tisdagen den 29 april 2014 på Storgatan 11

Ordförande Jan Ask
Deltagarförteckning upprättad.
Förutom Maj-Lis Lundin, Eva Gosselman, Carin Unebrand, Inger Grandell och Sören Gozzi (som alla är SÄV-ombud)  deltog från UPS styrelse Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm och Naz Ahmed Shaikh.

Jan hälsade välkommen och berättade att UPS styrelse utsett honom till ansvarig för arbetet med SÄV-grupperna.

Maj-Lis Lundin berättade om besök på Lillsjögården i Almunge (Vardaga). Hemtjänsten är numera flyttad till Faringe. På Lillsjögården finns tillgång till läkare och sjuksköterska. Många boende får inte besök och då är volontärer en tillgång. SÄV-gruppen blir väl mottagen. Man träffas fyra ggr/år och tid för nästa möte bestäms innan man skiljs åt.  I gruppen ingår Lillian Berggren, Ulla Svensson och Maj-Lis Lundin.

Eva Gosselman redovisade besök på Årstagården (Aleris).  Maten tas från Dafgård och den är varm. Årstagården har deltagit i projektet MuMs som lagt stor vikt utformningen av måltider på äldreboenden för att skapa trivsamma stunder. Läkare finns två ggr/vecka. Tillgång till tandläkare och medicin-genomgångar. Här finns också djur, t ex hund, höns på gården.

Carin Unebrand besöker, tillsammans med Viola Strignert, Balder, Liljefors och Lundgården (samtliga Förenade Care). Även här finns tillgång till läkare. Personalen sköter själva schemaläggningen och det går utmärkt. Atmosfären god.

Sören Gozzi har, tillsammans med Ruth Nordh och Nelly Skogsberg, Hasselparken (Aleris). Här finns 69 boende med olika grader av demens. De anställda genomgår löpande utbildning. Tandläkare sköter tandhälsan. På boendet finns både anhörigråd och boenderåd. Sören ser det ytterst angeläget att de boende kommer ut i friska luften.

Inger Grandell är SÄV-ombud på Karl Johan och Västergården (Kosmo). Det har varit problem med tillsättandet av föreståndare. Tidigare togs maten från kommunen, numera från Sävja och är till full belåtenhet.

Jarl Lundin har Sandelska på Vattholmavägen. Boendet drivs av Attendo och har funnits i två år. Bra personal och bra ledning. Stort intresse för datorer, varje rum har datoruppkoppling.

Laila Backlund har Sävjahus (Victum Omsorg) och de är fyra personer i SÄV-gruppen. Det är lärorikt att få information om vårdboenden. Hon har en utmärkt kontakt med ledningen och SÄV-gruppen inbjuds till fester och har en stående inbjudan till frukostklubben. Blandat boende med inriktning på demens. Undersköterskor ges utbildning i demenssjukdom.  Bo Hedin, som ingår i gruppen, pratar kultur (Linné) och historia med de boende, mycket uppskattat.

Barbro Sundström och Lena Hägg besöker Myrbergska (Uppsala kommun). Här finns 59 lägenheter varav 34 för dementa. Personalen består av 47 personer. Finns en genomförandeplan. Tillgång till arbetsterapeut, läkare, tandläkare, frisör, vårdhund. Man planerar en träff med anhöriggruppen. Föreståndaren beskriver verksamheten som mycket bra för de boende. Genom kontakt med anhörig till boende har framkommit andra synpunkter och funderingen är om det finns risk att föreståndarna (generellt) ger sken av att det är bättre på boendet än hur brukarna upplever det.

Carin Kylengren tycker Vigmund i Rasbo (Förenade Care) fungerar bra men ser ingen struktur i rapporteringen och uppföljningen av kontakter in till KPR.
Jan svarar att vi samlar på oss för att göra förbättringar.

Ahmed efterlyser kommunikation, vad gör vi nästa gång vi träffas ?
Diskuterades om gruppen ska lämna muntliga eller skriftliga rapporter, om möte ska ske med föreståndaren och/eller de boende. SÄV-gruppen kan samarbeta med anhöriggrupp.

Marianne Asp, Bernadotthemmet (Kosmo),  har tagit upp frågan om möte med anhöriggruppen men ingen träff är ordnad. Maten på Kosmo kostar 65 kronor medan den på andra vårdboenden (t ex kommunens) kostar 42 kronor.

Jan tror att möten med föreståndaren och anhöriggruppen kan vara resultatet av en bättre kommunikation och samtal om verksamheten. Jan kontaktar personal-organisationerna och berättar vilka vårdboenden som är obemannade och ber om hjälp.  En förteckning över alla vårdboenden delades ut.

Tidigare har funnits problem med att par där den ene har vårdbehov inte fick flytta in men det är ändrat nu. Mats berättar att ensamma boende delar på dubletter eftersom det saknades efterfrågan.  Frågan hålls levande i framtida diskussioner.

Togs upp bemötandet av anhöriga som aktualiserats vid möte med Äldrenämndens presidium den 16 april. Inga klagomål framfördes vid mötet  och frågan tas upp med kommunen vid nästa möte den 16 september.

En lista över föreståndarna på vårdboenden tas fram till nästa möte.

Beslutades  att nästa möte i SÄV-gruppen hålls tisdagen den 16 september kl 13-15 på Storgatan 11. Till mötet inbjuds även föreståndarna.

Tackade Jan för bra inlägg och en aktiv diskussion och förklarade mötet avslutat.

 

Ewon Enqvist
sekreteraren@uppsalapensionarerna.se