Minnesantekningar från SÄV-möte 2018-05-07 på Storgatan 11 i Uppsala.

Närvarande: SÄV-ombud från Bernadotte, Björklingegården, Ferlin, Fortuna-Onnela, Glimmervägen, Granbommen, Gutasund, Höganäs, Lillsjögården. Lungården, Salabacke Plaza, Sandelska, Skogsgården, Sävjahus, Tavastehus, Tunåsen, Vigmund, Villa Hovstallet.
Verksamhetschefer från Glimmern/Tavastehus, Sandelska, Stenhagen.
Från Äldreförvaltningen: Christina Gustafsson, avdelningschef för kvalitét och utveckling och Jonas Gumbel, innovationsledare.

Karin Näslund-Westman hälsade de närvarande välkomna och vände sig särskilt till Christina Gustafsson och Jonas Gumbel.

Karin inledde med vad kvalité för alla innebär och speciellt för de som är utlämnade till vård och omsorg och att kvalité beskrivs med vissa ledord.

Christina Gustafsson fortsatte med att berätta om de ledord som man arbetar efter inom äldreomsorgen:  pålitlighet, tillgänglighet, kommunikation, tillit, artighet, tjänstvillighet och miljö. Därutöver finns förväntningar utifrån på vad Uppsala erbjuder seniorer, en trygg och stimulerande miljö.

I kommunen finns i dag 35 särskilda boenden och kommunen driver 70% av dem, 13 utförare driver resterade boenden. Vidare driver ÄFV 16 Träff-punkter och 7 restauranger.

I kommunen finns i dag 8000 personer över 80 år och 2030 är vi drygt 16 000 över 80 år. Det största problemet är kompetensförsörjningen och  Uppsala skall vara en attraktiv arbetsgivare, Lars O. Ericson påtalade att i dag kommer olika personal till äldre som behöver hjälp hela dygnet. Karin tog upp frågan om täta chefsbyten på äldreboenden och Christina svarade att när man byter utförare blir det ny regim. Verksamhetschefen på Stenhagens särskilda boende redovisade att hon som ny chef blivit mycket väl mottagen och där finns utvecklingsplaner.

Jonas Gummel visade hur arbetet med att utveckla vården i framtiden bedrivs och att de prioriterade områdena under 2018 och 2019 är

  1. fall – läkemedel – utebliven insats;
  2. nya tjänster
  3. förbättra uppföljningen.

På särskilda boenden arbetar man med ”Tyst trygghet” innebärande att man använder sensorer för att öka tryggheten och läser av med doser, ett självlärande system. Jonas vill ta över SKL:s innovationsguide.

Karin tackade Christina och Jonas för informationen, Christina deltog även i den andra delen av mötet.

Eva Gosselman berättade att UPS interna SÄV-grupp har inventerat särskilda boenden med verksamhetschefer och uppdaterat namn och e-post-adresser.  Även en genomgång av SÄV-ombud har gjorts och Eva påtalade vikten av att den som slutar som SÄV-ombud måste informera om det.

Vi behöver hjälp med att få nya SÄV-ombud som saknas på 9 boenden. Dessutom bör man vara två ombud på varje boende. En SÄV-grupp kan även ha flera boenden. Lena och Eva tar emot uppgifter om nya SÄV-ombud, mm.

Därefter rapporterade SÄV-ombud från besök på boendena Årstagården, Höganäs, Sandelska, Glimmervägen, Björklingegården, Sävjahus, Fortuna-Onela, Hovstallet och Tunåsen. Det är ett imponerade engagemang och stor ambition som redovisas för att försäkra oss om att äldre i vår kommun får den vård de behöver.

Därefter ställdes frågor om hur Äldreförvaltningen kontrollerar de olika boendena, hur hanteras avvikelserapporter inte antalet utan bristerna, rehabplaner, mm. Det klargjordes att SÄV-ombuden alltid talar endast med verksamhetschefen, som i sin tur avgör om någon annan ur personalen deltar i mötet. Viss avvikelse från detta förfarande förekommer på landsbygden där SÄV-ombuden ofta varit anställda på boendet och känner väl till de boende.

Karin tackade för bra information och för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.

Nästa SÄV-möte sker den 24 september på Storgatan 11.

 

Antecknat
Ewon Enqvist