Tisdagen 2 februari 2016 kl 13.00 – 15.00 på Storgatan 11

Ordförande Jan Ask.
Följande boenden var representerade (siffran inom parantes anger antal personer): Balder/Liljefors (2), Bernadotte/Gutasund (2), Björklingegården (3), Dalbyhemmet (1), Ebbagården (2), Granbommen (1), Lillsjögården (3), Lundgården (2), Myrbergska (2), Skogsgården (3), Stenhagen (2), Sävjahus (1), Topelius (2), Vigmund (1).
Följande boenden var representare av verksamhetschefer: Liljefors (2, varav en är regionchef), Lundgården, Tunåsen, Vigmund, von Bahr, Lillsjögården.

Mötet öppnas
Jan Ask hälsade välkommen, därefter följde en presentation av de närvarande.

Föredragningslista
I anteckningar från föregående möte har Gea Elvingsson, Björklingegården, noterats som verksamhetschef men hon deltar i SÄV-gruppen på boendet. Det påtalades problem med utskriften av minnesanteckningarna och därför skickas handlingarna fortsättningsvis i PDF-fil.

Hög förbrukning av mediciner
Uppsala ligger högt i förbrukning av mediciner jämfört med övriga landet och det bör uppmärksammas särskilt bland äldre. Verksamhetschefen för Lillsjögården rapporterar att kontrollen är utmärkt och att medicineringen sköts av personal som väl känner de boende. Förenade Care arbetar med riskanalyser och för medicinering finns tillgång till både apotekare och sjuksköterska. Jan konstaterar att det känns betryggande men att frågan bör följas upp vid besöken på vårdboenden.

Fallskador
Jan berättade att fallskadorna i Sverige kostar 22 miljarder kronor varje år och att 1 400 personer dör av fallskador. Statistiken visar att varje dag faller tre äldre och att skadade i fallolyckor är fler än i bilskadade. Påtalades att en orsak är att äldre har fel skor eller går med ”loddor”. Förenade Care har strumpor med halkskydd för dem som inte vill ha skor. Stor vikt läggs också vid maten, rätt näring varje dag är viktigt liksom gympa eller terapi för att behålla balansen och styrkan.

En del fall sker också inom hemvården, särskilt problematiskt när många äldre bor ensamma. Jan påpekar att har man ramlat en gång är risken stor att man faller igen. Medvetenheten om riskerna har ökat så att åtgärder vidtas. Det är bra att SÄV-grupperna ser problemen och ställer frågor om det här vid besöken. Ett problem är att mer än 75% av äldre över 75 år inte ägnar sig åt motion. En del Träffpunkter har motion på programmet och Röda Korset har fixare för hjälp hemma. Äldrenämnden (ÄLN) arbetar med problemet och UPS håller frågan levande i nämnden. Är även ett ärenden för Kommunala pensionärsrådet (KPR).

Att vara SÄV-ombud
Redovisades besök på flera vårdboenden med skiftande kvalitet. Medan Lillsjögården i Almunge är drömmen av ett äldreboende med aktiviteter av skilda slag, är det stora problem på Skogsgården i Storvreta som på två år haft fem verksamhetschefer, har slitna möbler och avsaknad av husgeråd. SÄV-gruppen är tveksam till uppdraget och ifrågasätter bristen på åtgärder från Vardaga som driver boendet. Verksamhetschefen på Lillsjögården (också Vardaga) är inte bekant med omständigheterna men tar med sig synpunkterna. Jan tar upp frågan om Skogsgården med ansvarig tjänsteman på kommunen. Verksamhetschef på Bernadotte (Kosmos) är ännu inte tillsatt.

Diskuterades om SÄV-gruppen får besöka dementa boende. Här finns ibland föreställningen att de dementa blir oroliga vid besök. Kerstin Lundström, demenssjuksköterska, säger dock (via UPS sekreterare) att det är tvärtom, de dementa vill bli sedda och känna att någon bryr sig om dem. Det visar sig att på flera boenden får SÄV-gruppen besöka även dementa och har fått fin kontakt.

Även Carin Unebrand berättar att på boenden som drivs av Förenade Care får de träffa alla som bor där.

Rapporter från besök
Lundgården lämnade rapport från besök den 21 januari att läggas ut på UPS hemsida.

Lilljsögården har haft julfest, spelat gammal musik på vevgrammofon och Maj-Lis Lundin har fått en egen vän i en dement boende.

På Sävjahus (Victum) råder stor öppenhet. SÄV-gruppen besöker själva boendet och berättar om händelser i Uppsala från förr i tiden, det blir en igenkänningsfaktor. Med små medel kan vi vara mycket aktiva säger Ove Hedin.

SÄV-gruppen Balder/Liljefors lämnar senare rapport från ett besök den 18 december.

Övriga frågor
Hans tog upp frågan om skillnader i vården mellan privat och kommunal verksamhet avseende bl a personaltätheten. Regionchefen för Förenade Care, Susanna Gerhard, svarade från företaget, som även är störst i Uppsala på hemtjänstsidan med säkerställd vård och nöjda kunder. Företaget har erhållit utmärkelsen Guldtanden (Landstinget) för bästa tandvården. Verksamhetschefen på Lillsjögården, Luis Quiroga Jara svarade också på frågan.

Nästa möte
SÄV-grupperna träffas nästa gång den 10 maj på Storgatan kl 13-15. Då ska Kultur i vården upp på dagordningen. De närvarande ombads att berätta för verksamhetschefen på sitt vårdboende när nästa möte är. Det är en stor tillgång i samtalen att de deltar och vi är glada att i varje fall några av dem deltar i mötena.

Avslutning
Jan Ask tackade alla närvarande för att de kommit och deltagit i samtalen och berättat om sitt uppdrag. Verksamheten med SÄV-grupperna utvecklas, även om det ibland kan tyckas att det blir myr-steg, men vi har ju framtiden för oss.

Antecknat,

Ewon Enqvist
sekreteraren@uppsalapensionarerna.se