Fredagen den 4 december 2015 på Storgatan 11

Ordförande Jan Ask.

Följande boenden var representerade: Balder, Björklingegården, Dalbyhemmet, Ebbagården, Eriksdalsgården, Granbommen, Hasselparken, Karl Johan/Västergården, Liljefors, Lillsjögården, Lundgården, Skogsgården, Stenhagen, Sävjahus, von Bahr, Vård och Omsorg, Årstagården.

Verksamhetschefer från Hasselparken (Aleris omsorg) Ulrika Strand, Björklingegården (Vård och omsorg) Gea Elvingsson, von Bahr (Attendo) Johan Lagvik.

Från UPS styrelse deltog utöver ordföranden, Sven-Olov Larsson och Roland Edwardsson, från Träffpunkten Matthieu Hartig.

Öppnande och föredragningslista

Jan Ask hälsade välkommen. Anteckningar från mötet 2 september utan ändringar. Vad har hänt sedan sist?, Ny information från Socialstyrelsen, Rapporter från besök på boenden, Nyhetsbrevet och sammanträdestider 2016 (repetition).

Björkgården

Uppgifter om att Björkgården i Knutby skall läggas ner har cirkulerat men ett par dagar före detta möte meddelade Äldrekontoret i kommunen att Björkgården blir kvar men kombineras med andra verksamheter utöver de nuvarande. De boende har agerat för att få behålla boendet som är i stort behov av renovering.

Välfärdsteknologi

Ordföranden berättade om ett seminarium om teknik i vården som UPS och Regionförbundet genomförde den 5 nov. i Uppsala. Målgruppen var framför allt politiker i länet inom vården men tyvärr uteblev de. Statens Medicintekniska Råd talade bl a om att skydda den personliga integriteten vid användande av tekniken. Hjälpmedel i form av avancerad teknisk utrustning (bl a GPS och robotar), är en brist i kommunen.

Förteckning över vårdboenden

En ny upplaga av befintliga vårdboenden i Uppsala kommun, namnen på boenden och vem som driver dem, delades ut. Uppdateras efter hand.

Rapporter

Ulla Milton, Ebbagården, rapporterade positiva intryck från besök med bra sysselsättning för de boende. Rapporten finns på UPS´ hemsida.

Eva Gosselman lämnade en utförlig rapport från besök på Årstagården, ett demensboende som drivs av Aleris. Rapporten finns på UPS´ hemsida.

Lilian Berggren rapporterade från verksamheten på Lillsjögården i Almunge som fungerar bra, har många volontärer, KF-tester, den 2 december var det fest med glögg och pepparkakor, fint dukat, pajer, musikfrågor från stenkakor och besök av PUK-hästen (vaktparaden i Stockholm).

Pereric Olsson, Skogsgården i Vattholma, berättade att man väntat länge på den verksamhetschef som nu har kommit och hoppas att hon stannar länge. Det är svårigheter att rekrytera personal p g a dyra resor till Storvreta. Rikshem äger fastheten, verksamheten drivs av Vardaga. Man behöver nya vitvaror, lovades bättre möbler i samlingssalarna (nedsuttna dynor) för 1,5 år sedan, saknar porslin och har endast kaffeskedar. Pereric frågar vad kan krävas avseende sociala aktiviteter på ett boende och rekommenderades ställa frågan till verksamhetschefen på boendet.

Ulrika Strand, Hasselparken, anser att SÄV-grupperna är viktiga för alla särskilda boenden i kommunen.

UPS enkät från Höstmötet 2015

Tre viktiga frågor framkom i svaren, boenden, trafiken (framkomligheten) och kollektivtrafiken. I den följande diskussionen tog SÄV-ombuden upp bl a gratis bussresor under lågsäsong dagtid, pris på seniorkortet och zonindelningen, gångtrafikanter kontra cyklister och angeläget att kommunen skapar olika boendeformer utanför stadskärnan så äldre kan bo kvar i sitt närområde. Sven-Olov Larsson berättade att UPS i sina remissvar till kommunen föreslår att man skapar en sammahållen bebyggelse (kvarter) bestående av särskilda boenden, trygghetsboenden och demensboenden med närhet till kollektivtrafik och service såsom butiker och vård. Alla är frågor som UPS arbetar med, där stödet från medlemsorganisationerna är viktigt och som prioriteras i samtal med beslutsfattare.

Socialstyrelsens enkät 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen ? 40 248 svar hade inkommit, varav 691 från Uppsala, 31 särskilda boenden, 23 privata och 8 i kommunal regi. Uppsala ligger under genomsnittet i svarsfrekvens i förhållande till hela landet. Matthieu presenterade resultatet av enkäten och visade på storbildsskärmen hur man söker informationen på varje boende i hela landet. Detaljerna visar också varje våningsplan i resp boende. Den som inte har tillgång till dator kan få ut resultatet av undersökningen på sitt boende i pappersformat från Matthieu (ring 727 51 24, Träffpunkten, Storgatan 11).

Det är de boende som svarat på frågorna, själva, genom anhörig eller genom anställd på boendet. Det bör beaktas vid genomläsningen av svaren.

Nyhetsbrevet

UPS ger ut ett nyhetsbrev till sina medlemsorganisationer med aktuell information om händelser och beslut. Brevet finns endast på nätet. Flera av de närvarande anmälde intresse av att erhålla Nyhetsbrevet.

Möten under 2016

Följande tider är avsatta för möten med SÄV-ombuden; 2 februari, 10 maj, 20 september och 15 november.

Avslutning

Åter igen ett givande möte med en aktiv diskussion och god stämning. Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.

 

Antecknat
Ewon Enqvist
sekreteraren.ups@uppsalapensionarerna.se