är dåligt underhållna. Betonades vikten av att de boende får vara ute i friska luften.

Röda Korset har försökt få tillstånd en jour för ledsagare vid akut sjukdom men ännu inte lyckats. Inuläget lämnas de boende över till ambulans­ och/eller övrig vårdpersonal.

Under året har Vigmund hjälpt till med akut korttidsboende i mån av plats.

Bosamordning inom kommunen sköter placering av boende och såvitt vi förstår är kötider inte långa. Inuläget finns 1dubblett för demenssjuka ledig.

Diskuterades hur man arbetar med mat, eventuell undernäring, hjälp vid måltider och valmöjligheter. Framfördes att maten är närande och god av en medlem av SÄV-gruppen som haft möjlighet att delta vid måltider.

En ”hörselgrupp” skall bildas för att informera de boende om hur man lätt kan sköta hörapparater. Dessutom utreds tekniken med befintlig hörslinga inom fastigheten.

SÄV-gruppen tackade för inbjudan Anhöriggruppens möte den 2 december 2014. Ett initiativ som kan innebära bra samarbete.

Bestämdes att nästa möte skall hållas den 2 mars 2015, kl 13.00 i Vigmunds lokaler.

Vid anteckningarna

Carin Kylengren
PRO Rasbo-Rasbokil