Förkortningar: USK =undersköterska, SSK = Sjuksköterska, VC =Verksamhetschef,

NÄRVARANDE

24 SÄV ombud och 7 VC. (siffran inom parentes anger antal personer)
Bernadotte 0, Gutasund (2), Granbommen (1), Förenade Care (1), Skogsgården (1), Vigmund (3), Lundgården (3), Sävjahus (2), Björklingegården (2), Lillsjögården (4), Villa Hovstallet (1), Topelius (2), PRO Fjärdingen (1), Årstagården (2), Eriksdalsgården Vård och omsorg (2), Attendo von Bahr (1), Stenhagen (1), Myrbergska Gården(1), Vård och omsorg (3).

Jan Ask, Ordförande UPS, och Karin Näslund-Westman, UPS, sekreterare för dagen.

DISKUSSIONSPUNKTER

Undernäring bland äldre, Vård livets slutskede och Rapporter från SÄV ombud.

MÖTETS ÖPPNADE

Ordförande Jan Ask hälsade alla välkomna och efter det en kort presentation av deltagarna.

UNDERNÄRING BLAND ÄLDRE PÅ BOENDEN.

Jan Ask berättar att 10 % av boende på särskilda boenden lider av undernäring. Undernäring kommer inte plötsligt, när upptäcker man den, vem slår larm, vad beror den på och kan man drabbas av Anorexi? Hur arbetas det ute på arbetsplatserna för att undvika den och hur kommer man till rätta med den? Miljön runt maten, tiden, doften, lugnet runt matsituationen är viktiga frågor.

På arbetsplatserna ser man problem med att många av de boende har dålig tandstatus, munhygien och matlust. Vissa personer har sväljsvårigheter lider av depression, tid och personal kan vara ett problem, och att personen säger sig ha ätit. VC Lillsjögården menar att svensk lagstiftning kan hindra då man inte får tvinga någon att äta. Fler dietister efterfrågas. USK utbildning saknar munvård. Vissa boenden har kontinuerlig kontakt med tandläkare, tandhygienist, dietist och har pedagogiska måltider. De flesta försöker att göra måltiden till en trevlig stund i samvaro med andra. Topelius har matkonsulent som mäter matlusten. VC Lillsjögården poängterar lyssnandet om hunger hos de boende. Årstagårdens demensboende lägger speciell vikt vid dukningen då dukningen och doften av mat är viktigt.

VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE EFTER OMTANKENS STÄNGNING.

Jan Ask: Ingen ska behöva vara otrygg eller rädd för att dö ensam eller med smärta. Det ska finnas god vård i livets slutskede. Alla medarbetare bör ha kunskaper! Delegationsordningen för smärtlindring med spruta, hur ser den ut? Vem får ge smärtlindring när sjuksköterskan är ledig? Vet VC hur det fungerar i praktiken hos medarbetarna. Hur gör man med akuta fall när inget är planerat? Kan den vård man får i livets slutskede vara en ekonomisk fråga? Inga Speciella avdelningar för döende bör inte finnas.

Hur ser det ut på arbetsplatserna? Vid Lundgården har det fler svårt sjuka efter omtankens nedläggning och boendekedjan är svår att lösa. Palliativa vården klaras av på ett bra sätt men det behövs mer kunskap, viktigt är att det fungerar mellan närstående och personal det finns kontaktperson för anhöriga. Vården bedrivs dygnet runt, man köper tjänster och Palliativa teamet finns att tillgå. Vissa VC är även SSK. Lillsjögården har en genomförandeplan med vad man ska tänka på med den döende och de anhöriga, ta reda på önskemål, det ska finnas en överenskommelse mellan anhörig och personal.VC Topelius betonar teamet personal och läkare är av största vikt för att det ska fungera. Smärtlindring fungerar genom brytpunktssamtal med läkare som ger ordination.

Ingen ska behöva dö med smärta, lokala rutiner ses över kontinuerligt, extra insatser är inga problem. Kulturella skillnader kan ibland upplevas.

SÄV vid Vigmund undrar om det är vision eller verklighet då allt låter så bra ute i verksamheterna?

SÄV Granbommen undrar var gränsen går mellan hemtjänst och äldreboende? Får man vara hemma när det blir vård i livets slutskede eller måste man till Hospice? VC poängterar vikten av brytpunkts-samtalet med läkaren som ger ordination. Carin U. SÄV har personlig erfarenhet av SSK i hemmet och anser att det är det bästa och mest trygga för både den enskilde och de anhöriga.

SÄV vid Lundgården undrar över hemtjänstpersonalens utbildning? Omvårdnadspersonal som önskar USK utbildning men har gymnasiekompetens sedan tidigare får inte ta en USK-examen. UPS har lyft frågan tidigare i ÄLN meddelar Jan.

RAPPORTER

Fler ombud rapporterade att de har ett bra samarbete med VC. SÄV för Bernadottehemmet blir inte insläppta där. På Gutasund tas man emot positivt. Hans R. ser positivt att det kommer in nya VC med annan kultur. Private Nursering, är ny vårdgivare vid Vigmund sedan 15 nov 2015 med en samarbetsvillig VC, all personal är kvar, det finns lediga boendeplatser, liten efterfrågan av dagverksamhet, flera frivilliga grupper, SÄV försöker få tillstånd kontakt med anhörigrådet. Sävjahus har möten med VC och dietist och arbetar med språkstöd då språkfrågor är viktiga. PRO Kultur, rapporterar om ett tänkt projekt om ” Kultur på äldreboenden”. Vad är livets mening och önskemål kring detta hos den enskilde? Hur ska personens inre behov tydlig göras? Hur får personalen kännedom önskemålen om den enskilde inte kan förmedla sig? Hur kan rutiner skapas? Vems ansvar är det att förmedla?

Vid Årstagården deltar VC vid SÄV möten, de arbetar med fallskador, ser över kulturella frågor och demensboendet utökas. De flesta efterfrågar personal med USK utbildning.

SKRIFTLIGA RAPPORTER

Inlämnades från Vigmund, Årstagården och Björklingegården.

ÖVRIGT

SÄV vid Årstagården är fr.o.m. nu Yvonne van Baal och Christina Eriksson. Eva Gosselman övergår till Sandelska huset.

Checklista som används vid SÄV möten på boenden önskas ligga på UPS hemsida.

Hans Rönnqvist har haft studiecirkel utifrån Lennart Koskinens bok. ”Hur får man ihop livspuzzlet”.

Ingegärd Wåhlin undrar vad som har hänt med ärendet Skogsgården? UPS har inte fått svar på frågan i ÄLN.

NÄSTA MÖTE

SÄV grupperna träffas nästa gång 20 sep kl. 1300 – 1500 2016 på Storgatan.

AVSLUTNING

Ordförande tackade alla för bra diskussioner och betonar vikten fortsatt arbetet med dessa viktiga frågor. Alla önskas varmt välkomna till nästa SÄV möte på Storgatan.

 

Antecknat av
Karin Näslund-Westman
UPS