Minnesanteckningar från möte i SÄV 2018-02-19 kl 9.00 – 11.00 på Storgatan 11 i Uppsala.

Närvarande från särskilda boenden, verksamhetscheferna på Fortuna-Onela, Hagundagården. Sandelska och Sävjahus.
SÄV-ombud från Anderas Ands minne, Bernadotte, Björklingegården, Ferlin, Glimmervägen, Granbommen, Höganäs, Karl Johan, Liljeforstorg, Lillsjögården, Linné, Lundgården, Salabacke Plaza, Sandelska, Skogsgården, Sävjahus, Tunåsen, Vigmund, Villa Hovstallet, Årstagården.
Från UPS deltog Karin Näslund-Westman, ordförande, Ewon Enqvist, sekreterare.
Från kommunen deltog Mia Gustafsson från Äldreförvaltningen (ÄLF), Regionens tolkservice skrev.

Karin Näslund-Westman Vice ordförande UPS hälsade de 32 SÄV-ombuden och 4 verksamhetschefer välkomna, samt vände sig särskilt till den inbjudna gästen Mia Gustafsson, nya SÄV-ombud och regionens tolkservicepersonal. Därefter presenterade Mia Gustafsson organisationen på ÄLF där hon arbetat som avtalsstrateg tom utgången av 2017 men i den nya organisationen som Områdeschef 2. Verksamheten är uppdelad i olika sektorer som strategi och planering (Bo Engström), avtal och marknad med upphandling och kontrakt, kvalitet och utveckling (uppföljning), kommunens träffpunkter (Lars Östlund). SÄV kommer att få ta del av bildmaterialet.

Kommunen har i dag 35 särskilda boenden med 1 700 platser, 18 drivs i kommunal regi, övriga i privat regi. Den 1 april tar kommunen över Lundgården i egen regi och därmed blir antalet kommunalt drivna boenden 19 till antalet. De i år övertagna från privat regi är Sävja (Victum), Årstagården och Hasselparken (Aleris), von Bahr (Attendo IFU), Granbommen, Skogsgården och Lillsjögården (Vardaga) samt Lundgården (Förenade Care) från 1 april. De flesta av befintlig personal har kommunen tagit över. På frågan vilken kompetens de nya verksamhetscheferna besitter svarade Mia att en del är sjuksköterskor, många har vårdutbildning och ledarskap men i grunder har alla lång erfarenhet.

Läget de närmaste åren är
Salabacke Plaza (Aleris) 72 platser
Råbyvägen öppnar i maj 2018 75 platser (Attendo)
Vattholma/G:la Uppsalagatan, etapp 1, 105 platser (Attendo)
Sportfältsvägen 74 platser, trolig driftstart början av 2020
Seminariegatan 54 platser troligen driftstart under 2020
Ebbagården utbyggnad 60 platser driftstart sommaren 2020
Diakonistiftelsen 95 platser troligen driftstat sommaren 2020.
Totalt 535 nya platser i kommunen för särskilda boenden 2017-2020.

Kontraktskrivning pågår med Balder, Höganäs, Ferlin. På en fråga om skillnaden mellan staden och landet svarade Mia att alla särskilda boenden behandlas lika oavsett om de ligger i staden eller på landsbygden.

Mia berättade att Björngården lagts ner och boende flyttat till Vipängen som är ett palliativt centrum. Kommunen kommer att avveckla Vipängen, de boende flyttar till Odhumbla. F d palliativt centrum (Ultuna) har 25 omvårdnadsplatser. Nora har växelvård för att ge anhöriga avlastning. Sävjahus har korttidsboende.

Rapporter om besök lämnades från Lillsjögården och från Salabacka Plaza, det senare hade besökts av ledamöter från UPS och SÄV-ombud. SÄV ombuden hade inte varit på några besök ännu 2018. Diskuterades hur rapportering från besök på boenden skall ske, detaljrika och långa skrivningar kan med fördel placeras på UPS hemsida och på SÄVmöten lämnas en kortare och detaljerad beskrivning av just de frågor man diskuterat med verksamhetschefen. Många uttryckte vikten av att alla besök rapporteras för att ge erfarenheter och utbyte. Skrivna rapporter läggs som tidigare ut på hemsidan.

En kortare diskussion uppstod om kollektivtrafiken men den diskuteras i andra sammanhang och SÄV håller sig till vårdområdet.

Nästa möte är den 7 maj. Att samlas klockan 9 på morgonen innebär för flera som bor utanför staden, att starta resan tidigt och därför föreslogs att SÄV-möten börjar kl 9.30 och i stället slutar vid 12-tiden. Förslaget antogs.

Nästa SÄVmöte är 7 maj kl. 0930 – 1200 på Storgatan 11. Inbjuden gäst är Christina Gustafsson, avdelningschef kvalité och utveckling.

Ordföranden Karin N-W tackade samtliga närvarande för givande diskussioner och frågeställningar och förklarade mötet avslutat.

Antecknat
Ewon Enqvist
ewon.enqvist@comhem.se