Ordförande i UPS Jan Ask.

Följande boenden var representerade av SÄV-grupp: Bernadotte, Björkgården, Björklingegården, Dalbyhemmet, Granbommen, Gutesund, Karl Johan, Lillsjögården, Lundgården, Sandelska, Skogsgården, Topelius, Vigmund, Årstagården.

Verksamhetschefer från Bernadotte, Ebbagården, Eriksdalsgården, Ferlin, Fortuna-Onela, Liljeforstorg, Myrbergska, Salabacke Plaza (ännu ej öppnat), Topelius.

Från UPS styrelse: Roland Edwardsson, vice ordförande, Ewon Enqvist sekreterare.

Mötet öppnas
Jan Ask hälsade välkommen, därefter följde en presentation av de närvarande.

Föredragningslista
Följande frågor togs upp: tvätt av boendes kläder, öppna/låsta dörrar, bemanning nattetid och en rapport från Kistamässan om tekniska hjälpmedel i vården.

Minnesanteckningar
från föregående möte hade alla erhållit.

Tvätt av boendes kläder
Ett problem, som kan vara kostsamt för de boende, är kläder som krymper, sorteras fel eller försvinner. Boendena har olika rutiner för hur tvätten hanteras. Längst har Liljeforstorg kommit där tvättmaskin finns på varje rum. Yngre medarbetar har inte kunskaper om hur kläder tvättas. Sängkläder lämnas ofta bort. Rekommendationen är att alla kläder skall tvättas i 60 grader för att ta död på bakterier. Förstörda kläder ersätts, även gamla kläder, trots att kvitto saknas. Oparfymerade tvättmedel används. Frågan om en 20-årig undersköterska ska kunna sköta tvätt besvarades med ”tveksamt”. Brittmari anser attt mer tid ges för vård om tvätt av egna sängkläder skickas bort.

Öppna/låsta dörrar
Frågan har kommit upp och svaret är att ytterdörrar låses, precis som man gör hemma. Därefter bestämmer varje boende över sin dörr. Det är en svår balans-gång, dels för vad lagstiftningen säger, dels är det en säkerhetsfråga.

Bemanning nattetid
SKL ( Sveriges kommuner och landsting) rekommenderar kommunerna att fatta beslut om att stärka utvecklingen och kvaliteten på särskilda boenden för äldre nattetid. Fyra punkter anges för att stötta kommunerna i genomförandet och det ska ske under 2017. Flera av verksamhetscheferna hade erhållit information om rekommendationen från SKL. UPS AU kommer att följa arbetet i sina kontakter med ÄLN:s presidium.

Rapport från Kistamässan
Brittmari Ekholm och Eva Gosselman, styrelseledamöter i UPS, berättade om ett besök på Kistamässan i februari som handlade om välfärdsteknik. De deltog i före-läsningar och besökte utställare. De såg bl a en läkemedelsapparat som påminner personen om att det är dags att ta sin medicin, olika utformningar för GPS, på armen eller i skon, våg och datorprogram som kontrollerar vikten. Hygienrobotar är på stark frammarsch bl a visades en duschrobot. Med knappar på datorer visas dagens aktiviteter, besök på vårdscentralen och hänvisning till butiker. Skype uppskattas av anhöriga.

Rapport från besök
Jan berättade att UPS styrelse har tillsatt en grupp vars uppdrag är att få fram SÄV-ombud på de 10 boenden som f n saknar den kontakten. Björklingegården får ny verksamhetschef den 1 mars. Lillsjögården öppnar en ny demensavdelning. I Storvreta är det 6 månaders kö till gymnastiken

Frågeunderlag vid besök
Den lista som kan användas vid samtal med verksamhetschefen fungerar bra. På Årstagården tar man upp en fråga varje gång och får en fördjupad diskussion som ger en kedjereaktion till andra punkter på listan. Vi får inte falla undan för verksamhetschefen och låta oss nöja med ”att det fungerar” utan ställa följdfrågor.

Nutrition, problem med undernäring
En forskare på Uppsala universitet, Johanna Törmä har, på uppdrag av Uppsala kommun, undersökt hur undernäring drabbar äldre och Eva Gosselman och undertecknad var på hennes disputation i Gustavianum. Vi återkommer med en rapport om utfallet av undersökningen. Bakgrunden är projektet MuMs som kommunen drev i mitten av 2000-talet.

Nästa möte
Ämnen att diskutera nästa gång den 8 maj är trycksår, utevistelse, cykel-turer via dator och utevistelse. Jan tackade för framförda synpunkter och bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.

Antecknat
Ewon Enqvist
sekreteraren@uppsalapensionarerna.se