Minnesanteckningar från SÄV-möte 2018-09-24 på Storgatan 11.

Närvarande:  SÄV-ombud från Björklingegården, Ferlin, Glimmervägen, Granbommen, Höganäs, Liljefors, Lillsjögården, Lundgården, Salabacke Plaza, Sandelska huset, Skogsgården, Sävjahus, Tunåsen, Vigmund, Årstagården.
Verksamhetschefer från: Andreas And, Attendo Råbyvägen, Ebbagården, Fortuna-Onnela, Liljeforstorg 4, Lillsjögården, Salabacke Plaza, Sandelska huset, Tavastehus, Tunåsen, Vigmund.
Äldreförvaltningen: förvaltningsdirektör Carina Juhlin.

 

Ansvarig för SÄV-arbetet, UPS viceordförande, Karin Näslund-Westman, hälsade de drygt 40-talet närvarande välkomna.  En presentationsrunda följde.

SÄV 10 år
Med anledning av att verksamheten fyller 10 år blir nästa SÄV-möte ett jubileum och samtliga SÄV-ombud och Verksamhetschefer bjuds in. Gäster är inbjudna.

Äldres sexualitet
FoU i Landstinget (numera regionen) hade under hösten 2017 ett seminarium om äldres villkor i vården. Ett par ledamöter från UPS bevistade seminariet. En forskare från Danmark talade om hur man i det landet ger människor möjlighet att på frivillig väg vårda sin sexualitet, en drift som följer individen hela livet. Endast Malmö kommun i Sverige hade då tagit informationen till sig och börjat arbeta med frågan. Den boende erbjuds enskilt rum med belysning, musik och egen tid, rummet låses önskad tid. Resultatet blir lugnare (harmoniska) personer.

Bemötande på kommunens äldreboenden
SÄV-arbetet bygger på kommunikation mellan verksamhetschefen och SÄV-ombuden vid de senares besök på boendet. Flera SÄV-ombud berättade och bekräftade att de blir väl mottagna och tid ges för frågor och svar samt att annan personal kan delta i mötena. Det ges information om verksamheten och de aktiviteter som erbjuds.

Förslag på ämnen att diskutera
Verksamhetscheferna erbjuds att föreslå ämnen eller vårdområden som kan diskuteras, förslagsvis vid första mötet 18 februari 2019. Karin tar emot förslag på sin mail: karin.naslund1@comhem.se

Information från Äldreförvaltningen (ÄLF)
Carina Juhlin, förvaltningsdirektör, informerade. 1 300 personer står i bostadskö till trygghetsboenden. Carina berättade om förslaget till nytt trygghetsboende  för 65+ med bilder på texten i Socialtjänstlagen. Boendet blir biståndsbedömt. I lagtexten anges förutsättningar för att erhålla ett trygghetsboende, t ex att man besväras av ensamhet och otrygghet, saknar kötid eller kapital för att på egen hand hitta sitt boende eller isolering. Boendet har gemensamma måltider och möjlighet till umgänge och gemenskap. Personen bor på trygghetsboende till dess man måste till ett särskilt boende men erhåller man inte plats där får man hemtjänst på boendet en viss tid. Kommunen beräknar att det i Uppsala behövs 120 platser i dag för 85 år och äldre.

Eva Gosselman frågade om kö finns till plats på särskilt boende. Carina svarade att det i dagsläget finns tomma platser i kommunen.

Därefter informerade Carina om de 5.8 Mkr som kommunen fått för att införa välfärdsteknik för äldre. Största delen av pengarna går till Wi-fi på boenden, förbättra larmtjänsten särskilt på landsbygden och skapa en ”testbädd” för att prova ny välfärdsteknik. Kommunen driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med regionen och ett företag som ägs av SKL (Sveriges Kommun och Landsting), Inese. Ett samarbete har inletts med Västerås kommun. Ulla Hjelmqvist frågade om alla äldreboenden får ny teknik men Carina svarade att privata ägare har redan tekniken. Andreas And har t ex egen IT-tekniker.

Utdelning av SÄV-nål
SÄV-märke delades ut till de närvarande och mottogs med en applåd av ombuden! Karin berättade att märket ska bäras av ombuden när de representerar SÄV och därmed UPS. Märket tyder på att Ombuden har fått introduktion i SÄV-arbetet och information om UPS verksamhet.

Rapporter
Rapporter från besök på boenden lämnades från Sandelska huset, Lundgården, Björklingegården, Attendo Råbyvägen, Vardaga Ferlin, Lillsjögården och Sävjahus.

Vardaga Ferlin övergår 8 januari 2019 till Förenade Care. Lillsjögården övergår till Vardaga. Lundgården har kommunen tagit över från Förenade Care. Höganäs övertas av Polstjärnan 5 oktober i år.

Karin påminde ombuden vikten av att rapportera besöken på boendena, dels för att förmedla kunskap om besöken mellan SÄV-ombuden och dels för att kunna göra vissa jämförelser i omsorgen som de äldre mellan de olika boendena.

Birgitta Ljungqvist, SKPF, refererade till en artikel i Kommunalarbetaren om anställda utrikesfödda och hon tar upp den vid SÄV-mötet 18 februari 2019.

SÄV-möten 2019
Karin anmälde tider för SÄV-möten 2019: 18/2, 6/5, 23/9, 25/11.

Avslutning
Karin tackade för bra information, uttömmande besöksrapporter och ett stort engagemang i uppdraget. Karin  hälsade alla välkomna till jubileet och förklarade mötet avslutat.

Antecknat

Ewon Enqvist

070 351 07 37
ewon.enqvist@comhem.se